PRESENTACIÓ

  

 

Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són serveis educatius que donen suport al professorat dels centres docents per tal d'oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l'alumnat, especialment aquell que presenta disminucions o més dificultats en el procés d'aprenentatge i les seves famílies.

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica tenen un àmbit d’intervenció comarcal o subcomarcal. Molts, però, tenen un àmbit local o de districte, en funció de les necessitats específiques de cada zona.
Els EAP estan integrats per 463 professionals, 427 dels quals són funcionaris docents d'ensenyament secundari de l’especialitat de Psicologia i Pedagogia i 36 són funcionaris del cos de diplomats de l’Administració de la Generalitat, de l’especialitat Treballador social en el cas d’aquells equips situats en àmbits amb importants necessitats socials.
Aquests professionals treballen com a equip multidisciplinari en el seu àmbit territorial en l’avaluació, el seguiment i l'orientació de l'alumnat, sobretot per a aquell amb necessitats educatives especials i en l'assessorament al professorat dels centres docents.

Actualment hi ha 79 EAP, que intervenen directament, i de forma periòdica, en els centres docents de l'àmbit territorial propi del Departament d’Ensenyament.

 
FUNCIONS
 Identificació  i avaluació de les necessitats educatives especials de l'alumnat, conjuntament amb el professorat i d'altres serveis específics per tal de trobar la resposta educativa més adequada en cada cas.
 Elaboració i seguiment de les diferents adaptacions curriculars que puguin necessitar els alumnes, conjuntament amb el professorat i d'altres serveis específics.
Assessorament als mestres i professors sobre els projectes curriculars dels centres educatius, concretament en aspectes psicopedagògics i que millorin l'atenció a la diversitat de necessitats dels alumnes.
Assessorament a l'alumnat, les famílies i el professorat sobre aspectes relacionats amb l'orientació personal, educativa i professional.
Col·laboració amb els serveis socials per tal d'oferir atenció als alumnes i les famílies que ho necessitin. Oferta de recursos, infraestructura i de serveis als centres docents i al professorat per tal que disposin de material específic de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions d'utilització.
 
SERVEIS
Valoració de l'alumnat amb necessitats educatives especials.
Suport als docents.
Orientació alumnes i a les seves famílies