La proposta de les escoles de la ZER Montsant-Serra de prades, es basa en aquests principis:

  • L’EDUCACIÓ INTEGRAL COM A PROCÉS INTEGRAL. Concebim l’educació com un procés integral que es desenvolupa tot tenint en compte les dimensions individual i social de l’alumne/a que cerca el seu desenvolupament i perfeccionament en àmbits diversos: físic, intel·lectual, moral, ... considerant el conjunt de capacitats i potències de l’alumne/a.
  • COEDUCACIÓ. Mantenim una actitud coeducadora que respecta la igualtat de drets i la no discriminació per raons de sexe.
  • LLENGUA D’APRENENTATGE I COMUNICACIÓ. La llengua d’ensenyament de les escoles de la Zona és el català, tant pel que fa a la impartació de classes com als continguts. La llengua vehicular i d’ús administratiu de l’escola és la catalana. Hi haurà una tendència clara i definida de catalanització dels alumnes que no la tinguin com a pròpia.
  • CONFESIONALITAT. Ens definim aconfessionals i pluralistes, tant en l’aspecte religiós com polític, per tant es respecten les ideologies i creences de l’alumne/a, atenent-se als drets humans internacionalment reconeguts, i es proporciona la informació de manera objectiva perquè tingui prou elements de judici que li permetin analitzar la realitat i prendre decisions de manera responsable.
  • MODALITAT DE GESTIÓ I FUNCIONAMENT. La Zona potencia un règim de participació real i efectiva en la seva gestió de tots els estaments que la composen per mitjà dels representants elegits per cada un d’aquests estaments i vies de comunicació interna i externa que garanteixin un ús democràtic i una participació responsable. Mantenim una relació participativa i oberta amb totes aquelles entitats, grups, persones que estan directament o indirectament vinculades a la Zona per facilitar activitats de coordinació, formació i intercanvi.
  • METODOLOGIA. Optem per la globalització de l’ensenyament per tal de facilitar l’aprenentatge significatiu i que té com a base la formació integral de la persona.
    Proposem un sistema de treball individual i en equip que potencia una actitud curiosa, crítica i investigadora, tot respectant el tractament educatiu de les diferències individuals.
    Les escoles de la Zona, donada la configuració de les seves aules, proposem una adequació de les diferents matèries curriculars per tal d’afavorir el treball en comú dels diversos nivells educatius.