logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Presentació

El currículum és el conjunt dels objectius, continguts, metodologies i criteris d'avaluació de les diferents àrees, conjuntament amb la contribució de l'àrea a l'adquisició de les competències bàsiques.

Currículum educació primària

 currículum ep

Publicació currículum educació primària


Competències bàsiques

Les vuit competències que l'alumnat ha de desenvolupar a l’educació bàsica i que emmarquen el currículum. (Annex 1 del decret 142/2007)

Els continguts de les diferents àrees del currículum contribueixen a l’adquisició de les competències bàsiques. Cadascuna de les àrees, per la disciplina que comporta, té una o més competències que li són pròpies a les que contribuirà amb major grau d'intensitat, però també ha de contribuir, encara que amb menor mesura a l'adquisició de les altres competències bàsiques.


Àmbit de llengües: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera, segona llengua estrangera

Dimensió comunicativa 

 • Parlar i conversar
 • Escoltar i comprendre
 • Llegir i comprendre
 • Escriure
 • Coneixements de la llengua i el seu aprenentatge

Dimensió literària

Dimensió plurilingüe i intercultural 

Estructures lingüístiques comunes


Coneixement del medi natural, social i cultural

 • L’entorn i la seva conservació
 • El món dels éssers vius
 • Les persones i la salut
 • Persones, cultures i societats
 • Canvis i continuïtats en el temps
 • Matèria i energia
 • Entorn, tecnologia i societat

Educació artística

Explorar i percebre

 • visual i plàstica
 • música i dansa

Interpretar i crear

 • visual i plàstica
 • música i dansa

Educació física

 • El cos: imatge i percepció
 • Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques
 • Activitat física i salut
 • Expressió corporal
 • El joc

Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania

Objectius generals (per a tota l'etapa):

 • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma
 • Aprendre a conviure
 • Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global

Continguts (cicle superior):

 • Identitat i autonomia
 • Convivència i valors cívics
 • Pertinença i ciutadania

Matemàtiques

Continguts:

 • Numeració i càlcul
 • Relacions i canvi
 • Espai i forma
 • Mesura
 • Estadística i atzar

Processos

 • Resolució de problemes
 • Raonament i prova
 • Comuniació i representació
 • Connexions

Projecte interdisciplinari

Referències al treball o projecte interdisciplinari en l’articulat del Decret 142/2007


Presentació currículum educació primària

Exposició de les idees força, les competències bàsiques, les àrees, metodologia i avaluació que comporta el currículum per competències.