logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Treball a l'aula

  Estratègies metodològiques

  Gravacions

Llengua

  Orientacions

  Activitats

Matemàtiques

  Orientacions

  Activitats

Hàbits de treball

  Orientacions i activitats

Altes capacitats

  Altes capacitats

SEP. Lectura i escriptura. Activitats

Activitats

 • Enrola't.cat és un recurs tant per a l’alumnat com per al professorat per treballar la llengua oral a l’escola. Aplega un recull de situacions comunicatives amb la finalitat de fomentar la interacció entre els alumnes. La tècnica utilitzada és el joc de rol, també anomenat role-playing o representació de papers. Inclou una guia didàctica.

  Departament d'Ensenyament
 • Activitat de l'ARC per a Cicle Mitjà que proposa l'escriptura de contes a partir de models donats.

  Rosa M. Ramírez
 • activitats de JCLIC per treballar la consciència fonològica

  José Lúis Lázaro
 • webquest perquè els alumnes coneguin i s'endinsin dins el món dels contes tradicionals. Per això proposa la tasca següent: llegir, comprendre i gravar contes tradicionals. A més proposa una activitat voluntària: inventar-se un conte a partir de barrejar personatges dels diferents contes treballats i gravar-lo. Autoria: Comunitat catalana de webquest

  Educació primària (cicle inicial o tercer)
 • A partir de la lectura del tex: El primer pis, assegurar-ne la comprensió, treballant estructures morfosintèctiques i lèxic.

  Guia de l'activitat

  Educació primària: cicle mitjà
 • A partir de l'endevinalla de la vaca es treballaran els components de la competència comunicativa: lingüstic, sociolingüístic, discursiu i estratègic, per mitjà de tasques d'escoltar, aprendre de memòria, deduir, comprendre el significat i jugar amb les paraules.

  Guia de l'activitat

  Educació infantil: 2n cicle i Educació primària: cicle inicial
 • A partir del poema Què li passa a l’ós?, els alumnes relaitzaran tasques d'escoltar, d'aprendre de memòria, de lectura, de reescriure i de produir un poema.

  Guia de l'activitat

  Educació infantil: 2n cicle i Educació primària: cicle inicial
 • Llegir contes, i parlar-ne amb la finalitat de poder-ne crear de nous. La proposta gira a l’entorn de la conversa entre l’alumnat i el docent. Una conversa que incorpora l’espontaneïtat però que està dirigida amb intencionalitat educativa.

  Educació primària: cicle inicial
 • Preguntar i respondre és un conjunt de materials per treballar la llengua oral centrat en el gènere de l'entrevista, destinat a l'alumnat de cicle superior de primària i d'educació secundària obligatòria.
  L'edició d'aquest material ha comptat amb la col·laboració del Departament d'Educació i s'emmarca en un pla d'actuacions adreçat a facilitar el desenvolupament de la competència comunicativa en llengua oral, que inclou, entre altres iniciatives, propostes didàctiques i activitats per a l'alumnat.

  Educació primària: cicle superior
 • Conte ve, mentida va és un conjunt de materials que conformen una proposta didàctica per treballar la literatura oral a partir del conte amb alumnat de cicle superior de primària i de secundària.

  L'edició d'aquest material s'emmarca en les actuacions adreçades al desenvolupament de la competència comunicativa en llengua oral.

  Educació primària: cicle superior
 • El mestre o la mestra aprofita la capacitat infantil de reproducció de discursos i, després de l'activitat de lectura compartida de contes demana als nens la reproducció d'aquests per a escriure-la.

  Educació primària: cicle inicial
 • Els paral•lelismes sonors, lèxics o gramaticals aïllen les unitats i mostren l'estructura repetida operant amb diferents components i amb un augment de la complexitat.

  Educació infantil: 2n cicle
 • Es tracta d’una activitat de reproducció d’un text conegut per a ser enregistrat. Per això, és una activitat que permet preparar l’expressió oral dels nens, ja què les seves veus seran enregistrades, quedaran fixades a la gravació i això és un motiu per fer un treball de preparació.

  Educació infantil: 2n cicle i Educació primària: cicle inicial
 • La reexplicació o recompte d’un conte llegit pot donar lloc a l'aula tant a un treball de comprensió del text com de preparació per a la producció de textos.

  Educació infantil: 2n cicle i Educació primària: cicle inicial
 • La referència dels llibres llegits, amb les històries i els personatges coneguts, pot donar lloc a la producció de diversos textos “metatextuals”, és a dir, textos en els quals els nens es refereixen a les obres literàries com a obres, a les històries com a històries i als personatges com a personatges.

  Educació primària
 • Activitats per desenvolupar la consciència fonològica a l’educació infantil. Per poder parlar i llegir bé, els infants han de tenir consciència que el llenguatge es compon de petits sons que es corresponen amb les grafies del llenguatge escrit. 

  Presentació

  Jocs d’escoltar

  Rimes

  Paraules i frases

  Consciència de síl·laba

  Sons inicial i final

  Fonemes

  Introducció a les lletres i a lletrejar

  Educació infantil: 2n cicle i Educació primària: cicle inicial
 • Pàgina que elabora contes a partir d'una plantilla. Cal que l’alumne complimenti un formulari amb diferents temàtiques i reflexioni sobre conceptes del treball sistemàtic de la llengua.

  Educació primària
 • Elaboració d'històries en línia a partir d'imatges predeterminades en diferents nivells de complexitat: tres, sis o nou imatges, adaptant-se al nivell de llenguatge i creativitat de l'alumnat.

  Educació infantil i educació primària
 • Activitats per preparar els dictats com a eina eficaç per a fixar l’ortografia: dictats de paraules amb alguna dificultat concreta, dictats memorístics... i lletrejar les paraules equivocades.

  Educació primària: cicle mitjà i cicle superior
 • Material de suport a l'aprenentatge de l'escriptura en format multimèdia. Pel fet de ser una eina informàtica, ofereix avantatges de resposta immediata, d'estimulació i exercitació autònomes, i també de motivació per a l'alumne/a a l'hora d'escriure paraules.

  Educació infantil: 2n cicle i Educació primària: cicle inicial
 • Projecte d'entrenament lector, amb activitats relatives al procés de descodificació i de comprensió lectora, desenvolupant les habilitats d'agilitat i ampliació del camp visual, memòria i comprensió.

  Educació primària
 • Normes i exercicis autoavaluables d'ortografia bàsica utilitzant paraules i frases per tal d’aconseguir un hàbit ortogràfic i morfològic.

  Educació primària: cicle inicial
 • Exercicis interactius per practicar l'ortografia, graduats per nivell de dificultat que atenen els diferents ritmes d'aprenentatge. Les activitats són autocorrectives, i permeten un control d'avaluació per part del mestre. Cada paquet acaba amb uns exercicis d’avaluació, normalment, un dictat i se suggereix que es realitzin exercicis de reforç, en cas de cometre molts errors.

  Educació primària: cicle mitjà i cicle superior
 • Quatre blocs d'endevinalles amb enginy per llegir, escoltar i jugar. Es treballen conceptes, vocabulari, elements de tradició oral i estimula l’atenció, la memòria i el raonament. Potencia la lectura i l’escriptura.

  Educació infantil: 2n cicle i educació primària
 • Situacions per treballar aspectes de la lectura i l'escriptura, en una organització per racons i amb materials diversos, que permeten donar una resposta adequada a les diferents demandes i ritmes de feina dels alumnes.

  Educació primària
 • Dictats per escoltar, llegir, escriure i corregir.
  Departament de Cultura – Direcció General de Política lingüística.

  Educació primària: cicle superior
 • Faules d'Isop, il•lustrades i adaptades amb la intenció de fomentar el gust per la lectura i l'educació en valors a l'escola. Textos curts per llegir, reescriure, prendre com a model...

  Educació primària

Enllaços d'interès

 • Activitats de lectura, comprensió, expressió escrita,.. per als alumnes d'educació primària.

 • Materials de suport al treball de llengua de l'educació primària: diccionaris, enciclopèdies, mapes, web de cerca d’informació,...

 • Activitats de comunicació i llenguatges per a l'educació infantil

 • Escola Riera de Ribes (Sant Pere de Ribes)

 • Informatiu infantil i juvenil de TV3

 • Notícies d'actualitat adreçades als joves. Vilaweb