Torna a la graella anterior

Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 1997-98 
Memòria del treball en format AcroRead.
Pàgina Personal de Roser Viladot Aguayo

 
Títol: Estratègies per a establir un clima escolar positiu que eviti les relacions de conflicte dins la secundària obligatòria.
Autoria: Roser Viladot Aguayo
Característiques: Conté 121 pàgines, amb annexos i dues bibliografies, les referències del present treball i un recull bibliogràfic comentat extret de la base documental SINERA.
Orientació del treball: Didàctic; material per a l’aula; educatiu; formació del professorat; reflexió.
Temes i/o Identificadors: Absentisme escolar;  adolescència; agressivitat;  assertivitat;  autoconcepte;  autoestima ; autoformació;  avaluació;  clima social;  competitivitat;  comunicació de qualitat;  conducta antisocial;  conducta delictiva;  creativitat ;  crèdit de tutoria;  desenvolupament cognitiu;  dignitat;  drets humans;  educació en valors; emocions;  empatia;  expressió de sentiments;  formació del professorat;  interacción social ;  mediació;  observació ;  personalitat ;  preadolescent;  prosocialitat;  psicologia;  psicologia social;  psicopatia;  qüestionaris psicològics; resolució de conflictes;  secundària ; trastorns del comportament; Robert Roche; 
Destinataris: Ensenyants; Secundària Obligatòria
Resum: El present treball pretén que l’educació en valors, així com dels processos cognitius (intel·ligència social) i afectius implícits (intel·ligència emocional) formin part de l'aprenentatge formal i del currículum explícit. 

La base teòrica del treball es fonamenta en la teoria del comportaments prosocials: aquells que generen un bon clima social, una solidaritat i una reciprocitat en les relacions inter-personals i socials.

L'estructura del treball té dues parts fonamentals: una part teòrica plantejada com a material autoformatiu per al professorat i el desenvolupament d'un crèdit de tutoria per al primer cicle de l'ensenyament secundari obligatori (guia didàctica i guia de treball).

El material autoformatiu inclou: característiques del preadolescent, la teoria del comportament prosocial, els trastorns del comportament, les causes de conductes antisocials i la modelització del foment de la prosocialitat. La guia didàctica amb les orientacions generals i guia de treball amb els objectius, continguts i la proposta d'activiats (de motivació i de desenvolupament) per a cada un dels nou mòduls proposats. S'inclouen questinaris i d'inventaris de comportament i amplia bibliografia sobre el tema.

El crèdit per aconseguir aquesta educació en valors i la prosocialitat,  treballa l'autoestima, l'autocontrol i el reconeixent de les emocions, les habilitats socials, la capacitat empàtica, la co-municació de qualitat, l'assertivitat, la capacitat de resolució de conflictes i la creativitat; els quals per sí sols ja formen part de l'educació de la personalitat i generen benestar personal. 
L'educació en valors, s'hauria d'estructurar a nivell de centre o almenys de cicle, per això es dedica un apartat a un "disseny d’una proposta d’intervenció", de tota manera es pot començar amb un crèdit com una manera d'introduir el tema.