NORMES DEL MENJADOR

Capítol I. Introducció

Article 1.- El menjador continua al mòdul prefabricat del pati, amb la monitora que contracte el servei de catering.
Article 2.- Els pares que fan us habitual, (fixes i fixes discontinus), del servei de menjador han d'avisar a primera hora del dia si es dóna el cas que l'alumne/a no farà us d'aquest servei.
Article 3.- Els pares que fan us eventual del servei de menjador hauran de comunicar a primera hora del dia que l'alumne/a farà ús d'aquest servei.
Article 4.- Cada mes es repartiran els menús als vostres fill/es. També en trobareu una còpia penjada al taulell d'anuncis del centre.
Article 5.- També es repartirà cada mes el seguiment individual de cada alumne/a, (Annex I).
Article 6.- En cas d'haver d'anul·lar una sortida de tot el dia, degut a causes alienes a l'escola, els nens que habitualment es queden a dinar podran menjar-se el que hagin portat per a la sortida al menjar de l'escola.
Article 7.- Els nens i nenes que hagin de prendre algun medicament a l'hora de menjador, hauran de dur l'autorització i còpia de la recepta.
Article 8.- Es crea la Comissió de menjador que estarà formada per: un representant de la Junta de l'Ampa, un del centre i un del servei de catering.
Article 9.- La capacitat actual del menjador és de 15 persones. Si es sobrepassa aquest nombre, es faran 2 torns. El primer torn pels d'EI i el segon per a la resta.

Capítol II. Horaris

Article 10.- De 12 a 3, els que es queden al menjador no podran sortir del pati envoltat per la tanca.
Article 11.- De 12 a 3, l'alumnat ha d'estar, normalment, a fora el pati, jugant. Tret del cas que faci mal temps i la monitora opti per fer-los entrar a l'aula de l'entrada, on hi ha la biblioteca.
Article 12.- Les joguines que podrem fer servir són les destinades al pati.
Article 13.- A les tres haurem d'estar a punt per entrar a l'escola.
Article 14.- Els que no es quedin al menjador aniran a casa seva i tornaran a l'escola a partir de ¾ i 10 de 3. El pati restarà tancat fins tres ¾ i 10 de 3.

Capítol III. Hàbits i higiene

Article 15.- Abans d'entrar al menjador ens rentarem les mans.
Article 16.- Anirem al lavabo abans d'anar a dinar i abans de tornar a classe a les tres.
Article 17.- A ¾ i 5 de 3 s'hauran de recollir totes les joguines del pati. La monitora responsable ho recordarà. A ¾ i 10, s'obriran les portes de l'escola.
Article 18.- Abans de començar a dinar esperarem a que tothom estigui servit.
Article 19.- No jugarem amb el menjar ni amb altres coses a l'hora de dinar.
Article 20.- Podem parlar sense cridar ni fer esvalot.
Article 21.- Tothom seurà i menjarà de forma correcta
Article 22.-Menjarem de tot el que ens posin per dinar, sense fer excepcions. Només en cas justificat (malaltia, altres religions...) per mitjà d'una nota/telefonada dels pares, tutors, i/o certificat metge, se servirà menú especial. S'ha d'avisar amb antelació.
Article 23.- Els alumnes que requereixin règim durant tot el curs, hauran de portar un informe mèdic que ho justifiqui.
Article 24.- Quan hàgim acabat, cadascú agafarà el seu raspall i la pasta de dents i anirà a rentar-se les mans i les dents.
Article 25.- L'alumnat que es quedi al servei de menjador, no podrà sortir del pati sense petició escrita dels pares o tutors, tant abans com després de menjar. Si és quelcom urgent, valdrà una trucada telefònica, i després fer l'escrit oportú.

Capítol IV. Comportament, faltes i sancions.

Article 26.- Tots els alumnes tenen el deure de portar-se educadament amb tot el personal de la comunitat educativa. No es permeten ni toleren insults ni actituds ofensives a cap persona.
Article 27.- Anirem al menjador de seguida que ens ho indiqui la monitora. Ho farem en fila i sense fer esvalot.
Article 28.- Demanarem les coses que ens faltin de manera educada, dient si us plau i gràcies.
Article 29.- Quan hi hagi alguna queixa sobre el servei de menjador, aquesta s'adreçarà a L'Ampa i aquesta ho trametrà al director de l'escola. El qual adoptarà les mesures oportunes.
Article 30.- El servei de menjador és això, un servei que proporciona menjar, educació en alimentació i en lleure. No és un servei de guarderia ni d'educació en general. Són els pares qui tenen la obligació d'educar els seus fills en les bones maneres i correcte actitud.
Article 31.- Quan es produeixi una falta, l'encarregada ha d'escriure el motiu, la data i signar.
Article 32.- En cas de incidències envers companys, monitors i adults, es comunicaran als pares per escrit.
Article 33.- Si l'alumne/a insisteix en la seva actitud i és advertit més de dues vegades per escrit, podrà ésser exclòs temporalment del servei de menjador.
Article 34.- Les faltes poden ser lleus, greus i molt greus.
Article 35.- Es consideren faltes lleus:
1. No creure reiteradament la monitora, altres persones adscrites al servei de menjador o mestres.
2. Els insults envers qualsevol persona.
3. Molestar durant l'estona que s'ha de menjar.
4. Vessar o tirar objectes, menjar o estris o atuells.
5. Els actes d' incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la Comunitat Educativa.
6. Els actes injustificats que alteren el desenvolupament normal del menjador.
7. El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del Centre, del material d'aquest o de la Comunitat Educativa. A més, aquestes faltes comportaran la reparació econòmica dels danys causats.
8. Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra els membres de la comunitat Educativa
9. Altres accions o actituds que la comunitat educativa cregui convenient d'afegir-hi.
Article 36.- Les sancions a faltes lleus comportaran l'expulsió durant 5 dies del servei de menjador
Article 37.- Es consideren faltes greus:
1. Dues sancions lleus.
2. Insults barroers, xenòfobs, ofensius i/o denigrants en general envers qualsevol persona.
3. Agredir físicament o psicològicament a qualsevol persona.
4. Altres accions o actituds que la comunitat educativa cregui convenient d'afegir-hi.
Article 38.- Les sancions a faltes greus comportaran l'expulsió durant 10 dies del servei de menjador.
Article 39.- Es consideren faltes molt greus:
1. Dues sancions greus.
2. Altres accions o actituds que la comunitat educativa cregui convenient d'afegir-hi.
Article 40.- Les sancions molt greus comportaran l'expulsió durant un mes.
Article 41.- Dues sancions molt greus comportaran la supressió del servei de menjador, durant tot el curs.
Article 42.- Quan hi hagi motiu per una possible sanció, serà el Consell escolar de centre qui tipificarà les faltes comeses i decidirà la sanció, després d'haver escoltat les parts implicades.
Article 43.- La interpretació d'aquest reglament resta a càrrec del Consell Escolar, el qual tindrà en compte el dictamen de la Comissió del Menjador.
Article 44.- El Consell Escolar de Centre es reserva el dret de no admetre els nens/es que reiteradament es neguin a menjar, allarguin excessivament la durada del temps de menjar o els que sistemàticament provoquin conflictes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cal retornar per escrit al centre escolar Ceip Els Dòlmens-ZER Requesens:la butlleta d'acceptació
En.......................................................................................................... amb NIF....................................
pare/mare de l'alumne...........................................................................................................................
Declaro que he rebut la normativa del servei de menjador i l'accepto.

Signatura
Capmany,............de.........................de 200......