PROJECTE de:
ESTIMULACIÓ NEUROPSICOLÒGICA DE LES HABILITATS BÀSIQUES DE L’APRENENTATGE EN ALUMNES ADOLESCENTS AMB NEE i TRACTAMENT  INTEGRAT  DE  LES  DIFICULTATS D’APRENENTATGE

 
 
Que s'ha fet:

Hem fet 4 "llibres de treballs”, més o menys equivalents als 4 nivells de l’ESO, acompanyats de material complementari de reforç. Tot aquest material pot fer-se servir com material didàctic i reeducatiu en les hores que disposen els IES per tractar la diversitat dels seus alumnes amb NEE. 

Els 4 llibres o quaderns de treball  prenen com referència l'alumne amb greus mancances escolars a, respectivament,  primer, segon, tercer i quart de l'ESO. Parten del supòsit del "pitjor" nivell. En un supòsit ideal un alumne de diversitat a 2on d l'ESO hauria de començar amb el 2on quadern; un alumne de 3er hauria de començar amb el 3er quadern,.... Però n'hi haurà alumnes que hauran  de fer tots el quaderns independement que estiguin matriculats a un nivell superior de l'ESO .

La versatilitat del material, i donat el material de reforç acompanyat, també permet abordar de forma especialitzada les habilitats deficitàries que caracteritzen certs trastorns de l'aprenentatge en adolescents: el trastorn de l’atenció amb i sense hiperactivitat, la dislèxia,  la discalcúlia, etc . Una altra aplicació aniria encaminada a facilitar la reintroducció al sistema educatiu dels adolescents que per diverses patologies neurològiques o neuropsicològiques no poden cursar amb normalitat l’ESO i hagin perdut escolaritat. Aquests 4 “llibres de treballs” poden ajudar.

El material consta, doncs, de 4 “llibres” de treballs per aplicar de forma esglaonada als 4 nivells de l’ESO. Cada llibre de treball està estructurat en unitats bàsiques per a treballar(concepte numèric, sinonímia,...), unitats temàtiques per aprofundir els coneixements acadèmics (geografia humana, el clima, història del s.XX,...)  i unitats que seran treballades al llarg de tots els quaderns (càlcul, l’ortografia, el raonament,...). El material complementari és un material especializat d'estimulación de habilitats (memòria, atenció,...) per utilitzar a qualsevol moment de la pràctica docent.
 

Com s'ha fet:

L’autor, al llarg de la seva trajectòria professional des del curs 1980-1981 en el Departament de Psicologia i Pedagogia Terapèutica a l'IES Esteve Terrades de Cornellà de Llobregat, ha anat experimentant i recopilant material adient per al tractament acadèmic d’alumnes adolescents amb NEE. En aquest projecte es dona estructura a bona part d’aquest material, s'incorpora material nou i  es va fer un seguiment i experimentació encara més especialitzat.

Per a la selecció final del material adient i la seva estructuració, es va consultar els coneixements més recents que té a l’abast la Neuropsicologia actual sobre els trastorns de l’aprenentatge.  Als darrers anys s’han anat publicant diversos  estudis neurocientífics amb continguts neuroanatompatològics sobre trastorns de l’aprenentatge del tipus de la dislèxia, el trastorn de l’atenció amb i sense hiperactivitat, la discalcúlia, etc. També des de la recerca neurocientífica, i encara  més recentment, s’ha constatat que no existeix una única memòria ( o una única atenció) que faciliti l’aprenentatge escolar sinó que existeixen diversos tipus de memòries (i diversos tipus d'atenció) i que els seus dèficits poden  impedir aspectes independents de l’aprenentatge escolar. A més, també als darrers anys, s’han fet estudis neurocientífics de desenvolupament en l’adolescència. Tot això ens fa replantejar-nos com abordar els trastorns de l’aprenentatge en adolescents, quins materials són els més adients per aquesta etapa de desenvolupament, i quines funcions o habilitats neuropsicològiques hem d’estimular quotidianament. 

La temporització del pla de treball va seguir quatre fases:

 Fase 1: mesos de setembre i d’octubre  de l'any 2004
Es va procedir a la recerca i recopilació de nou material i a la sistematització del material ja experimentat amb adolescents que disposava el propi  autor per la seva experiència professional a l’IES “Esteve Terradas” de Cornellà.
 Fase 2: mes de novembre de 2004 al mes de gener de 2005
Es va fer el primer esborrany del material que constitueix aquest projecte. Es va procedir al disseny del material que requereixi de suport informàtic i/o multimèdia. 
 Fase 3: del mes de febrer al mes d’abril del 2005
El material elaborat es va posar a prova en situacions reeducatives extremes:  amb adolescents pacients ingressats o controlats per la secció de Neuropsicologia i el Servei de Neurocirurgia de l’Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau de Barcelona. Va predominar una metodologia tipus observacional amb paràmetres de contrast tals com el grau d’acceptació del material  per part dels subjectes, l’increment de la velocitat lectora, velocitat del càlcul, fluència, assoliments de mínims escolars, etc.


 Fase 4: mesos de maig i de juny de l'any 2005

Es va procedir a l'anàlisi de les dades que mesuren els efectes del material reeducatiu. Es realitzà la "redacció" final del material. 

<Tornar>

a.e.g, 2004-2005