logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Gestió remota

 

Per sol·licitar el servei accediu a l'Espai de suport TIC opció sol·licitud de catàleg de serveis.

 

 

El Departament d'Ensenyament posa a l'abast dels centres i serveis educatius l'assistència de suport tècnic en remot per tal d'ajudar als seus responsables TIC en les tasques de manteniment i gestió de l'equipament informàtic. Aquesta prestació es concreta en tasques realitzades remotament.

L'objecte d'aquest servei és dur a terme remotament tasques de diagnòstic i resolució d'incidències, així com d'instal·lació, actualització i configuració de programari.

Per poder gaudir d'aquest servei, cal que l'equipament gestionat tingui instal·lat l'agent de gestió remota. 

ATENCIÓ. Document explicatiu del procediment que s'ha de seguir per realitzar la clonació/restauració d'equips amb l'agent de Gestió Remota (Fractalia) instal·lat. Inclou el procediment per instal·lar l'agent.  Protocol de clonació de l'agent de Gestió Remota. 

 

Els serveis de gestió remota tenen l'avantatge que no precisen el desplaçament d'un tècnic al vostre centre, i poden prestar-se de forma més ràpida i efectiva.  El servei es presta atenent una sol·licitud feta pel centre, o per iniciativa del SAU per resoldre una incidència comunicada pel centre.

 

Els serveis específics que poden prestar-se en aquest moment per gestió remota són:

Estacions de treball


 

Servidor de comunicacions


  • Canviar la IP de les interfícies de xarxa
  • Gestionar els límits d'ample de banda
  • Afegir i treure routers
  • Ajustat el balanceig de càrrega

 

La comunicació d'incidències es realitza preferentment a través del Web Espai de suport TIC, també es pot realitzar directament al SAU pels canals habituals: correu electrònic (sau.ensenyament@gencat.cat), telèfon (900 82 82 82). Heu d'especificar els símptomes de la incidència i les dades de l'equip per al que sol·liciteu el servei, incloent el codi d'identificació Fractalia del mateix, en el cas que en disposi.

Addicionalment a la resolució d'incidències, podeu sol·licitar peticions de serveis específics de gestió remota sobre equips determinats. Per fer-ho, el coordinador TIC del centre ha d'accedir a l'Espai de suport TIC opció sol·licitud de catàleg de serveis i proporcinant les dades requerides. El SAU es posarà en comunicació amb vosaltres per dur a terme el servei demanat, seguint les instruccions que haureu inclòs en la petició.

Amb el servei de gestió remota s'evita haver d'esperar a la propera visita del tècnic de suport presencial per resoldre una incidència o dur a terme una actuació determinada. Us animem a fer ús d'aquest servei i optimitzar així totes les possibilitats que us ofereix el servei de suport, de forma que les visites del tècnic de suport presencial puguin dedicar-se a dur a terme actuacions que tan sols poden dur-se a terme presencialment.