logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Presentació

Programació entre diverses àrees dins d'una metodologia de projectes de treball. En cada cicle d'educació primària s'ha de dur a terme com a mínim un treball o projecte interdisciplinari de caire competencial sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l'aplicació de coneixements de diverses àrees.

Projecte interdisciplinari

Normativa


Orientacions metodològiques


Esquemes per elaborar els projectes interdisciplinaris

1. Títol i justificació de la unitat o projecte
2. Durada i distribució temporal al llarg del cicle
3. Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees o àmbits que es treballen
4. Objectius d'aprenentatge
5. Continguts
6. Criteris d'avaluació
7. Metodologia (estratègies, situacions i seqüenciació de les activitats d'aprenentatge i d'avaluació)
   · Tipologia de les activitats
   · Organització social de l'aula
   · Materials
   · Desenvolupament de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i d'avaluació.
8. Reflexió sobre la pràctica 


Exemples de projectes interdisciplinaris