PUNTEDU : INTERCANVI MATERIALS
FITXA DE SEGUIMENT
 

INTERCANVI DE LLIBRES  
CEIP CREU ALTA DATA:23 d'abril
NIVELL: Tota l'escola ÀREA:Coneixement del medi social (festes tradicionals) i llengua catalana.
OBJECTIUS - Potenciar la lectura a casa.
- Ensenyar una manera diferent d'aconseguir llibres de lectura (intercanvi).
- Aprendre a desprendre's dels seus propis llibres per intercanviar-los a companys de l'escola.
- Aprendre a valorar la importància d'usar adequadament els llibres i no malmetre'ls.
- Fomentar la reutilització de llibres, que els han quedat desfasats per edat o contingut, per uns altres alumnes.
- Afavorir l'estalvi.
CONTINGUTS  
MATERIAL Els llibres, revisats i classificats per cicles, que els nois han portat de casa per fer l'intercanvi.- Taules.- Llistes d'alumnes, per cursos, a on consta la quantitat de llibres que poden triar.- Caixes buides per poder guardar els llibres dels nois que venen sols -així els llibres no els hi fan nosa per continuar els tallers del pati-. Tenim una caixa per curs.- Gomes elàstiques per ajuntar els llibres d'un mateix nen/nena.- Papers i bolígrafs per posar els noms.
DURADA Tota la tarda en que celebrem la diada de Sant Jordi. Els nens i nenes van passant per classes al menjador de l'escola per tal de triar llibres quan se'ls avisa per megafonia. Paral·lelament es realitzen uns tallers, al pati. Quan se'ls crida, els alumnes deixen el taller que estaven realitzant i van al menjador sols o acompanyats dels seus pares. Des de fa anys els pares participen activament d'aquesta festa.
PERIODICITAT Un cop al curs. Aquest serà el 3r any.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT Dues setmanes abans de la diada es passa per les classes, explicant que aquest any es tornarà a fer l'intercanvi de llibres i se'ls anima a participar. Es recorda que com a molt poden portar 3 llibres i que aquests han d'estar en bones condicions (ni guixats, ni trencats).- Cada tutor recull els llibres dels seus alumnes i anota en una llista qui i quants n'ha portat.- Un parell de dies abans de la festa, es porten a la biblioteca tots els llibres recollits a les aules i les llistes plenes. - En hores d'exclusiva i amb l'ajuda de bona part del claustre es revisen els llibres (si convé se'ls neteja una mica) i es classifiquen per cicles. Finalment s'encaixen i es traslladen al menjador.- A la tarda i abans d'obrir la llibreria als alumnes, les mestres encarregades amb l'ajuda d'alguns alumnes de 6è. preparen les parades.- Quan tot està a punt es crida per cursos als alumnes.
COMENTARIS Com que només poden canviar 3 llibres, si en porten més, els altres queden com a fons per l'escola.- El curs passat van cridar als alumnes de 6è en últim lloc i ens vam trobar que els hi quedaven molt pocs llibres. Vam valorar que aquest curs iniciaríem l'intercanvi amb ells i que com escola aportaríem algun llibre per tal que ells tinguessin més on poder triar.- També dèiem d'ampliar aquest intercanvi als pares. El control dels llibres aportats pels pares s'hauria de fer des de la biblioteca. - Aquest curs la biblioteca de l'escola aportarà llibres que no estan per catalogar però que sap greu reciclar.- Aquesta activitat ens agradaria fer-la també durant la celebració de la Festa Major de la Creu Alta.


CEIP SAMUNTADA DATA:Sant Jordi
NIVELL: Mestres ÀREA:
OBJECTIUS . Portar a terme iniciatives que afavoreixin la relació entre els mestres de l'escola.
· Fomentar la lectura entre els mestres.
· Gaudir de la lectura proposada pels companys.
CONTINGUTS Es tracta d'una activitat proposada als mestres, fora de l'àmbit pròpiament curricular. S'inscriuria en l'àrea d'interrelació i convivència entre els membres d'un mateix claustre, com una proposta per a dinamitzar i afavorir les relacions interpersonals.
MATERIAL Els llibres que porta cada mestre de casa (màxim tres) per a deixar-los llegir als companys.
DURADA L'activitat es proposa per Sant Jordi i dura tot el tercer trimestre del curs.
PERIODICITAT Anual, ja que cada any per Sant Jordi es pot tornar a proposar aquesta activitat formalment (és evident que els préstec de llibres entre els mestres, d'una manera més informal, es pot fer i es fa durant tot el curs, però aquesta activitat té l'envergadura que implica tot el claustre i el control del "préstec" és més acurat).
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT Es proposa als mestres, com una activitat més de dinamització de la lectura a propòsit de la festa de Sant Jordi, que cadascú porti a l'escola algun llibre llegit a casa, personal, per a deixar-lo en préstec al company que el vulgui llegir. Cadascú pot portar fins a tres llibres per al préstec i intercanvi.Qui proposa l'activitat (en aquest cas, la mestra responsable de la biblioteca) elabora una graella amb els llibres aportats (autor, títol i algun comentari breu sobre el tema, l'estil, etc.) i el nom de l'amo del llibre. En una reunió exclusiva sobre el tema, cadascú va presentant els llibres que ha portat, els ensenya a tothom i en fa una recomanació explicant breument de què va cadascun, per què li ha agradat, per què el porta a l'escola... Després cadascú en tria un i s'apunta el nom a la graella de control, per saber en un moment donat qui té els llibres a casa. Quan el torna, un cop llegit, també ho apunta per tal que el pugui demanar un altre mestre. A final de curs, els llibres han de tornar a casa de qui els ha portat inicialment.
COMENTARIS Es tracta d'una activitat molt satisfactòria i fàcil d'organitzar. L'èxit està gairebé assegurat d'entrada, ja que és una proposta molt lliure (on cadascú porta el que vol, s'enduu el que li plau i ho torna quan pot), relacionada amb els gustos i afeccions de cadascú i que permet enfortir les relacions interpersonals d'una manera distesa i agradable, mitjançant el plaer de la lectura compartida.

CEIP MIQUEL CARRERAS DATA:Últim divendres de mes
NIVELL: Nens de menjador ÀREA:Interdisciplinar
OBJECTIUS 1. Habituar els infants a escoltar.
2. Gaudir de la riquesa de la literatura mitjançant la màgia dels contes.
3. Fomentar el domini emocional.
CONTINGUTS · Contes tradicionals.
· Contes d'arreu del món.
· Contes d'emocions.
· Tradició oral.
MATERIAL  
DURADA  
PERIODICITAT  
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT  
COMENTARIS  

CRP del Vallès Occidental I- Sabadell - S. Quirze del Vallès