logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Treball a l'aula

  Estratègies metodològiques

  Gravacions

Llengua

  Orientacions

  Activitats

Matemàtiques

  Orientacions

  Activitats

Hàbits de treball

  Orientacions i activitats

Altes capacitats

  Altes capacitats

Suport Escolar Personalitzat

Col·lecció completa de materials de matemàtiques per al SEP

Descripció

Orientacions, activitats i materials

El recull que trobareu en aquestes pàgines és una selecció de diferents materials, adreçada al professorat, que poden ser utilitzats com a referència, com a model, amb la voluntat que ajudin els mestres i els alumnes a avançar i millorar en els seus aprenentatges.

Les orientacions i les activitats van adreçades a les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària per utilitzar-les d’acord amb les dificultats i necessitats dels alumnes, no tan sols segons l’edat dels alumnes.

SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT

Cal oferir a cada nen i nena els recursos adequats i en el moment oportú. L’escola ha de ser per a tothom, per als qui no tenen una família al darrera, per als qui la necessiten d’una forma extraordinària. S’ha d’assolir el repte de ser una escola que eduqui i motivi l’aprenentatge per a tots els alumnes, amb expectatives d’èxit per a tots.

El SEP es planteja com un recurs per millorar la resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge dels alumnes i avançar en un dels objectius del Pla de Govern 2011–2014: reduir a la meitat el fracàs escolar per aconseguir que cap nen o nena es quedi enrere, i per augmentar l’èxit educatiu de tots.

Trobem recollides a la LEC referències explícites dels compromisos que s’han d’adquirir en l’adequació dels processos d’ensenyament-aprenentatge als diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes.

Avançar cap a una educació inclusiva implica, no només escolaritzar tot l’alumnat, cal posar també a l’abast de tots el poder aconseguir l’èxit educatiu a partir de les possibilitats individuals de cadascú. Les evidències de diferents estudis, tant d’avaluacions de Catalunya com d’avaluacions internacionals, els estudis científics relacionats amb l’educació ens aporten dades que correlacionen factors d’èxit i factors de fracàs; la identificació de les dificultats, la prevenció a les primeres edats, l’atenció personalitzada ajudant a elaborar el propi procés... són elements que milloren l’assoliment dels objectius, tant en els aprenentatges com en el creixement personal.

 

Un nen, una nena que ha viscut una bona experiència escolar normalment té uns resultats millors, sempre que aquesta experiència s’hagi produït al llarg de tota l’etapa educativa escolar. En cas contrari, els resultats cauen en picat.

(Francesco Tonucci)

 

 
Direcció General de l'Educació Infantil i Primària
 

 

Informe sobre el SEP

Enllaços d'interès

  • El SEP Una estratègia a favor de l'èxit escolar; article publicat a Quaderns d'avaluació , 24 (gener 2013) pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

  • Gravació de la presentació de les línies d'actuació de la Direcció General de l'Educació Infantil i Primària