Apartat d'assessoramentÍndex del recull de documents administratius

La carta  Aconseguiu la carta en format PDF

 (versió per imprimir)

És una comunicació escrita interpersonal i de contingut molt divers.

Mida del full: ISO A4 o A5.

 

Tractament personal

Emissor: 1a persona del singular: agraeixo, em plau, la meva intenció.
Receptor: 2a persona del plural: demaneu, us faig a mans, la vostra carta.

Aquest tractament és el propi de l’àmbit universitari i el que s’ha d’utilitzar normalment. Serveix tant per a un receptor únic com per a un receptor plural.

 

En alguns casos, però, es poden utilitzar altres tractaments. Per exemple:

Emissor: 1a persona del plural: comuniquem, ens agradaria, el nostre centre, si cal que predomini el valor col·lectiu de l’organisme.
Receptor: 2a persona del singular: sol·licites, t’informo, la teva petició, si utilitzem un to amistós.
  3a persona (vostè, vostès): demana, demanen; li faig saber, els faig saber; la seva comanda, si utilitzem un to més distant.

 

Estructura i fraseologia


1. Destinació

Nom i cognoms
Càrrec (si escau)
Organisme (si escau)
Carrer [plaça, avinguda, etc.], número i pis
Codi postal i població
Comarca o país (si escau)

2. Salutació

Senyor, o Senyora, (formal, la més general)
Distingit senyor, o Distingida senyora, (solemne)
Benvolgut amic, o Benvolguda amiga, (amistosa)

Observeu que després de la fórmula de salutació s’escriu una coma. Les fórmules de salutació mai no s’han d’abreujar. No s’ha d’escriure, doncs:
Sr.,
Sra.,

Darrere la fórmula de salutació mai no s’ha d’escriure ni el nom ni el cognom de la persona a qui va destinada la carta. No s’ha d’escriure, doncs:
Senyora Joana Mas,
Senyor Torres,

3. Nucli del text

Pel que fa a la redacció, s’han de tenir en compte aquests elements:
• plantejament coherent
• estructura lògica
• ordenació del contingut en paràgrafs
• puntuació que faciliti la lectura del text

Pel que fa al contingut, l’ordre habitual és el següent:
• motiu de la carta
• exposició argumentada de les qüestions que s’hi tracten
• conclusió, amb una síntesi, o una expressió de confiança, de desig, etc.

Fraseologia
Com a resposta a la vostra carta amb data [...]
Em plau fer-vos arribar [...]
Us escric per demanar-vos que [...]
D’acord amb la petició que ens vau adreçar [...]
Com ja deveu saber [...]
Lamento haver de comunicar-vos [...]
Vull agrair-vos la tramesa [...]
Amb motiu de [...]
Us adreço aquesta carta per informar-vos [...]
Tal com vam quedar en la nostra conversa telefònica [...]
Us trameto, adjuntes, [...]
Si us en cal [Si en voleu] més informació, podeu adreçar-vos a [...]
Estic a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que us convingui.4. Comiat

Atentament,
Us saludo atentament.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Mentre espero la vostra resposta, us saludo ben atentament.
Cordialment,
Rebeu una salutació ben cordial.
T’agraeixo per endavant el teu interès i et saludo cordialment.
Estic a la teva disposició. Cordialment,

Les quatre primeres fórmules són formals; les quatre darreres, amistoses.

Fixeu-vos en l’ús el punt i de la coma al final de les fórmules de comiat: si la frase té un verb en primera o segona persona, es tanca amb un punt; en tots els altres casos, es tanca amb una coma.


5. Signatura

Signatura
Nom i cognoms
Càrrec (si escau)

Per exemple:
Anna Ridaura Sales
Degana

El càrrec no ha d’anar precedit de l’article ni del tractament protocol·lari.
No s’ha d’escriure, doncs:

Anna Ridaura Sales
La degana

Anna Ridaura Sales
ll·lma. Degana


6. Datació

La població i la data se separen amb una coma. El dia i l’any s’escriuen amb xifres;
el mes, amb lletres. No hi ha d’haver punt final.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 15 de febrer de 2000


7. Anotacions finals (si escau)

Informació addicional (explicitació de possibles annexos).
Postdata (PD) o post scriptum (PS).

Referències: sovint són les inicials de la persona que redacta la carta i de la que la mecanografia, separades per una barra inclinada.

 

Remarques

No s’han d’estalviar connectors al començament dels paràgrafs:

de tota manera, tanmateix, igualment, pel que fa a, etc.

S’ha d’evitar l’omissió de la preposició que amb la qual s’introdueixen les oracions de complement directe:

Us demano que m’informeu d’aquest afer.
T’agraeixo que hagis volgut acceptar el meu oferiment
.

Cal mantenir el mateix tractament per a l’emissor i per al receptor al llarg de tota la carta: s’ha de ser coherent en l’ús del gènere, la persona i el nombre. Aneu amb compte, doncs, a no escriure frases com la següent:

Li envio la documentació que demanàveu en la vostra carta.

La fórmula de comiat s’ha de correspondre amb la de salutació, d’acord amb el grau de relació o de coneixença que hi ha entre l’emissor i el receptor. A més, totes dues fórmules s’han d’adequar al tractament que s’utilitza dins el nucli del text.

Així, per exemple, en una mateixa carta no podem utilitzar:

Benvolgut amic, (salutació amistosa)
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos atentament. (comiat formal)

Convé de no confondre les locucions temporals amb data de i en data de. La primera s’usa per a indicar la data escrita en una carta o en un altre document. La segona s’ha de reservar per a expressar la data en què rebem la carta o el document. Els exemples següents ho mostren:

Hem rebut una carta de l’IEC amb data del 15 de maig de 1999.

En data de l’1 d ‘abril ens han lliurat el vostre escrit amb data del 5 de març.

En la correspondència s’usen sovint expressions i frases incorrectes en català, que cal substituir per les següents:

Correcte Incorrecte
A causa de Degut a
Acompanyem aquesta carta de Acompanyem a aquesta carta
Al’efecte de Als efectes de
Al voltant de/A l’entorn de/
A la ratlla de/Prop de
De l’ordre de
Amb caràcter general A tots els efectes
A mesura que A mida que
A mitjan maig A mitjans de maig
Aviat/Ben aviat En breu
Al més aviat possible/
Com més aviat millor
L’abans possible/El més aviat
possible/Quant abans millor
En el moment oportú/
Quan serà el moment
En el seu moment
En relació amb/Pel que fa a Amb referència a/En relació a
Entorn de/A l’entorn de Entorn a
Hem rebut Acusem rebut de/
Mentre esperem la vostra resposta A l’espera de la vostra resposta
Perquè en tingueu coneixement/
Perquè n’estigueu informat
Per al vostre coneixement
Quant a/Pel que fa a/ Sobre En quant a
Si pot ser/Si és possible A ser possible
Tenir la bondat de/
Tenir l’amabilitat de/Plaure
Tenir a bé
Us detallo els noms de/
Us indico els nom de/
Us trameto la llista de
Us relaciono els noms de
Us informem que/
Us fem saber que/
Us comuniquem que/
Us fem avinent que
Posem en el vostre coneixement que

Esquema de la carta