Torna a la graella anterior

Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 1998-1999 
Memòria del treball en format AcroRead.

 
Títol: Habilitats socials i educació de valors des de l'acció tutorial
Autoria: Anna Carpena Casajuana
Característiques: Treball que consta de cent onze pàgines que inclouen text teòric i propostes metodològiques, activitats i recursos.
Orientació del treball: Recopilació i elaboració de materials, uns per a la reflexió i uns altres didàctics d'aplicació a l'aula.
Temes i/o Identificadors: Competència social, sociabilització, prevenció, assertivitat, valors personals, valors socials, habilitats cognitives, habilitats emocionals, modelatge, rols sexuals, autocontrol, afectivitat, autoestima, empatia, resolució de conflictes.
Destinataris: Ensenyants, Primària.
Resum: El treball s'estructura en quatre capítols: Autoestima, Emocions i Sentiments, Empatia i Resolució Positiva de Conflictes. Cada capítol amb la bibliografia corresponent al tema, un apartat teòric i un altre pràctic amb propostes d'intervenció presentades en forma d'activitats lúdiques així com de recursos apropiats. En aquests quatre apartats es tracten els temes que es poden considerar bàsics per a un programa de competència social.

Totes les propostes del projecte són orientatives. Com més s'adaptin a la realitat de cada individu i de cada grup, més incidència educativa tindran. Poden ser utilitzades, afegint les modificacions que calguin, a tota la primària. Es poden repetir en anys successius perquè el raonament de cada infant és diferent any rera any, fent l'activitat nova, encara que la sessió sigui bàsicament la mateixa.

Hi ha diferències sexuals en els components de la competència social, molts d'ells marcats pels rols socialment assignats. Si volem educar emocionalment i social cal considerar i atendre aquestes diferències, contrarestant els seus efectes. Amb aquest propòsit es fan propostes tant de reflexió com d'intervenció.

La relació amb la família és bàsica en el tractament de la competència social i cal establir-hi una comunicació positiva. Amb aquesta idea, a cada apartat s'indiquen algunes orientacions per implicar les famílies en la sociabilització dels seus fills.