logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Normativa

L'acció orientadora de la funció educativa queda recollida en la Llei d'Educació de Catalunya i les regulacions normatives que la concreten.

L'orientació educativa compta amb un marc legal ampli que requereix d'un àmbit d'aplicació a cada institut i escola.

Destacats de la Normativa

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació és el marc normatiu dels principis i les actuacions que el sistema educatiu desplega per a donar resposta a les necessitats educatives de cada persona.

En el Preàmbul, la llei presenta l’educació de qualitat com aquella que dóna oportunitats educatives a tothom durant tota la vida i, a la vegada, permet a cada persona el bastiment del seu projecte vital.

En el seu articulat, situa la tutoria d’ entre les funcions de tots els docents i la identifica com l’acció que ha d’assolir la implicació dels alumnes en el seu procés educatiu a partir d’un treball de l’àrea que permet la direcció i l’orientació global dels aprenentatges d’aula (art.104 2 c).

Com a criteris d’organització pedagògica de la secundària obligatòria també assenyala l’equilibri de l’especialització curricular del professorat amb la necessària globalitat d’una acció educativa professional (art.79.6) i, per a l’assoliment d’aquesta equivalència, la garantia d’un sistema global d’orientació professional i acadèmica (art.59).

Per a fer-ho possible, la competència professional educativa demana la incorporació dels valors de col·laboració, de coordinació entre els docents i els professionals d’atenció educativa així com el  treball en equip de tots els seus professionals (art.104.7).

Al seu torn, el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius concreta que la tutoria i l’orientació és part de la funció docent per ser, a la vegada, l’element essencial en la tasca educativa dels centres (art.38).

Així mateix, el Decret 143/2007 de 26 de juny d’Ordenació d’ensenyaments d’educació secundària obligatòria ja defineix la docència com l’activitat que implica, a més del fet d’impartir els ensenyaments propis de l’àrea, el seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge de l’alumnat i l’adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenta l’alumnat (art.16).

En resposta a aquests cabdals principis normatius, el Pla de Govern 2011-2014 (Eix 2. Objectiu 2.2, 2.3, 2.4.,2.5) converteix la millora de l’èxit escolar, la qualitat de centre, la formació permanent dels alumnes i la prioritat de les actuacions administratives al servei de l’acompanyament i aprenentatge de l’alumnat, en encàrrecs explícits per a desplegar.

Enllaços

Llei 12/2009 de 10 de juliol, d'educació.

Organització i gestió dels centres, Orientació i acció tutorial a l'ESO.

Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.

ORDRE EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.

ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.

DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat.

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

DECRET 142/2007 de 2 de juny pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.  

 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE).