ORGANITZACIÓ

La ZER té un funcionament conjunt que es concreta en els següents aspectes:

  • Té un equip directiu, un consell escolar i un claustre comuns a totes les escoles.

  • Els documents de gestió (Projecte Educatiu, Reglament Intern, Pla Anual, Projecte Curricular de Zona, Memòria Anual....) són els mateixos per a tota la zona.

  • Les sortides i les colònies es fan conjuntes, per cicles.

  • Anualment es fa la Festa de la ZER, una trobada conjunta de tots els alumnes, cada curs en un centre diferent.

 

CLAUSTRE DE MESTRES DE ZER

 

El claustre de mestres es reuneix tots els dimecres de 2/4 de 3 a 5 de la tarda.. El lloc de treball és habitualment Calders, per la seva centralitat. Les tasques que es porten a terme són diverses: reunions de cicle, de departaments, cursos de formació i reunions de claustre. Esporàdicament les reunions de cicle es fan en altres escoles i normalment un dimecres de cada mes els mestres es queden a les seves escoles per dedicar-se a aquelles feines de coordinació que hi hagi pendents. Els mestres itinerants aprofiten aquests dimecres per fer trobades generals i d'especialitat.

L'últim claustre, per fer la revisió i la previsió de cada curs, se celebrarà dins de les Jornades de Fi de Curs, que anualment se celebren a diversos indrets d'interès, durant l'última setmana de juny dins l'horari laboral però ja no lectiu.