logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Inscripció i quotes

A.-Inscripcions al curs 2015-2016

El període d'inscripció es realitza entre el 15 i el 31 de maig.
Cartell dels CdA

B.-Instruccions i calendari de la inscripció

1.-Sol·licitud - Del 15 al 31 de maig

La sol·licitud per a tots els Camps i Entorns d'aprenentatge (exceptuant l'EdA del Canigó) es realitza a través d'una aplicació de gestió de la inscripció. 

A l'aplicació s'accedeix amb el codi i contrasenya que el centre té a la XTEC.

Les sol·licituds d'inscripció dels centres a l'EdA del Canigó (Prada del Conflent) es realitzen amb el formulari inscripció EdA Canigó.

Les sol·licituds d'inscripció per centres de fora de Catalunya, uiversitats i fora de termini es realitzen al formulari inscripció altres centres i fora termini.

Abans d'omplir el formulari, consulteu l'apartat Oferta educativa, on trobareu la fitxa del CdA o EdA al qual us voleu inscriure per tal de comprovar el nivell educatiu de les activitats, les places d'allotjament, el calendari i aquelles condicions específiques de cada CdA i EdA.

Les sol·licituds s'assignaran d'acord als criteris establerts al barem d'inscripció per als CdA i EdA.

Atesa la coincidència de demandes en dates i CdA o EdA, no es pot garantir ni la plaça ni les dates que el centre sol·liciti.

Les demandes realitzades fora d'aquest període d'inscripció, només podran ser ateses si és produeix alguna vacant. Cal posar-se en contacte amb el CdA/EdA corresponent.

2.-Valoració sol·licituds - Del 1 al 25 de juny

Els responsables dels CdA i EdA valoren les sol·licituds rebudes i assignen les estades i sortides d'un dia que podran atendre, segons els criteris establerts al barem d'inscripció.

3.-Publicació i acceptació de les assignacions - a partir del 26 de juny

A partir de la publicació de les assignacions, a la mateixa aplicació de gestió de la inscripció, el responsable del centre docent haurà d'acceptar o rebutjar les dates assignades. En el cas de rebutjar les dates, la solicitud restarà a la llista d'espera. També podrà anul·lar definitivament la sol·licitut

4.-Formalització de la inscripció - Abans de la realització de l'activitat

a) Lliurament del full d'inscripció

Previament a la realització de l'activitats, caldrà lliurar al CdA/EdA corresponent el full d'inscripció definitiva amb indicació de la forma de pagament que podreu imprimir des de l'aplicació de gestió de la inscripció o utilitzant els següents formularis:

 • Estada
  • Formulari 1

   (CdA del Delta de l'Ebre, CdA de Juneda, CdA de la Vall de Boí, CdA de les Valls d'Àneu)

  • Formulari 2

   (CdA de Barcelona, CdA de Can Santoi, CdA de la Ciutat de Tarragona, CdA de la Garrotxa, CdA de la Noguera, CdA de l'Alt Berguedà, CdA del Bages, CdA del Ripollès, CdA d'Empúries, CdA Monestirs del Cister, CdA Pau Casals, EdA de Sebes i Meandre de Flix, EdA de Tuixent, EdA de Tremp, EdA de Pujalt i EdA del Canigó)

 • Sortida d'un dia

b) Pagament de la bestreta

Per considerar formalitzada la reserva, caldrà realitzar una bestreta del 10% de l'import del cost de l'allotjament previst abans del 30 de setembre. Al full d'inscripció definitiva, que podeu imprimir des de l'apliació, trobareu les instruccions per realitzar aquest abonament d'acord a les quotes fixades pel curs

5.-Assistència a les trobades de coordinació - D'acord al calendari de cada CdA

La direcció del centre garantirà el moment de comunicació amb el CdA i procurarà que el professorat que acompanyarà l'alumnat pugui assistir a la trobada de coordinació que el CdA determini per planificar la implementació de l'estada i l'avaluació. La trobada de coordinació està reconeguda com una activitat de formació per al professorat, sempre que la trobada sigui igual o superior a 5 hores.

A la carta d'acceptació de l'estada/sortida imprimible des de l'aplicació de gestió de la inscripció, trobareu les dades necessaries per a la formalització de la inscripció.

També podeu consultar la web de les trobades de coordinació.

6.-Desenvolupament del projecte - a partir de l'acceptació de l'actuació

Realitzar les activitats acordades al projecte compartit.

Assumir les disposicions i condicions de funcionament dels CdA i de les entitats reponsables de l'allotjament.

Podeu consultar la web de cada CdA i EdA per conèixer-ne amb més detall la proposta educativa i les especificitats.

C.- Quotes curs 2015-16

1.- Quotes d'activitats d'ensenyament-aprenentatge 

a) Camps d'aprenentatge (Ordre ENS/188/2012)

Tipus d'activitat Import per alumne i dia
Activitats d'un dia (sense estada) 2 € per alumne
Activitats en el marc d'una estada 3 € per alumne i dia

Aquest abonament es realitzarà abans del moment de l'inici de l'estada mitjantçant transferència bancaria al cc del camp d'aprenentatge corresponent.

b) Entorns d'aprenentatge

Els entorns d'aprenentatge tenen les seves pròpies quotes per les activitats d'ensenyament-aprenentatge que realizen i que trobareu a les seves pàgines web.

 

2.- Quotes d'allotjament i manutenció (camps i entorns d'aprenentatge)

El cost de l'allotjament i la manutenció, així com el desplaçament entre el centre docent i el camp d'aprenentatge i els desplaçaments corresponents a algunes activitats específiques, l'assumeix el propi centre.

Les quotes d'allotjament i manutenció, que totes les entitats col·laboradores apliquen per als camps i entorns d'aprenentatge, són les següents: 

Concepte

Import per usuari i dia

Pensió completa (allotjament i manutenció)  24,00 €
Mitja pensió 18,60 €
Dormir i esmorzar 11,65 €
Àpat addicional (dinar o sopar) 7,15 €
 
(Acordat amb l'Agència Catalana de la Joventut)
 

3.- Ordre ENS/165/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els preus públics per la utilització del servei d'allotjament i manutenció per part dels escolars que assisteixen al camps d'aprenentatge propi del Departament d'Ensenyament, aplicables a partir del curs 2014-2015 (Camp d'aprenentatge de la Ciutat de Tarragona).

D.-Responsabilitats dels docents, de l'alumnat i del CdA/EdA

Més enllà de les responsabilitats mencionades en els tres moments de participació del centre, es contemplen tres grans grups de responsabilitats que es troben en el següent document:

Responsabilitats del centre, del seu professorat, de l’alumnat i dels professionals del Camp i de l’Entorn d’aprenentatge (CdA/EdA)