SALUTACIÓ DEL DIRECTOR

 

Benvinguts a la pàgina web de l’Institut Joan Puig i Ferreter

 

L’IES Joan Puig i Ferreter és un centre educatiu públic de La Selva del Camp, que imparteix tots els cursos de l’ESO i les modalitats de Ciència i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials del Batxillerat.

 

Per al curs 2011-12 tindrem 340 alumnes d’ESO i 57 de Batxillerat, amb un claustre de 46 professors i professores, a més de 2 subalternes i 2 administratives i del personal de neteja, cafeteria i manteniment. També disposem d’una USEE (unitat de suport d’educació especial) on hi ha 2 psicopedagogs, un educador social i 2 vetlladores per atendre als alumnes amb un dèficit motriu.

 

Amb tota la comunitat educativa hi col•laboren molt intensament l’APMA, personal especialista de l’ABS del poble, gabinet psicopedagògic de l’EAP del Departament d’Enseyament, l’Ajuntament de La Selva del Camp, el Consell Comarcal del Baix Camp, i d’altres.

 

 

El nostre Institut pretén una formació integral de l’alumnat en tots els seus aspectes: intel•lectual, motor, personal, afectiu, d’actuació, d’inserció social i professional. Per aquest motiu, té unes àmplies funcions formatives i orientadores i intenta que els alumnes adquireixin un domini de les competències bàsiques perquè puguin incorporar-se a uns estudis universitaris o de cicles superiors o bé a una activitat laboral i, posteriorment, puguin prendre part en la societat activament i amb responsabilitat.

 

El centre potencia l’escolarització inclusiva de tot l’alumnat. Per tal d’atendre la pluralitat de necessitats dels nois i noies s’ha optat per un sistema comprensiu, és a dir per un sistema que vol tenir en compte la totalitat de l’alumnat, aportant diverses solucions a demandes diverses, contribuint així que tots/es els/les alumnes puguin assolir les competències bàsiques.

 

Basant-nos en el principi de la coeducació, entenent-lo com el procés d’educar per a la igualtat, fem que l’ensenyament no sigui discriminatori referent al sexe. Vetllem perquè els nois i les noies tinguin les oportunitats de formació, d’avaluació, orientació acadèmica i professional i puguin participar en totes les activitats de l’Institut amb el mateix grau de responsabilitat i igualtat.


Un aspecte fonamental per assolir els objectius és la millora continuada de la convivència en el centre, i creiem que ha de basar-se en uns fonaments de: respecte mutu, respecte al material i mobiliari del centre, responsabilitat, integració de tots els membres de la comunitat educativa, solidaritat, higiene i salut, amb unes bases de confiança i diàleg. El RRI (Reglament de règim intern) és el que regula les normes de convivència, tipifica les faltes i estipula les sancions, per garantir un bon clima de convivència interna i externa.

 

Volem comptar amb la participació de tota la comunitat educativa: professors, alumnes i pares i mares, perquè hem de ser conscients que en moltes ocasions aprendre exigeix un esforç personal important i implica superar una sèrie de dificultats que poden ser no gaire divertides, ni agradables, però que formen part de la formació integral que pretenem a tots i totes els nostres alumnes.

 

Només amb una bona comunicació i implicació entre tots es podrà aconseguir l’objectiu que tots desitgem.

 

En aquesta WEB trobareu tota la informació que us podrà ajudar a conèixer una mica més el nostre centre, els espais, el funcionament i els serveis. Podeu fer servir el correu electrònic, per fer qualsevol suggeriment o consulta, us ho agrairem de tot cor.

 

 

Prudenci López

 

Director