A honor, llaor e glòria de Nostre Senyor Déu Jesucrist e de la gloriosa sacratíssima verge Maria, Mare sua, senyora nostra, comença la lletra del present llibre apellat TIRANT LO BLANC, dirigida per Mossèn Joanot Martorell, cavaller, al sereníssimo Príncep Don Ferrando de Portugal.


Molt excel·lent, virtuós e gloriós Príncep, Rei expectant:

(...)

E com la dita història e actes del dit Tirant sien en llengua anglesa, e a vostra il·lustre senyoria sia estat grat voler-me pregar la giràs en llengua portuguesa, opinant, per jo ésser estat algun temps en l'illa d'Anglaterra, degués millor saber aquella llengua que altri; (...) m'atreviré expondre, no solament de llengua anglesa en portuguesa, mas encara de portuguesa en vulgar valenciana, per ço que la nació d'on jo só natural se'n puixa alegrar e molt ajudar per los tants e tan insignes actes com hi són;

(...) (edició Riquer, Barcelona: Ariel, 1979)


Retorn a l'inici REDSPOT.GIF (326 bytes)