CREDA
Unitat de seguiment escolar.

Formada per més de 30 logopedes itinerants a les comarques tarragonines.


Unitat formada per mestres amb titulació de logopèdia o altre reconeixement oficial d’especialitat en audició i llenguatge amb les funcions de:

• Atenció als alumnes amb sordesa i/o greus trastorns del llenguatge que requereixin atenció logopèdica específica complementària a les mesures del propi centre, i orientar llurs famílies.
• Orientació i assessorament als professors i als centres d’escolarització dels alumnes amb sordesa o amb trastorns greus del llenguatge per facilitar la seva adequació a les necessitats educatives específiques, dins el marc de col·laboració establert amb el psicopedagog referent del servei educatiu de zona.
• Orientació i assessorament als professors especialitzats (MALL i/o MEE) dels centres educatius per al desenvolupament de programes d’adequació a les necessitats específiques dels alumnes amb greus dificultats d’audició i llenguatge.
• Col·laboració amb el servei educatiu de zona en l’orientació i assessorament als professors per al desenvolupament de programes d’optimació del desenvolupament del llenguatge oral i escrit com a principal sistema d’accés als aprenentatges.

La seva actuació i modalitat d’atenció està regulada en el “Marc d’actuació dels CREDA: Criteris i objectius d'intervenció” i la seva concreció està establerta en el document “Ús del llenguatge a l’escola", (2003) i altres documents d’actualització que el Departament d'Ensenyament publiqui durant el curs 2011-2012.