logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

D'interès

Centres de recursos per a deficients auditius (CREDA)

Descripció

Els CREDA són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat; zona educativa.

Es tracta d’un model d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i al seu entorn propi de Catalunya. Actualment hi ha 10 CREDA, cadascun amb una zona d’actuació àmplia, generalment coincideix amb un Servei Territorial.

Destinataris

 

 • Infants i joves amb sordesa (0-18a), i llurs famílies.
 • Alumnat amb greus trastorns del llenguatge i/o la comunicació (3-12a), i llurs famílies.
 • Centres i professorat de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.
 • Professorat especialitzat (MALL) de la zona educativa de l’alumnat amb greus dificultats d’audició i/o llenguatge.

 
Objectius

 • Realitzar la valoració i seguiment del procés evolutiu audiològic, comunicatiu i lingüístic de l’infant amb sordesa.
 • Realitzar la valoració i seguiment de les necessitats psicolingüístiques i educatives de l’alumnat amb greus trastorns de llenguatge i/o comunicació.
 • Proporcionar atenció logopèdica específica a l’alumnat amb greus trastorns de l’audició, el llenguatge i/o la comunicació.
 • Orientar i assessorar a les famílies de l’alumnat amb greus trastorns de l’audició, el llenguatge i/o la comunicació.
 • Proporcionar suport i assessorament als centres i al professorat de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.
 • Posar a disposició de la comunitat educativa materials, recursos, assessorament i formació especialitzada per a l’adequació de la tasca docent a les necessitats especials de l’alumnat amb dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.

Accés

 • Derivats per l’EAP de la zona a través d’un full protocol·litzat de demanda amb les dades pertinents per valorar la idoneïtat i característiques de l’alumnat pel que es sol·licita atenció logopèdica.
 • El infants de 0 a 3 anys amb diagnòstic de sordesa (ORL) la família, el CDIAP o l’EAP poden accedir directament al CREDA.

 
Professionals

 •     Logopedes
 •     Psicopedagogs/es especialitzats en audició, llenguatge i comunicació
 •     Audioprotetistes especialitzats en audiopròtesi infantil i juvenil

 

Destacats

Formació