logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Formació

  Línies de formació del Departament d'Ensenyament

  Informació general

  Cercador d'activitats

La meva formació

  Els meus certificats

  Les meves activitats

  Pla de Formació de Zona

  Inscripció direcció

  Ateneu
    Materials de formació

  Odissea
    Entorn virtual de formació

Normativa vigent

   Tràmits per les institucions que sol·liciten el reconeixement d'activitats formatives

Activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament

Amb la finalitat de millorar l’atenció a l’usuari, la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i  Batxillerat ha cregut necessari donar publicitat a les activitats de formació permanent del professorat reconegudes pel Departament d’Ensenyament.

Aquesta informació permet a la persona usuària la visualització d’aquelles activitats organitzades per diverses institucions, que actualment estan reconegudes. La publicació s’anirà actualitzant periòdicament. Aquestes activitats solen tenir un cost econòmic per a les persones assistents.

Consulta d'activitats agrupades per data d'inici

 CalendariDarrera actualització: 2 d'octubre de 2015

octubre 2015 

novembre 2015


desembre 2015

Activitats reconegudes

Les activitats reconegudes tenen el mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència. El reconeixement de les activitats no l’ha de sol·licitar individualment el professorat interessat sinó que ha de ser la institució organitzadora la que sol·liciti el reconeixement segons els tràmits establerts al webFletxa.

En els certificats de les activitats reconegudes, emesos per les respectives institucions, haurà de constar obligatòriament la data de resolució per la qual s’ha reconegut.

S’ha de tenir en compte que es reconeixen les activitats i no les institucions, és a dir, no totes les activitats d’una mateixa institució estan reconegudes.

Les activitats convocades pels serveis centrals del Departament d’Ensenyament, les organitzades pels instituts de ciències de l’educació, els serveis educatius de zona i els cursos organitzats per les universitats de l’estat, sempre i quan no formin part del programa per l’expedició d’un títol, no necessiten el reconeixement.

Tampoc necessiten el reconeixement totes aquelles activitats homologades pel Ministerio de Educación y Ciencia i per les Conselleries d’Educació d’altres comunitats autònomes.

Per qualsevol aclariment sobre les activitats poseu-vos en contacte mitjançant el correu electrònic de l'entitat organitzadora que consta en el llistat d’activitats.

Per qualsevol dubte o aclariment sobre el procés de reconeixement i/o certificació envieu un correu electrònic a reconeixement.activitats@xtec.cat.