Inici 3r ESO 4t ESO 1r BAT 2n BAT Informació

 

06 ENLLAÇ. Qüestions curtes

 

1) En la molècula de triclorur de fòsfor, el fòsfor està envoltat de quatre parells d'electrons. Per tant, com ha de ser la geometria d'aquesta molècula?             

A) tetraèdrica

B) piramidal

C) triangular

D) bipiramidal

 

 

 

 

2) Una molècula diatòmica:             

A) sempre té caràcter polar.

B) només és polar si els dos àtoms són diferents.

C) només és polar si els dos àtoms són iguals.

D) no pot ser polar, perquè no pot tenir estructura angular.

 

 

 

 

 

3) En relació a la teoria de l'enllaç, indiqueu la proposició correcta             

A) la molècula de CO2 és polar degut a les estructures ressonants

B) la molècula de PCl3 té una geometria piramidal

C) l'amoníac té caràcter àcid ja que posseeix un parell d'electrons sense compartir

D) la polaritat del CCl4 es deguda a la diferència d'electronegativitats entre el clor i el carboni

 

 

 

 

 

4) En relació a la teoria de l'enllaç indiqueu la proposició correcta:             

A) la geometria de la molècula de PCl3 és plana triangular

B) el moment dipolar de la molècula de BeCl2 és zero ja que es tracta d'una molècula lineal i simètrica

C) l'amoníac presenta un comportament d'àcid de Lewis donat que té un parell d'electrons sense compartir

D) la polaritat del CH4 es deguda als enllaços per pont d'hidrogen

 

 

 

 

 

5) Pel que fa a les molècules de H2O, CO2, BF3 i NH3 podem dir que             

A) totes elles són polars

B) els enllaços de totes elles són polars però les molècules tenen un moment dipolar nul per raons de geometria

C) l'H2O és polar, la resta no

D) l'H2O i el NH3 són polars, mentre que la resta no ho són

 


 

 

6) Quina de les següents molècules no presenta moment dipolar?             

A) CO2

B) NH3

C) HCl

D) H2O

 

 

 

7) Donats els següents compostos: H2O, NH3 , CH3 -O-CH3 i PH3 , indiqueu en quins d'ells s'estableixen enllaços d'hidrogen (pont d'hidrogen)             

A) H2O, NH3 , CH3 -O-CH3 i PH3

B) H2O, NH3 i PH3

C) H2O i PH3

D) H2O i NH3

 

 

 

 

8) Tant la molècula de l'aigua (H2O) com la del diòxid de carboni (CO2) estan formades per tres àtoms i             

A) ambdues tenen geometria lineal

B) ambdues tenen geometria angular

C) la molècula d'aigua és lineal i la del diòxid de carboni és angular

D) la molècula d'aigua és angular i la del diòxid de carboni lineal

 

 

 

9) El sulfur d'hidrogen és un gas en condicions normals, mentre que l'aigua s'ha d'escalfar

fins a 100 ºC (1 atm) per a què entri en ebullició. A què és degut això?    

A) perquè la massa molar de l'aigua és menor

B) perquè l'enllaç S-H és més feble que el O-H

C) perquè a l'aigua hi ha enllaços d'hidrogen molt intensos

D) cap de les respostes anteriors

 

 

 

10) Indiqueu quins dels compostos següents són gasos a temperatura ambient i 1 atm de pressió:

 

1.     HCl

2.     CO2

3.     I2

4.     KCl

5.     NH3      

 

A) 2 i 5

B) 2, 3 i 5

C) 1, 2 i 5

D) 1, 2 i 4