logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Acords de coresponsabilitat i Pacs

El Departament d’Ensenya- ment impulsa i prioritza els acords de coresponsabilitat amb els centres educatius, amb la finalitat de:

- potenciar l'autonomia dels centres

- donar suport als objectius del projecte de direcció

- fomentar el lideratge fort i distribuït de la direcció i de l'equip directiu

Els acords de coresponsabilitat es signen amb centres que desenvolupen estratègies orientades a assegurar l'equitat i a millorar els resultats educatius en entorns de característiques socio- econòmiques i culturals desafavorides o singulars, així com a prevenir l'abandona- ment primerenc de l'educació i la formació. També amb aquells centres que desenvo- lupen projectes d'excel·lència educativa que aporten experiències de qualitat al sistema educatiu.

 

Autonomia dels centres

Les diferents iniciatives promouen l'autonomia dels centres per donar una major qualitat al nostre ensenyament.

Novetats a l'autonomia dels centres. Presentació del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Sr. Alberto del Pozo.