logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Inscripció i quotes

A.-Inscripcions al curs 2014-2015

El període d'inscripció es realitza entre el 15 i el 31 de maig.

B.-CompromísCartell dels CdA

Les actuacions que es realitzen en un CdA comprometen el centre i el CdA a compartir un projecte de treball que es desenvoluparà, amb els alumnes, abans, durant i després de l'actuació al CdA. Això comporta la disposició a establir els contactes necessaris per tal de concretar la programació del projecte: assistència a la trobada de coordinació, concreció d'un responsable de l'activitat, realització del treball previ i posterior a l'actuació.

C.-Instruccions i calendari de la inscripció

1.-Sol·licitud - Del 15 al 31 de maig

La sol·licitud es realitza a través d'una aplicació de gestió en línia.
A l'aplicació s'accedeix amb el codi i contrasenya que el centre té a la XTEC.

Abans d'omplir el formulari, consulteu l'apartat Oferta educativa, on trobareu la fitxa del CdA al qual us voleu inscriure per tal de comprovar el nivell educatiu de les activitats, les places d'allotjament, el calendari i aquelles condicions específiques de cada CdA.

Les sol·licituds s'assignaran d'acord als criteris establerts per als CdA.

Es desestimaran les sol·licituds que no s'adeqüin a les característiques del CdA sol·licitat.

Atesa la coincidència de demandes en dates i CdAs, no es pot garantir ni la plaça ni les dates que el centre sol·liciti.

Les damandes realitzades fora d'aquest període d'inscripció, només podran ser ateses si és produeix alguna vacant. Cal possar-se en contacte amb el CdA corresponent.

2.-Valoració sol·licituds - Del 1 al 27 de juny

Els responsables dels CdA valoren les sol·licituds rebudes i assignen les estades i sortides d'un dia que podran atendre, segons els  criteris establerts.

3.-Publicació i acceptació de les assignacions - a partir del 28 de juny

A partir de la publicació de les assignacions, a la mateixa aplicació de gestió de la inscripció, el responsable del centre docent haurà d'acceptar o rebutjar les dates assignades. En el cas de rebutjar les dates, la solicitud restarà a la llista d'espera. També podrà anul·lar definitivament la sol·licitut

4.-Formalització de la inscripció - Abans de la realització de l'activitat

a) Lliurament del full d'inscripció

Previament a la realització de l'activitats, caldrà lliurar al CdA corresponent el full d'inscripció definitiva amb indicació de la forma de pagament que podreu imprimir des de l'aplicació de gestió de la inscripció o utilitzant els següents formularis:

 • Estada
  • Formulari 1

   (CdA del Delta de l'Ebre, CdA de Juneda, CdA de la Vall de Boí, CdA de les Valls d'Àneu)

  • Formulari 2

   (CdA de Barcelona, CdA de Can Santoi, CdA de la Ciutat de Tarragona, CdA de la Garrotxa, CdA de la Noguera, CdA de l'Alt Berguedà, CdA del Bages, CdA del Ripollès, CdA d'Empúries, CdA Monestirs del Cister, CdA Pau Casals, entorn d'aprenentatge Sebes i Meandre de Flix, entorn d'aprenentatge de Tuixent, entorn d'aprenentatge de Tremp)

 • Sortida d'un dia
  • Formulari 3 per a tots els CdA i els Entorn d'Aprenentatge

 

b) Pagament de la bestreta

Per considerar formalitzada la reserva, caldrà realitzar una bestreta del 10% de l'import del cost de l'allotjament previst abans del 30 de setembre. Al full d'inscripció definitiva, que podeu imprimir des de l'apliació, trobareu les instruccions per realitzar aquest abonament d'acord a les quotes fixades pel curs

5.-Assistència a les trobades de coordinació - D'acord al calendari de cada CdA

La direcció del centre es compromet a garantir la participació del professorat que acompanyarà l'alumnat a la trobada de coordinació que el CdA determini per planificar el projecte. Aquesta activitat està reconeguda com una activitat de formació per al professorat, sempre que la trobada sigui igual o superior a 5 hores.

A la carta d'acceptació de l'estada/sortida imprimible des de l'aplicació de gestió de la inscripció, trobareu les dades necessaries per a la formalització de la inscripció.

També podeu consultar la web de les trobades de coordinació.

6.-Desenvolupament del projecte - a partir de l'acceptació de l'actuació

Realitzar les activitats acordades al projecte compartit.

Assumir les disposicions i condicions de funcionament dels CdA i de les entitats reponsables de l'allotjament.

Podeu consultar la web de cada CdA per conèixer-ne amb més detall la proposta educativa i les especificitats.

 

D.- Quotes

1.- Quotes d'activitats d'ensenyament-aprenentatge pel curs 2014-2015 (Ordre ENS/188/2012)

Tipus d'activitat Import per alumne i dia
Activitats d'un dia (sense estada) 2 € per alumne
Activitats en el marc d'una estada 3 € per alumne i dia

Aquest abonament es realitzarà abans del moment de l'inici de l'estada mitjantçant transferència bancaria al cc del camp d'aprenentatge corresponent.

 
 

2.- Quotes d'allotjament i manutenció pel curs 2014-2015 

El cost de l'allotjament i la manutenció, així com el desplaçament entre el centre docent i el camp d'aprenentatge i els desplaçaments corresponents a algunes activitats específiques, l'assumeix el propi centre.

A partir del curs 2014-2015 s'han establert les quotes d'allotjament i manutenció, anomenades quota especial per als camps d'aprenentatge, que s'acorden amb l'Agència Catalana de la Joventut i es detallen a continuació.

 

Concepte

Import per usuari i dia

Pensió completa (allotjament i manutenció)  24,00 €
Mitja pensió 18,60 €
Dormir i esmorzar 11,65 €
Àpat addicional (dinar o sopar) 7,15 €
 

Ordre ENS/165/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els preus públics per la utilització del servei d'allotjament i manutenció per part dels escolars que assisteixen als camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament, aplicables a partir del curs 2014-2015 (Camp d'aprenentatge de la Ciutat de Tarragona).

El professorat acompanyant només haurà d'abonar la quota d'allotjament.

Es cobrarà Mitja pensió en el cas que no s'utilitzi el servei de dinar (menjador o pícnic) d'un dels dies centrals de l'estada.

En formalitzar la inscripció s'abonarà una bestreta equivalent al 10% del cost d'allotjament previst. Aquesta bestreta s'haurà d'abonar abans del 30 de setembre directament a l'entitat que presta l'allotjament.

En cas de produir-se anul·lacions o variacions en els serveis contractats, es compliran els termes establerts en la normativa de contractació d'instal·lacions de Joventut:

 • En qualsevol reducció que superi el 10% de les places reservades caldrà pagar un 20% de l'import de les places no ocupades.

 • En cas d'anul·lació de l'estada d'un grup per causes alienes a la instal·lació es retornarà la bestreta si el motiu de l'anul·lació és de força major, com accident, malaltia o qualsevol altre que es pugui justificar per escrit, o si el camp d'aprenentatge pot fer efectiva aquella reserva amb un altre grup.

 • En cas d'anul·lació per causes degudes a la instal·lació es retornarà la bestreta sempre que no es pugui acordar una altra data per fer l'estada.

E.-Condicions d'ús

Per tal de garantir un bon aprofitament de l'estada en un Camp d'Aprenentatge és necessari que el centre docent, el professorat, l'alumnat i el Camp d'Aprenentatge assumeixin les responsabilitats que s'esmenten a continuació d'acord amb els apartats següents:

1.-Responsabilitats del centre docent i del seu professorat
2.-Responsabilitats de l'alumnat que fa estada en un Camp d'Aprenentatge
3.-Responsabilitats del Camp d'Aprenentatge i dels seus professionals

 

1.-Responsabilitats del centre docent i del seu professorat

 • Garantir que la participació en una estada o sortida d'un dia a un Camp d'Aprenentatge és acceptada pel Consell Escolar del centre i incorporada al seu pla anual de treball.

 • Participar activament de l'activitat de preparació i elaboració del projecte de treball a desenvolupar abans, durant i després de l'estada o sortida d'un dia, atenent a la convocatòria que cada Camp d'Aprenentatge realitzi: trobada de coordinació, curs, etc. Aquest projecte es determina d'acord amb el projecte curricular del centre, el nivell educatiu dels alumnes i l'oferta pròpia del CdA.

 • Acompanyar el grup d'alumnes amb el nombre de professorat adient a l'edat dels alumnes i d'acord amb la normativa vigent.

 • Assegurar que un dels docents que participarà en les activitats del Camp d'Aprenentatge amb els seus alumnes sigui el tutor o la tutora, o bé el professor o la professora de l'àmbit curricular corresponent al projecte que es desenvoluparà.

 • Atendre els alumnes en tot moment i participar en les activitats docents, d'acord amb el projecte de treball compartit amb el Camp d'Aprenentatge.

 • Responsabilitzar-se de les activitats de convivència que comporta l'estada, especialment a partir del moment en què acaben les activitats de la tarda.

 • Vetllar pel compliment de la normativa vigent sobre el consum de tabac i d'alcohol.

 • Informar els responsables del Camp d'Aprenentatge de qualsevol desperfecte causat a les instal·lacions. En cas de negligència o ús indegut, la direcció del Camp d'Aprenentatge en farà la valoració i, prèvia factura, serà abonat immediatament pel docent responsable del grup.

 • Comunicar, amb antelació a l'estada, els casos dels alumnes que segueixen un règim alimentari especial, dels que pateixen al·lèrgies o dels que han de prendre medicaments. Comunicar al professorat del Camp d'Aprenentatge els casos de malaltia febril o contagiosa.

 • En cas d'accident o malaltia acompanyar els alumnes al centre sanitari corresponent, seguir l'evolució del cas i informar-ne la família.

 • Avaluar la tasca realitzada en el Camp d'Aprenentatge i informar-ne el professorat responsable de l'estada.

 • Disposar de:

  • La relació nominal dels alumnes, amb les adreces i telèfons corresponents.

  • El permís dels progenitors o tutors legals, referit a cada un dels alumnes on consti l'autorització per realitzar les activitats programades i pernoctar en el Camp d'Aprenentatge. També hi ha de constar la delegació de la potestat en el professorat acompanyant en les decisions mèdico-quirúrgiques que sigui convenient d'aplicar, en casos d'urgència, sota la direcció facultativa pertinent.

  • La fotocòpia de la tarja d'assistència sanitària.

2.-Responsabilitats de l'alumnat que fa estada en un Camp d'Aprenentatge

 • Participar activament en el projecte de treball programat i realitzar les activitats proposades.

 • Comportar-se en totes les situacions de forma cívica, de manera especial quan es poden afectar persones i béns aliens.

 • Respectar les limitacions pel que fa a menjar, beure, fumar, etc. en les instal·lacions del Camp d'Aprenentatge.

 • Complir els horaris i les normes específiques d'utilització de les instal·lacions de cada Camp d'Aprenentatge (material d'esbarjo, material audiovisual en hores no lectives, telèfon, etc.).

 • Participar en la neteja de les instal·lacions i en l'organització del menjador, segons la normativa pròpia de cada Camp d'Aprenentatge.

3.-Responsabilitats del Camp d'Aprenentatge i dels seus professionals

 • Posar a l'abast dels centres docents un programa d'activitats d'acord amb l'oferta pedagògica pròpia del camp i amb la programació o el projecte que s'ha pactat amb el professorat del centre en la trobada de coordinació.

 • Informar del detall de les activitats que l'alumnat realitzarà al Camp d'Aprenentatge perquè el centre docent el doni a conèixer a les famílies.

 • Portar a terme l'activitat programada prèviament amb el centre docent en la trobada de coordinació i destinar-hi el nombre de professionals adient.

 • Decidir, de comú acord amb el professorat del centre, de modificar les activitats didàctiques previstes, si es donen condicions que ho requereixen.

 • Facilitar al professorat els telèfons i les adreces d'emergències per poder atendre incidències fora de l'horari lectiu.

 • Acompanyar el professorat al centre sanitari en cas de malaltia greu o accident, o facilitar el desplaçament segons el cas.

 • Donar al centre estadant la possibilitat de fer una reclamació en cas d'inconformitat amb el desenvolupament de l'estada realitzada i rebre i valorar tots els suggeriments didàctics que el professorat vulgui aportar.

 • Donar a conèixer al centre la valoració global del desenvolupament del projecte que s'ha dut a terme.