Programació General Anual (PGA)
Formulari d'entrada de dades
Calendari d'implementació de la PGA
 
  • Entrada de dades centres: fins al 31 d'octubre.
  • Entrada de dades Serveis Educatius: fins al 7 de novembre.
  • Revisió, per part del centre, del Pla de treball dels SE: fins al 14 de novembre.
  • Validació SEZ: fins al 17 de novembre.
Documentació de suport (PGA)
Model exemple PGA d'un centre de primària
Plantilla per crear la PGA per a centres d'infantil i primària.
Plantilla per crear la PGA per a centres secundària
Documentació de referència sobre indicadors
Tipologia d'indicadors. Documents de centre
La confecció dels indicadors de centre (Josep Serentill)
Ús dels indicadors de centre (Salvador Pallarés)
Els indicadors de centre: una moda o una nova cultura de gestió basada en el coneixement (Salvador Pallarés)
Documentació de referència dels centres
Documents de gestió de centre
Orientacions per a les activitats de reforç d'estiu
Orientacions per a l'elaboració del projecte de direcció
Aspectes a tenir en compte en el projecte de direcció
Plantilla model de projecte de direcció