Casa Melcior
EL MODERNISME
 
 
 
 
  Catalogació  

  Autor: Francesc de P. Morera i Gatell. 

  Data: 1909-1910.
   
  Denominació: CASA MELCIOR. 
   
  Situació: Obertura espaial de l’eix comercial a la Banqueta, definint la placeta de Sant Francesc 
  .---  

  Anàlisi material 

    OBRA MAJOR:Edifici compacte de planta baixa esgraonada en dos nivells i quatre plantes pis. 

     FAÇANA:Tractament de pell plana, balcons en voladís i tribuna en pisos principal i  2n, ràfecs definidors de baixos i de ramat en cobertura. 

     INTERIOR:Destaca la planta altell dels baixos alliberada per pilars de fundició. 

     ELEMENTS:Destaca la fusteria i forges amb corbes modernistes i la tribuna amb vidrieres de colors del mateix estil. 
   
     MATERIALS: Obra  estucada en pedra, balcons de borja, vidrieres polícromes, pilars de fundició, escala de fusta i rajola de València. 

    ---

  Descripció 

  Edifici d’habitatges entre mitgeres en cantonada 

  
 
  ---

  Estructura 

   Edifici d’habitatges entre mitgeres en cantonada. 
   Ha sofert transformacions en els baixos per adaptacions a nous usos. 

  ---

  Context 

  ENTORN:Bo per la situació en cantonada a la plaça. Element important urbà, així com l’avinguda Blondel. 

  OBSERVACIONS:L’edifici manté un accés al carrer Major a través dels baixos d’un edifici annex. 

  ---

  Síntesi 
   
  Un més dels edificis modernistes a Lleida amb les virtuts de formalitzar i ésser part d’un entorn urbà valuós ( Plaça de Sant Frsancesc) al qual significa i revalua donant-li conjuntament amb la seva composició formal de façana que encara que resolent acuradament la cantonada, l’accés i la tribuna, com element singular, protagonitza aquesta intenció. 

  La riquesa del tractament estilístic pròpia del seu estil té un valor cromàtic evident en aquest indret  contrastant amb d’altres arquitectures i que totes juntes són part conformadora de la plaça. 

  Usos preferents de l’edifici : residencial, oficina, comercial i recreatiu.