MESURAR EL MÓN

Juny 1792: Dos astrònoms, Jean-Baptiste-Joseph Delambre i Pierre-François- André Méchain sortien de París en direcció oposada ( el primer cap el nord i el segon capa al sud) , i la seva missió era: MESURAR EL MÓN
(sector del meridià comprès entre DunKerque i Barcelona)

A partir de la mesura del meridià, es va establir una nova unitat de mesura: EL METRE
( deu milionèsima part de la distància entre el Pol Nord i l’Equador)

Els dos astrònoms , tenien l’esperança ,que tots els països la utilitzarien a partir d’aquella gesta, com així va ser.

El sistema mètric serveix avui com a llenguatge comú de les comunicacions, la tecnologia, la producció de maquinària, el comerç internacional i de la ciència en general. Les formes anteriors de mesurar s’han deixat d’utilitzar, a mesura que el sistema mètric ha fet possible una coordinació comercial i econòmica a escala mundial.

Cal remarcar que a les obres de Jules Verne, les unitats antigues (peus, toises, lliures ,...) han estat progressivament eliminades, a favor de les noves unitats (metres, Kilòmetres, grams...) ,al llarg del temps.

 

TRIANGULACIÓ

El mètode de la triangulació va ser utilitzat pels astrònoms i topògrafs , Jean Baptiste Delambré i Pierre François Méchain per mesurar el meridià terrestre des de Dunquerque fins a Barcelona.

SI CONEIXEM ELS TRES ANGLES D’UN TRIANGLE, I UN DELS SEUS COSTATS, PODEM TROBAR ELS ALTRES COSTATS DEL TRIANGLE.
( aplicant el Teorema del sinus)

Per tant, si anem connectant triangles de manera que tinguin un costat en comú, formant una cadena, podrem calcular tots els costats dels triangles.


MÈTODE DE TRIANGULACIÓ

EL MÈTODE DE TRIANGULACIÓ APLICAT A LA MESURA DEL MERIDIÀ TERRESTRE DES DE DUNKERQUE FINS A BARCELONA

VÈRTEXS TRIANGLES: (NODOS D’OBSERVACIÓ): Estacions d’observació situades a una certa alçada per tal que cada node fos visible des de tres estacions com a mínim.

PER AIXÒ VAN UTILITZAR TOT UN SEGUIT DE FITES I CIMS , DES DE DUNQUERQUE FINS A BARCELONA
(A les nostres contrades van utilitzar els cims de Rocacorba , Mare de Deu del Mont i Puigsacalm )
Els topògrafs anaven d’una estació a un altra mesurant els angles horitzontals que separaven les estacions adjacents.

LÍNIA BASE: Línia que es mesurava sobre el terreny i que era el primer costat conegut del primer triangle.
(es mesurava col·locant un regle darrera l’altre al llarg d’uns quants quilòmetres)

Aquest valor es feia servir per calcular la longitud de tots els costats de tots els triangles connectats entre sí, utilitzant els angles calculats entre estacions .

Se reservan los regalos más magníficos
Para los que están al servicio de las matemáticas.
Con los triángulos conectados a un enorme coste,
Sean ciertos o engañosos, a ellos no se renuncia nunca.

¿Qué han hecho los nuevos pesos y medidas?
¿Aportar torturas a todos nuestros buenos viejos?
Para beber un cuartillo o cortar un alna de paño
O ajustar las agujas en el reloj familiar,
¿Era realmente necesario el arco de meridiano?
Se puede muy bien medir un paño sin medir la tierra ;
Y si nuestros cálculos no están libres de error,
Romper viejos hábitos es malvado rigor.


Louis Sébastien Mercier,
Sátiras sobre astrònomos (1803)

LES UNITATS DE MESURA EN ELS VIATGES EXTRAORDINARIS

Jules Verne utilitza en els seus llibres les unitats de mesura existents a l’ època, moltes d’aquestes mesures són actualment desconegudes per molta gent.
Tot seguit presentem una llista de les diferents unitats, que ens pot servir de guia, i ens servirà per una millor comprensió i interpretació d’aquestes mesures en els llibres de Verne. Per cadascuna de les mesures hi ha el factor de conversió aproximat en el sistema mètric decimal actual.

Unitats de longitud
Braza (Braça) =1,8228 metros
Cable (Cable) =185,19 metros
Legua francesa (Llegua)= 4,44 Quilòmetres
Legua de posta (Llegua jurídica)= 4 Quilòmetres
Legua marina (Llegua marina) =5,5555 Quilòmetres
Línea (Línia)= 2,1167 mil·límetres
Milla marina (anglesa)= 1,8532 Quilòmetres
Milla terrestre (EEUU) =1,8522 Quilòmetres
Milla terrestre (anglesa)= 1,6903 Quilòmetres
Pie (Peu)= 32,48 centímetres
Pie francés (Peu francès)= 32,40 centímetres
Pulgada (Polzada)= 2,5401 centímetres
Toesa =1,949 metros
Yarda (Iarda)= 0,9144 metros

 

Unitats de superfície (àrea)
Acre 4,046 m2 = 0,4046 hectàrees
Hectàrea =10,000 m2
Milla cuadrada= (Milla quadrada) 2,59 Km2

Unitats de capacitat
Galón (inglés) (Galó anglès)= 4,5454 litres
Galón (EEUU) (Galó EEUU)= 3,7850 litres
Pie cúbico (Peu cúbic) =28,3205 litres
Pinta (Pinta)= 0,4732 litres

Unitats de pes
Libra (Lliura)= 0,4536 Quilograms
Onza (Unça)= 28,3495 grams


Unitats de velocitat
Millas / Hora (Milles/hora)= 1,6093 Quilòmetres / hora

Nudo (Nus) =1,8532 Quilòmetres / hora

Unitats de Temperatura
Gradoss Farenheit : Graus Celsius = 5/9 * (ºF - 32)