logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Documentació de referència

L'acció educativa orientadora requereix:

 1. La continuïtat de l'acció en tot el procés d'escolarització a partir de la construcció d'un equip de professionals que en la seva tasca diària fan visible l'acció orientadora de la tasca d'ensenyar                                           
 2. La sistematització i la identificació dels protocols, dels processos i de les pràctiques d'orientació al llarg de totes les etapes educatives

Fonaments teòrics de l'Orientació educativa :  elements teòrics i els formatius d'un centre que fa de l'Orientació educativa l'eix vertebredor del seu Projecte Educatiu de Centre.

Presentació-esquema de l'Orientació educativa com a eina de qualitat i de professionalització de la tasca educativa

Destacats dels fonaments teòrics

Blocs de continguts

 1. Bloc I. El Document Orientador: l'Orientació des del Currículum
 2. Bloc II. La tutoria i la cotutoria: la construcció d'equip de centre
 3. Bloc III. Les transicions educatives
 4. Bloc IV. L'acollida en el centre
 5. Bloc V. Protocols metodològics de gestió d'aula


Bloc I. El Document Orientador: l'Orientació des del Currículum

 

Orientar és prendre (cons)ciència dels aprenentatges dels alumnes

 

Institut Narcís Oller (Valls) Línies ESO: 5

Situació d'anàlisi Com orientar els aprenentatges de cada alumne?
Iniciativa d'equip de centre Enfortir l'equip d'orientació com equip tutorial
Activitat d'aula de centre i d'entorn Seguiment personal i curricular de tots els alumnes
Enregistraments L'orientació al servei de cada alumne
Documentació de referència del centre El procés d'inclusió i d'orientació de l'alumnat
L'equip d'orientació i el treball del currículum

 

Escola Garbí Pere Vergés (Esplugues de Llobregat i Badalona) Línies ESO: 2

Situació d'anàlisi Com registrar els diversos aspectes competencials dels aprenentatges de l'alumnat?
Iniciativa d'equip de centre Gestionar la qualitat dels aprenentatges
Activitat d'aula de centre i d'entorn Projecte de Vida Social
Enregistraments El Projecte Vida Social
Documentació de referència del centre Aprenentatge i avaluació competencial
Un viatge curricular amb passaport de Vida Social
Àlbum Vida Social a Secundària

 

Fonaments teòrics del Departament d'Ensenyament (Bloc I)

  El concepte d'orientació educativa

  La docència

  L'avaluació global i formativa dels aprenentatges de cada alumne/a

  El primer eix de l'orientació educativa


PujaBloc II. La tutoria i la cotutoria: la construcció d'equip de centre

 

La tutoria en equip té la força d'un guiatge fet amb convicció

 

Institut Narcís Oller (Valls) Línies ESO: 5

Situació d'anàlisi La inclusió de la diversitat àmplia de l'alumnat
Iniciativa d'equip de centre El compromís de l'equip orientador en la tutoria de tots els alumnes
Activitat d'aula de centre i d'entorn L'organització de centre al servei del projecte personal de tots els alumnes
Enregistraments Un punt d'arribada: la presa de decisions
Documentació de referència del centre L'oferta curricular del seminari d'orientació
El procés d'inclusió i d'orientació de l'alumnat

 

Institut Goya (Barcelona) Línies ESO:

Situació d'anàlisi La necessitat de donar resposta educativa a partir d'una atenció individualitzada
Iniciativa d'equip de centre Integrar la funció orientadora a la funció docent
Activitat d'aula de centre i d'entorn L'organització del centre al servei de la tutoria orientadora
Enregistraments La tutoria orientadora
Documentació de referència del centre L'organització de centre al servei de la tutoria orientadora

  

Institut Front Marítim (Barcelona) Línies ESO: 4

Situació d'anàlisi La participació de l'alumnat en la seva presa de decisions
Iniciativa d'equip de centre Donar valor al projecte personal de l'alumne
Activitat d'aula de centre i d'entorn Assignar un espai i un temps curricular a l'elaboració del projecte personal de l'alumne
Enregistraments El projecte de recerca com a projecte personal
Documentació de referència del centre Document de centre

 

Fonaments teòrics del Departament d'Ensenyament (Bloc II)

  La tutoria

  Objectius i continguts de l'orientació educativa

  L'orientació educativa

 

PujaBloc III. Les transicions educatives

 

Canviar d'etapa educativa és donar valor a la formació continuada de la persona

Les transicions educatives són els moments entre diferents etapes del sistema educatiu que demanen adequar la funció orientadora a les necessitats de l’alumne/a.

 

Institut Marianao (Sant Boi de Llobregat) Línies ESO: 3

Situació d'anàlisi La importància de l'orientació en la millora dels aprenentatges dels alumnes
Iniciativa d'equip de centre El compromís de la direcció i l'equip tutorial en el procés d'orientació de l'alumne
Activitat d'aula de centre i d'entorn L'acompanyament i la implicació de tots els professionals en cada moment de l'orientació
Enregistraments L'orientació dels alumnes, nucli de l'acció educativa
La presa de decisions: un compromís de tot l'equip de centre
Documentació de referència del centre  

 

Fonaments teòrics del Departament d'Ensenyament (Bloc III)

  L'orientació educativa en les transicions educatives


PujaBloc IV. L'acollida en el centre

 

L'acollida és prevenir i prevenir és orientar l'acció educativa

Vetllar per la incorporació de cada alumne al sistema educatiu i per la satisfactòria integració al llarg del seu procés d’escolarització és orientar l’acció educativa cap a l’optimització de la formació actual i continuada de l’alumne.

 

Institut Marianao (Sant Boi de Llobregat) Línies ESO: 3

Situació d'anàlisi  
Iniciativa d'equip de centre  
Activitat d'aula de centre i d'entorn  
Enregistraments De la Primària a la Secundària: un treball de continuïtat entre professionals
Documentació de referència del centre  

 

Fonaments teòrics del Departament d'Ensenyament (Bloc IV)

  L'acollida


PujaBloc V. Protocols metodològics de gestió d'aula

 

La metodologia és la qualitat del camí

El final d'aquest camí és cadascun dels alumnes

 

Protocol alumnes amb altes capacitats

Protocol alumnes amb discapacitats

 

Puja

El Document Orientador com a base per a l'orientació

Definició

El Document orientador és la base de l'orientació per ser l'eina de centre que ajuda a construir i concretar el projecte de vida de cada alumne. 

La finalitat d'aquest 'instrumnet pedagògic és modular, acompanyar i guiar l'aprenentatge en cada moment i dimensió de la formació educativa dels alumnes.

Contingut del Document orientador

Un Document orientador conté informació de l'alumne sobre:

 • El seu grau de coneixements i habilitats competencials
 • El seu grau de desenvolupament personal i social al llarg del seu procés d'escolarització
 • La concreció del Pla Individualitzat seguit
 • La informació de les flexibilitzacions d'accés al món acadèmic i al món laboral ( Orientació Acadèmica i Professional)
 • L'adequació i la relació del rendiment acadèmic de l'alumne amb el seu projecte de vida professional (Orientació Acadèmica i Professional)

Requisits de centre

El procés de construir el Document Orientador de cada alumne requereix als centres d'una organització de base horitzontal que situa la coordinació entre els equips docents i els tutors/es en el nucli de l'acció educativa de centre.

Els eixos d'actuació per aquesta organització horitzontal en centre són:

 • La creació de pràctiques i entorns competencials
 • La personalització dels aprenentatges
 • El guiatge dels alumnes
 • L'articulació de l'avaluació formativa amb la sumativa de l'alumne
 • Un Projecte Educatiu de Centre a partir de la cultura de construir equip de centre
 • Un Projecte Educatiu de Centre en procés dinàmic a partir de la cultura d'avaluar i millorar les pràctiques educatives orientadores