logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Crèdit 3: habilitats d'autonomia personal i social

a) Durada: 190 hores.

b) Objectius terminals.

Identificar les diferents fonts d'informació referides als elements fonamentals que delimiten les habilitats d'autonomia personal i social.

Relacionar els aspectes fonamentals de les habilitats d'autonomia personal i social amb els aspectes generals de la inserció social.

Identificar els diferents factors que intervenen en el procés d'adquisició de les habilitats bàsiques d'autonomia personal i social.

Identificar les mancances i les alteracions més característiques que poden presentar les competències bàsiques d'autonomia personal i social, en funció dels seus àmbits.

Identificar les necessitats, les demandes o les característiques de l'usuari/client, la seva situació i la de la seva unitat de convivència, a partir dels procediments i dels mètodes d'observació establerts, i també les conductes associades, si escau, amb els factors i els antecedents, la influència en els nivells fisiològic, de conducta, cognitiu o emocional, les seves característiques i les conseqüències que se'n deriven.

Programar el projecte d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social, a partir de la definició i els objectius, la selecció del mètode d'intervenció, la selecció, seqüència i temporització de les activitats, l'assignació de recursos i l'establiment dels criteris i les activitats d'avaluació, a partir de les característiques, necessitats o demandes de l'usuari/client i els trets de la institució o entitat.

Seleccionar els mitjans i els ajuts tècnics necessaris per portar a terme les activitats de prevenció de la pèrdua i manteniment de la mobilitat i les seves adaptacions, en funció de les característiques de l'usuari/client.

Aplicar/supervisar les activitats de prevenció de la pèrdua i manteniment de la mobilitat (orientació i mobilitat), en funció de la programació del projecte d'entrenament elaborat, les normes de seguretat establertes i les dades obtingudes de la valoració de l'estat de l'usuari/client, mitjançant els mitjans didàctics adequats, de forma individualitzada.

Aplicar els protocols de crisi en les activitats de prevenció de la pèrdua i manteniment de la mobilitat de l'usuari/client, si escau, en funció de les normes de seguretat i la programació del projecte d'entrenament elaborat.

Identificar les necessitats comunicatives que presenta l'usuari/client assignat, en funció del seu context comunicatiu, les necessitats/demandes o característiques detectades i les seves habilitats i hàbits.

Aplicar els sistemes alternatius de comunicació, per tal de recolzar-la i estimular-la, en funció de les necessitats que presenta l'usuari/client, i també de les normes lingüístiques pròpies del sistema utilitzat.

Detectar alteracions en l'ús de sistemes de comunicació alternatius, segons els procediments establerts i les dades obtingudes de la valoració de l'adequació del context comunicatiu a les necessitats detectades.

Aplicar tècniques per al desenvolupament d'habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social (desenvolupament de les habilitats socials), segons el projecte desenvolupat, en funció de la situació de l'assistit/client/usuari, de la unitat de convivència o de les característiques del grup/col·lectiu, a partir de la realització de les activitats programades i del pla de seguretat i higiene establert.

Assessorar/instruir l'usuari/client sobre el desenvolupament d'habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social, a partir de les tècniques de motivació i preparació emocional necessàries, tenint en compte les seves necessitats, la disponibilitat dels seus membres i les normes i la legislació vigents.

Aplicar les tècniques i els procediments d'avaluació al projecte d'adquisició d'autonomia personal i social, en funció dels criteris de fiabilitat, funcionalitat i facilitat d'aplicació.

Valorar les fites obtingudes per l'usuari/client en l'aplicació del projecte d'adquisició d'autonomia personal i social, a partir de la comparació de les fites obtingudes amb les dades de la valoració inicial del seu estat i de la unitat de convivència.

Elaborar la informació sobre el projecte d'adquisició d'autonomia personal aplicat a l'usuari/client, a partir de les dades obtingudes de la valoració de les fites i la informació recollida de forma adequada en l'aplicació dels instruments d'avaluació en les diferents fases del programa.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. Habilitats d'autonomia personal i social:

Adquisició de les competències bàsiques. Aspectes formatius.

Mobilitat i autonomia personal.

Habilitats d'autonomia, d'organització de la vida quotidiana i socials.

Conductes i competències bàsiques. Anàlisi de conducta: els components de la conducta. Conducta i discapacitat. Anàlisi de la conducta: factors precipitants; conductes de respostes, conseqüències, instruments de recollida d'informació sobre la conducta.

Procés d'intervenció sobre les competències bàsiques.

Actituds i valors de l'educador.

2. Desenvolupament de projectes d'ensinistrament d'habilitats d'autonomia personal i social:

Instruments metodològics.

Adaptacions segons els casos i nivells d'autonomia.

Característiques dels programes en un mitjà tancat.

Característiques dels programes segons el sector de la intervenció: avis, infància, disminuïts físics, psíquics, malalts mentals, persones privades socialment i culturalment.

3. Fonaments de la psicologia de l'aprenentatge:

El condicionament clàssic i el condicionament operant.

Aprenentatge social.

Estímul i programes de reforç.

4. Tècniques específiques d'intervenció:

Orientació i mobilitat: bases teòriques i ciències complementàries. Aplicacions a avis, disminuïts físics, psíquics i sensorials. Aplicacions a d'altres col·lectius.

Modificació de conductes: conceptes bàsics. Tècniques: tipus i característiques. Aspectes formatius. Elaboració de les activitats.

Desenvolupament de les habilitats socials: característiques i teories explicatives. Aspectes formatius: programa bàsic, relacions interpersonals, asserció, control de l'agressió, pautes culturals. Implicació a la vida quotidiana.

5. Els recursos:

La seva organització.

Recursos materials i ajuts tècnics: ajuts tècnics per a la mobilitat. Ajuts tècnics segons el sector de la intervenció.

6. L'avaluació de projectes d'ensinistrament d'habilitats d'autonomia personal i social:

La planificació de l'avaluació.

Selecció, elaboració i aplicació dels instruments d'avaluació.

7. Els problemes operatius en l'aplicació pràctica:

Utilització i adaptació dels ajuts tècnics.

Les relacions amb els assistits.

L'actuació davant de les alteracions de conductes.

L'adaptació de les activitats. Criteris.

d) Continguts de procediments.

1. Determinació de les habilitats bàsiques d'autonomia personal i social de l'assistit/client/usuari o del col·lectiu objecte de la intervenció:

Identificació del client/usuari/assistit objecte de la intervenció o del col·lectiu.

Determinació dels elements delimitats de les habilitats.

Avaluació de les habilitats d'autonomia personal i social que presenta l'usuari o el col·lectiu objecte d'intervenció.

Identificació de les carències i alteracions presentades.

Determinació de conductes associades, si escau.

Registrament de les dades.

2. Programació del projecte d'intervenció destinat al desenvolupament d'habilitats d'autonomia personal i social:

Identificació de les habilitats bàsiques d'autonomia personal i social de l'assistit/client/usuari o del col·lectiu objecte de la intervenció.

Anàlisi dels factors que intervenen en l'adquisició de les habilitats bàsiques.

Definició dels objectius.

Seqüència dels objectius.

Selecció del mètode o les estratègies d'intervenció.

Selecció de les activitats de prevenció de pèrdua i manteniment de mobilitats previstes, o de comunicació, o de desenvolupament d'habilitats socials o de modificació de conducta que cal realitzar.

Seqüència i temporització de les activitats.

Assignació o gestió dels recursos.

Establiment dels criteris i de les activitats d'avaluació.

Registrament de les dades.

3. Determinació del mètode o de les estratègies d'intervenció:

 

Identificació de les habilitats bàsiques d'autonomia personal i social de l'assistit/client/usuari o el col·lectiu objecte de la intervenció.

Identificació del mètode que cal aplicar.

Elaboració de situacions d'ensenyament-aprenentatge.

Determinació o elaboració de procediments d'observació.

Determinació o elaboració de procediments de recollida de dades.

Determinació o selecció de les pautes d'intervenció.

Registrament de les dades.

4. Organització o gestió de recursos del projecte d'intervenció destinat al desenvolupament d'habilitats d'autonomia personal i social:

Identificació de les habilitats bàsiques d'autonomia personal i social de l'assistit/client/usuari o el col·lectiu objecte de la intervenció.

Interpretació del pla de seguretat i higiene.

Identificació de les normes i la legislació vigent.

Selecció dels recursos que s'han d'utilitzar.

Elaboració dels procediments de disposició i les normes d'utilització dels recursos.

Determinació de les adaptacions necessàries dels recursos.

Determinació dels ajuts tècnics.

Determinació dels procediments de resolució de conflictes.

Registrament de les dades.

5. Aplicació o supervisió de les activitats de prevenció de pèrdua i manteniment de la mobilitat prevista:

 

Valoració de l'estat dels usuaris/clients/assistits.

Interpretació dels objectius de l'activitat dissenyada.

Identificació dels possibles riscos de l'activitat.

Selecció, adequació i posada al punt dels mitjans i els ajuts tècnics.

Realització d'adaptacions oportunes als mitjans, si escau.

Selecció dels mitjans didàctics que cal utilitzar.

Atenció individualitzada a l'usuari/client/assistit.

Transmissió de la informació necessària.

Valoració del grau de comprensió dels missatges transmesos.

Aplicació de protocols de crisi, si escau.

Valoració dels resultats obtinguts.

Introducció de modificacions, si escau.

Registrament de les dades.

6. Aplicació de sistemes alternatius de comunicació:

Comprovació de les habilitats i els hàbits comunicatius de l'usuari/client/assistit.

Selecció del sistema comunicatiu que s'ha d'utilitzar.

Adequació del context comunicatiu a les necessitats detectades.

Aplicació dels protocols de comunicació.

Transcripció dels missatges.

Comprovació del compliment de les normes lingüístiques del sistema comunicatiu alternatiu utilitzat.

Detecció de possibles alteracions, conductes o actituds que limitin la comunicació de l'usuari.

Elaboració dels informes sobre les alteracions detectades.

Transmissió dels informes.

Registrament de les dades.

7. Ensinistrament d'habilitats bàsiques necessàries per a l'adquisició de l'autonomia personal i social:

Identificació o verificació de la situació de l'assistit/client/usuari i de la unitat de convivència.

Identificació del grau de disponibilitat i les necessitats de l'assistit/client/usuari.

Identificació del repartiment de tasques realitzades o realització d'horaris personals.

Determinació de desplaçaments i itineraris, si escau.

Selecció dels mitjans didàctics que cal utilitzar.

Aplicació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge.

Aplicació de tècniques de motivació i preparació emocional o intervenció grupal.

Detecció de possibles contingències.

Aplicació de protocols de crisi davant de situacions de conflicte o crisi, si escau.

Registrament de les dades obtingudes.

8. Aplicació dels procediments d'avaluació:

Interpretació del projecte d'intervenció destinat al desenvolupament de les habilitats d'autonomia personal i social.

Aplicació dels instruments d'avaluació.

Obtenció de la informació.

Interpretació de la informació.

Registrament de les dades.

9. Avaluació del grau d'assoliment de les habilitats d'autonomia personal i social:

Identificació de les característiques dels usuaris/clients/assistits, les seves necessitats o demandes.

Identificació dels resultats obtinguts del procés d'aplicació dels instruments d'avaluació.

Interpretació de les dades.

Valoració del grau d'adequació de les tècniques i les activitats desenvolupades.

Valoració de les estratègies d'intervenció utilitzades.

Valoració de l'adequació de les tècniques i els instruments d'avaluació aplicats.

Valoració dels grau d'adquisició de competències en les habilitats d'autonomia personal i social.

Determinació de la viabilitat i continuïtat del projecte o activitat.

Elaboració de la informació.

e) Continguts d'actituds.

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:

Presa de decisions sobre el tipus de mitjans i ajuts tècnics que cal seleccionar per a la realització de les activitats de prevenció de pèrdua i manteniment de la mobilitat; sobre el tipus de sistema de comunicació alternatiu que s'ha d'utilitzar en les activitats de recolzament i estimulació de la comunicació, i també en la selecció dels mitjans didàctics utilitzats en l'ensinistrament dels usuaris sobre les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social.

Presa de decisions sobre el tipus d'activitats, estratègies d'intervenció i recursos necessaris per al desenvolupament del projecte que cal seleccionar, com també sobre el tipus d'ensinistrament sobre les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social que cal realitzar.

2. Optimació del treball:

Eficàcia i eficiència en la realització de les activitats de prevenció de pèrdua i manteniment de la mobilitat, en l'aplicació del sistema de comunicació alternatiu que cal utilitzar en les activitats de recolzament i estimulació de la comunicació, com també en l'aplicació dels mitjans didàctics utilitzats en l'ensinistrament dels usuaris sobre les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social.

Eficàcia i eficiència en la realització i l'aplicació dels programes d'intervenció destinats al desenvolupament de les habilitats d'autonomia personal i social, i en la valoració de les fites obtingudes de l'aplicació d'aquests, mitjançant la utilització de les tècniques i els procediments d'avaluació.

3. Ordre i mètode de treball:

Distribució del treball i del temps, i seqüència i ordenació de les accions en la programació per al desenvolupament del projecte per a l'adquisició d'hàbits d'autonomia personal i social, i també en el disseny dels procediments de disposició i de normes d'utilització i d'ús de recursos necessaris per al desenvolupament d'aquest.

4. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Compliment del pla de seguretat i higiene establert.

5. Participació i cooperació en el treball d'equip:

Col·laboració amb d'altres membres de l'equip multiprofessional.

6. Execució independent del treball:

Rigorositat en la realització o supervisió de les activitats de prevenció i manteniment de la mobilitat.

Rigorositat en l'aplicació de les normes del pla de seguretat i higiene establert.

Rigorositat en la realització del desenvolupament dels projectes d'intervenció destinats al desenvolupament de les habilitats socials d'autonomia personal i social, i en l'aplicació dels procediments i les tècniques d'avaluació per valorar les fites obtingudes del projecte dissenyat.

Rigorositat en la determinació de les estratègies d'intervenció en l'ensinistrament de les habilitats necessàries per a la consecució, per part de l'usuari, de les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social.

Rigorositat en la valoració de les dades obtingudes sobre el grau d'adequació de les tècniques i les activitats desenvolupades, en el grau d'utilitat de les estratègies d'intervenció aplicades, en el grau d'adequació de les tècniques i els instruments d'avaluació aplicats, i també en la presa de decisions sobre la viabilitat i continuïtat del projecte o activitat.

Rigorositat en l'elaboració de la informació demanada sobre les dades obtingudes de l'aplicació de les activitats per a l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social, ajustant-se al procediment establert.

7. Confiança en si mateix:

Seguretat en la realització o supervisió de les activitats de prevenció i manteniment de la mobilitat, en l'aplicació dels protocols davant de situacions de crisi i en l'estimulació i el recolzament de la comunicació dels usuaris, utilitzant, si escau, sistemes alternatius de comunicació, i també en la realització de l'ensinistrament dels usuaris/clients/assistits sobre les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social, organitzant les seves activitats diàries i el desenvolupament de les seves relacions socials.

Seguretat en la realització del desenvolupament dels projectes d'intervenció destinats al desenvolupament de les habilitats socials d'autonomia personal i social, i en l'aplicació dels procediments i les tècniques d'avaluació per valorar les fites obtingudes del projecte dissenyat.

Seguretat en la determinació de les estratègies d'intervenció en l'ensinistrament de les habilitats necessàries per a la consecució, per part de l'usuari/client/assistit, de les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social.

8. Interès per les relacions humanes:

Cordialitat, respecte, tolerància, esperit obert i amabilitat en el tracte amb l'usuari/client/assistit.

9. Comportament personal adequat a la situació:

Comportament adequat en les diferents situacions amb l'usuari/client/assistit i davant de la presentació de problemes, situacions de crisi o reclamacions sorgides en l'aplicació dels programes d'intervenció social.

10. Adaptació a noves situacions:

Flexibilitat i fluïdesa en les relacions amb els membres del grup funcional al qual s'està integrat.

Resposta adequada a noves situacions identificant i seguint les normes establertes, i consultant les decisions preses quan aquestes tinguin una repercussió important en la coordinació amb altres àrees.

11. Igualtat davant de les diferències socioculturals:

Tractament no discriminatori i respecte a les diferents maneres de pensar que pot presentar l'usuari/client/assistit.

12. Ètica en les decisions:

Ètica en les decisions preses sobre les diferents tipus d'intervencions portades a terme en l'usuari/client o col·lectiu.

Cura en la forma de comunicar les decisions a l'usuari/client.