EAP B 21 - SANT MARTÍ - Barcelona
Recursos
(podeu descarregar els documents en format pdf fent clic sobre la imatge)

 
_imatge_guia_criança

Guia de criança per a nens i nenes de 2 a 4 anys

Aquesta guia va adreçada a famílies i educadors de nens i nenes entre dos i quatre anys. El seu objectiu és afavorir el desenvolupament harmònic dels infants a través de pautes generals orientatives enfatitzant la relació i els aspectes emocionals.

Ha estat realitzada per un equip de psicòlegs, logopedes i pedagogs de l'EAP i dels CDIAP que atenen la població infantil del districte de Sant Martí.

 

wiki seesantmarti tic

Seminari d'inclusió i NEE de Sant Martí - Wiki

Accés a les sessions de recursos TAC de la wiki del seminari de nee que es van veure en diferents cursos.

Els recursos donen suport principalment a les necessitats educatives pel que fa a la lectura i l'escriptura.

wiki seesantmarti

Wiki Seminari NEE Sant Martí - TAC i NEE en la lectura i l'escriptura

Recull d'activitats a internet de suport per a la lectura i l'escriptura, classificades segons els aspectes a treballar que es van veure al seminari:

Consciència fonològica
Principi alfabètic
Fluïdesa lectora
Vocabulari
Comprensió lectora

Entrenament visual
Memòria de treball


_guia_TDAH

El TDAH: detecció i actuació en l'àmbit educatiu

La guia procura donar eines als docents per encaminar-se cap a les actuacions que impulsaran l’èxit personal i escolar de tot l’alumnat, inclosos els alumnes amb TDAH.


_guia_altes_capacitats

Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu

L'objectiu d'aquesta guia és ajudar a mestres i professors en la detecció dels alumnes amb altes capacitats i talent.


prodiscat P5
prodiscat cicle inicial
prodiscat cicle mitja
prodiscat cicle superior
 
 
Protocol de detecció i orientació en la dislèxia (Educació Secundària Obligatòria-ESO)
 
 
Protocol de detecció i orientació en la dislèxia (Educació Secundària-Batxillerat)