logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Programes de diversificació curricular

Finalitats i organització

Tutoria i avaluació

Disseny i àmbits

Titulació i recursos

Finalitats i organització


Finalitats

Els programes de diversificació curricular tenen com a finalitat afavorir l'alumnat que ho requereixi perquè pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l'etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l'establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada.

La participació en les activitats previstes en aquests programes s'ha de presentar als alumnes com una oportunitat per millorar els seus aprenentatges i assolir les competències bàsiques i, per tant, s'ha de requerir el compromís d'aprofitar l'oportunitat que se'ls ofereix. Pel seu caràcter obert, els alumnes han de poder participar, segons les seves necessitats, en un, dos o els tres àmbits del programa. Així mateix, han de poder-s'hi incorporar en qualsevol moment del curs.

Organització

Els centres organitzaran programes de diversificació curricular per a l'alumnat que necessiti una organització diferenciada de l'establerta amb caràcter general en el centre, pel que fa als continguts i als criteris d'avaluació. L'objectiu d'aquests programes és que assoleixin els objectius i competències bàsiques de l'etapa i, així, posar al seu abast l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Aquests programes comportaran una organització curricular diferent i, eventualment, un horari de permanència al centre també diferent, ja sigui perquè comparteixen l'escolaritat ordinària amb altres activitats externes al centre, o perquè els centres organitzen altres activitats en altres espais.

El Departament d'Educació podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per al desenvolupament dels programes que comportin la realització d'activitats fora del centre, que en cap cas no podran ser de tipus laboral o professional.

El que actualment es coneix amb el nom de "aules obertes" i "projectes singulars", s'han de considerar formes organitzatives i metodològiques dels programes de diversificació curricular.