Torna a la graella anterior

Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 1998-1999 
Memòria del treball en format AcroRead.

 
Títol: La lectura com a experiència educativa per a l'adquisició de valors i el desplegament d'habilitats cognitives i socials.
Autoria: Sílvia Gisbert  i Sagués
Característiques: Apartat teòric: conté 111 pàgines i inclou la bibliografia utilitzada; 

L'Annex conté 57 pàgines amb  9 Guies de Lectura  i unes breus ressenyes sobre altres 11 novel·les més, a nivell indicatiu.

Orientació del treball: Treball de recopilació i síntesi  d'aspectes teòrics per a assessorament del professorat, acompanyat de material didàctic per a la utilització  a l'aula.
Temes i/o Identificadors: lectura; novel·la juvenil; valors; habilitats cognitives; habilitats socials; intel·ligència intrapersonal; intel·ligència interpersonal; educació moral; L. Kolhberg; D. Goleman; 
Destinataris: Ensenyants; Educació Secundària Obligatòria.
Resum: Aquest treball parteix de la base que cal plantejar situacions d'ensenyament i aprenentatge que afavoreixin en els alumnes de l'E.S.O. un millor coneixement d'ells mateixos a partir de l'observació de la pròpia vida afectiva i emocional. Així mateix els pot proporcionar estratègies per aconseguir més competència social, afavorint l'empatia envers els altres i la conducta assertiva. 

La lectura de novel·les juvenils serà l'instrument  utilitzat des de l'Àrea de Llengua, però també des de la Tutoria o en activitats interdisciplinars, per afavorir aquesta reflexió personal, mentre que el posterior comentari i discussió a l'aula, i la interacció amb els companys, fa possible l'adquisició de valors i ajuda al creixement moral. Es tracta d'aconseguir que la reflexió i el diàleg, a partir de situacions novel·lesques, desvetllin l'interès envers el seu món interior, els ajudin a veure quins són els comportaments socialment hàbils, i posin els fonaments per a una conducta respectuosa amb ells mateixos i amb els altres. La forma d'aconseguir-ho serà a través de diverses tècniques de treball individual i dinàmica de grups. Es pretén que les habilitats cognitives i socials apreses passin a formar part de la seva conducta diària, i trobin en la lectura una font de plaer i d'aprenentatge.