SECUNDÀRIA
 

BIBLIOTECA IES JONQUERES

PROCÉS DE CERCA DE LA INFORMACIÓ
FASES 1.- Definició de l’objectiu de la cerca: a) Cerca general (informació concreta però escassa)
* DICCIONARIS (suport paper o digital)
* ENCICLOPÈDIES (generals o temàtiques)
* ATLES
* GUIES
b) Cerca exhaustiva (informació extensa )
* FONTS SECUNDÀRIES (BIBLIOGRAFIES)
* MONOGRAFIES
* WEBS ESPECIALITZADES
* PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
2.- Selecció de diferents fonts d’informació.

a) suport paper (Consulta CDU)
b) suport digital ( Internet )
* CERCADORS: - Google; - Yahoo; - Altavista
* WEBS:- Institucionals; - Portals especialitzats; - de Grups; - Personals

  3. Organització de la informació en fitxes (suport paper) o creació base de dades.

3.1. Tipus de fitxes:
a) bibliogràfics (referència de llibres, revistes, pàgina web)
b) de contingut (idees extretes dels documents consultats)

  4.Valoració de la informació

* RELLEVÀNCIA
* FIABILITAT DE L’AUTORIA DEL DOCUMENT
* ACTUALITZACIÓ

 

5. Tractament de la informació per donar resposta a la cerca inicial.

 

WEBS SECUNDÀRIA
ANGLÈS http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/index.htm
www.isabelperez.com/
LLENGUA CATALANA

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/index.htm
http://www.xtec.cat/videoteca/series/literatura/index.htm
Associació d’escriptors de llengua catalana
Biblioteca d’aplicacions lèxiques
Mapes dialectals catalans
Directori de webquest en català, castellà i altres llengües
Aula virtual de llengua catalana i literatura
http://www.grec.cat
Recursos per a l’ensenyament del català als nouvinguts
Diccionari de l’Institut Estudis Catalans

LLENGUA CASTELLANA -- Literatura:
http://ave.cervantes.es/
www.edu365.cat/eso/muds/castella/lectures
-- Oració simple:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2003/castellana
/ciclo_2.html#
-- Medis de comunicació:
http://recursos.cnice.mec.es/media/
http://www.elpais.com/
http://www.elperiodico.com/
http://www.lavanguardia.es/
http://www.larazon.es/
http://www.elmundo.es/
-- Accentuació:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/lengua_literatura/tilde.htm
-- Ortografia:
http://www.edu365.cat/
http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/ortografia/
http://traduscig.unovi.es/
http://www.rae.es/
FÍSICA http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/bachillerato/fisica/index.html
http://www.edu365.cat/batxillerat/ciencies/taula/
QUÍMICA

http://scq.iec.cat/scq/nostrescoses/taula/taulespremiades/oriolbonjoch/
taulaperiodica.htm

CIÈNCIES NATURALS

http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/
http://www.fib.upc.edu/fib/
http://www.kalipedia.com/ciencias-naturales/
http://www.xtec.es/~ajimeno/webs/naturals.htm
http://www.xtec.es/~mmulet/Bmols/
http://www.ambientech.org
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/
http://www.bbc.co.uk/sn/
http://www.zoobarcelona.com
http://www.tocatsdelbolet.com

CIÈNCIES SOCIALS

http://www.mgar.net/var/cartogra.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/orientacio1/index.htm
http://perso.wanadoo.es/gesu/historiaetapas.htm
http://www.atapuerca.com/
http://museodealtamira.mcu.es/
http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/dolmen/index.htm
http://www.edu365.cat/nobadis/index.htm
http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/eso_antigua_t02.html

TECNOLOGIA

http://www.xtec.net/aulatec/

ECONOMIA www.bde.es

CRP del Vallès Occidental I - Sabadell - S. Quirze del Vallès
Curs 2008-2009