Idees bàsiques del projecte eduCAT 1x1

Pàgina actualitzada pel CRP de Terrassa el


Què és

Una mica d'història

Actuacions

Com apuntar-s'hi

I Primària?

Expectatives i temors

Més informació...

Vídeos

(Extracte de la comunicació "Expectatives i temors docents davant la implementació de les TIC en els centres educatius" de J. Riera, MA Prats, X. Àvila, P. Sánchez, N. Núñez. Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació. Universitat Ramon Llull. Barcelona)

Davant la introducció de l'ús de les TIC a l'escola els docents manifesten expectatives molt diverses que podem agrupar en quatre grans categories clarament destacables:
 1. L'ús de recursos multimèdia pot millorar l'exposició de continguts a l'aula:
La resposta més immediata quan es pregunta als professors de quina manera creuen que les TIC els poden ajudar en la seva tasca docent sol ser que els pot facilitar la exposició de continguts a les seves classes sobretot perquè els recursos multimèdia els faciliten captar l'atenció d'un alumnat que és "molt audiovisual"
 1. L'ús de recursos interactius pot millorar el treball de l'alumne:
Un altre gran bloc d'expectatives se centra en com poden les TIC ajudar en el treball de l'alumne. Bàsicament se centren en les possibilitats de personalitzar l'aprenentatge, especialment mitjançant programes interactius que permeten l'exercitació de conceptes explicats prèviament, de manera que l'alumne pugui avançar al seu propi ritme.
 1. Millora de la comunicació entre els diferents agents de l'educació:
Els recursos tecnològics faciliten la comunicació entre professor i alumne, entre professors, entre altres centres educatius, i milloren la relació entre escola i familia. Aquests recursos poden ser: el correu electrònic, els fòrums telemàtics, la missatgeria instantània, els grups de notícies, les llistes de distribució, els grups de treball virtuals, etc.
 1. Accés a gran quantitat d'informació:
I finalment, un quart bloc d'expectatives giraria entorn a la possibilitat d'accés a gran quantitat d'informació a la qual fa només uns anys s'accedia des de les institucions acadèmiques. Actualment a través dels mitjans de comunicació es distribueix gran quantitat de continguts d'aprenentatge (documentals per televisió, premsa especialitzada, suplements de diaris, etc.) I de forma molt especial Internet.
 
Hi ha alguns temors que apareixen de manera repetitiva i significativa en la majoria dels docents consultats (tant dels que estan a favor com en contra de les TIC a l'aula):
 1. El temps de dedicació per a la seva tasca docent augmenta, en lloc de generar-ne un estalvi

  Implica no només la preparació de continguts, sinó a més el previ aprenentatge i familiarització amb cadascuna de les eines disponibles, l'adquisició de l'hàbit i per suposat la recerca de la informació i les activitats que puguin resultar valuoses per a l'acció educativa que duen a terme.


 2. Poca disponibilitat d'espais destinats a les TIC, juntament amb la escassetat de recursos tecnològics (elevats costos)

  Molts són els docents que es pregunten sobre quina seria la situació més òptima, valorant possibilitats com: més aules d'informàtica, un ordinador en totes les aules, un ordinador per cada 2 o 3 alumnes o fins i tot un ordinador per alumne (portàtil).

 3. Una gran preocupació per saber quin és el model pedagògic més idoni per aprofitar les potencialitats de les TIC a l'aula.

  Molts docents expressen la seva inquietud per quin ha de ser el canvi metodològic i la nova relació educativa derivada d'un bon ús de les tecnologies. Afirmen que obtenir l'espai, els recursos i el temps necessaris no és suficient per assolir l'èxit ja que una considerable quantitat de mestres no sabria com utilitzar la tecnologia a l'aula.

 4. Consideren que la formació que es rep, tant tecnològica com pedagògica, és insuficient o ineficaç ja que en molts casos no respon a les necessitats reals del moment.

  Val a dir que la formació tecnològica és més demandada que la pedagògica tot i que les implicacions pedagògiques són una de les grans preocupacions del col.lectiu, tal com hem vist en el paràgraf anterior. Entenem doncs que aquesta priorització pel que fa a la formació respon a la seguretat que es pretén obtenir en conèixer i dominar l'eina abans de treballar amb ella a l'aula.

Existeixen altres temors que apareixen de forma bastant reiterada en el discurs d'aquells docents que es qüestionen la importància de l'ús de les TIC en la seva tasca com a mestres. Aquests temors són:

 • Els preocupa que la utilització de les TIC pugui suposar o augmentar certes diferències entre alumnes i també entre professors ja que no a totes les llars es disposa de la mateixa tecnologia ni de la mateixa connectivitat.

 • El canvi de metodologia que implica la veritable inclusió de les TIC a l'aula fa témer la pèrdua d'algunes coses que la metodologia tradicional assegurava. Fins i tot alguns docents afirmen que la metodologia tradicional és més segura perquè ha demostrat ser eficaç durant molts anys.

 • Es pregunten també si les TIC són veritablement una eina que afavoreix l'aprenentatge o si per contra resulta ser una distracció afegida.

 • Consideren que les exigències curriculars no permeten treballar amb les TIC ja que la disposició de temps i de continguts està massa predeterminada per poder dedicar més temps del necessari a les tecnologies. També fan referència en diverses ocasions a la pressió que suposen les PAU.

 • Es qüestionen els problemes que podrien sorgir a l'hora de realitzar les avaluacions ja que no imaginen com hauria de ser el mètode d'avaluació per a que reflecteixi l'aprenentatge real que s'ha obtingut.

 • Expressen la seva inquietud per la falta de maduresa, autonomia o valor crític d'alguns alumnes a certa edat per ser responsables del seu propi aprenentatge amb un seguiment TIC poc possible per part del docent, sobretot tenint en compte l'excessiva informació i la quantitat i qualitat de serveis dels que es disposa a Internet.