W E B S - D E - M A T E M À T I Q U E S
P E R S O N A L S -- G E N È R I Q U E S
Ademgi
Grup Perímetre Girona
El bloc d'en Xavi
Edu365-Infantil
Edu365-Primària
Materials GAMAR
Divulgamat(RSEM)
Jesús Javier Jiménez
Telocuento
Redemat, (llistat webs)
El Quinzet
Aquí matemàtiques
CruciRed
Matemática Recreativa
Matemàtiques, (llistat)
Creamat
Rincón matemàtico
José Manuel Arranz
Soc. Canaria prof. mates
Soc. andalusa prof. mates
Matemáticas en la escuela rural
Adreces d'internet 1
Adreces d'internet 2
Recursos de mates
Calaix TIC
Antonio Pérez
CREAMAT
M A T E M À T I C S
Al-Khwarizmi
Descartes
Eratòstenes
Euclides
Euler
Fermat
Fibonacci
Gauss
Tartaglia
Thales de Milet
Pitágores
E D U C A C I Ó - P R I M A R I A
C I C L E - I N I C I A L
Matemáticas Primaria
Escola Isidre Martí
Edu 365 (1)
Poissonrouge
Childtopia
C I C L E S - M I T J À - i - S U P E R I O R
- G E O M E T R I A -
JClics
Tangram
Pentominós
Torres de Hanoi
Sector geometría
Les pentominos
Més pentominós
Altres pentominós
Tessel·lats-mosaics
Duplicar polígons
Angles
       
Flexàgons
Fractals
Solucions de pentominós
Explicació pentominós + ex.
Geometria en anglès
L Ò G I C A -- E N G I N Y
Entreteniments
Juegos de ingenio
Gimnasia Mental
Matemática recreativa
Problemas de Holmes
Endevinalles de lògica
Entreteniments matemàtics
D'enginy, (llistat webs)
Problemas de Epsilones
Jocs d'enginy
Matemàgicas
Lógica y estrategia
Problemas de ingenio II
Jocs i problemes
Enigmàlia
Problemas de ingenio I
Experimentos de matemáticas
Juegos de lògica
M E S U R A
Quina hora és?
El reloj
Problemes de mesura
Unitats de mesura
Matemàtiques folclòriques
Fracciones
El rellotge català
R E S O L U C I Ó - D E - P R O B L E M E S / O P E R A C I O N S
Juegos numèricos
Juegos matemáticos
Sumes i restes
Juguem amb les taules
Sumes, restes, multiplicacions
Taules de multiplicar amb guerra de vaixells
       
Càlcul mental amb divisions
Fem divisions
Resolució de problemes
Article sobre problemes
Generador d'operacions
E D I T O R I A L S
Proyecto Sur
Contes matemàtics
Lectures matemàtiques
Anaya Interactiva

Pàgina inicial