Inici 3r ESO 4t ESO 1r BAT 2n BAT Informació

COMPOSTOS BINARIS

 

Estan format per dos elements.

Exemples: sal comuna formada per clor i sodi (NaCl). Hexafluorur de sofre, format per sofre i fluor (SF6)

                                     

Formulació

 

a) Es col·loca l’element menys electronegatiu a l’esquerra i el més electronegatiu a la dreta:    

                        M X 

Important:

M actua amb valència positiva.

X  actua amb valència negativa.  (Aquí s’utilitzaran les valències negatives de la llista de valències)

 

En general es coneix clarament quin dels dos elements és el menys electronegatiu i quin el més electronegatiu.

 

Recordeu:

El fluor és l’element més electronegatiu de la taula periòdica. El fluor está situat a dalt a l’esquerra.

Els no metalls són més electronegatius que els metalls

 

Per al casos que no estan tan clars, la següent llista ens permetrà els dubtes.

 

Si un element està més a la dreta és més electronegatiu

 

   - electronegatiu > B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, I, Br, Cl, O, F > + electronegatiu           

    

 

Us ajudarà recordar  la disposició a la taula periòdica.

 

Recordeu: L’electronegativitat augmenta cap a dalt i cap a la dreta

Observeu que hem posat l’hidrogen fora del seu lloc a la taula perquè la seva electronegativitat  es situi entre el N i el Te

 

 

GRUP

13

14

15

 

16

 17

18

 

 

 

 

H

 

 

He

 

B

C

N

 

O

F

Ne

 

Al

Si

P

 

S

Cl

Ar

 

Ga

Ge

As

 

Se

Br

Kr

 

In

Sn

Sb

 

Te

I

Xe


 

 

b) Un cop col·locat col·locat l’element menys electronegatiu a l’esquerra i el més electronegatiu a la dreta M X el número (sense signe) que expressa la valència de M es posa com a subíndex de X

                                       M Xm 

c) El número (sense signe)  que expressa la valència de X es posa com a subíndex de M 

                                      Mx Xm 

d) Si es possible, es simplifiquen els valors dels subíndex      

 

 

EXEMPLES: 

Formuleu: Nitrur de calci

            És un compost binari format per Nitrogen (N) i  calci (Ca)

a)    Clarament el més electronegatiu és el nitrogen que anirà a la dreta. El calci (menys electronegatiu) a l’esquerra.

                                                                      Ca N

b)    El N actua amb la seva valencia negativa que és –3. Per tant hem de posar un 3 com a subíndex del Ca.

                                                                      Ca3 N

c)     El Ca actua amb la seva única valencia que és +2. Per tant hem de posar un 2 com a subíndex del N.

                   La fórmula no es pot simplificar i queda finalment

                                                                      Ca3N2

 

 Formuleu: Clorur de sodi

            És un compost binari format per Clor (Cl) i  Sodi (Na)

a) Clarament el més electronegatiu és el clor que anirà a la dreta. El sodi (menys electronegatiu) a l’esquerra.

                                                                      Na Cl

b)    El Cl actua amb la seva valencia negativa que és –1. Per tant hem de posar un 1 com a subíndex del Na. El subíndex 1, com sabem, no es posa.

c)     El Na actua amb la seva única valencia que és +1. Per tant hem de posar un 1 com a subíndex del Cl. El subíndex 1, com sabem, no es posa.

             La fórmula queda                        Na Cl

 

Formuleu: Flourur de sofre (VI)

            És un compost binari format per Fluor (F) i  Sofre (S)

a)    Mirem la llista o la taula i comprovem que el F és més electronegatiu que el S. Per tant fluor a la dreta I sofre a l’esquerra.

                                                                      S F

 

b)    El F actua amb la seva valencia negativa que és –1. Per tant hem de posar un 1 com a subíndex del S. El subíndex 1, com sabem, no es posa.

c)    El S actua amb la seva valencia +6 com ens indica el número romà entre parèntesis. Per tant hem de posar un 6 com a subíndex del F.  

 

                   La fórmula no es pot simplificar i queda finalment

                                                                      SF6

 

Formuleu: Hidrur de ferro (III)

            És un compost binari format per Hidrogen (H) i  Ferro (Fe)

d)    El H és més electronegatiu que el Fe. Per tant H a la dreta i Fe a l’esquerra.

                                                                      Fe H

 

e)    El H actua amb la seva valencia negativa que és –1. Per tant hem de posar un 1 com a subíndex del Fe. El subíndex 1, com sabem, no es posa.

f)      El Fe actua amb la seva valencia +3 com ens indica el número romà entre parèntesis. Per tant hem de posar un 3 com a subíndex del H. 

 

                   La fórmula no es pot simplificar i queda finalment

                                                                      Fe H3

 

Nomenclatura

 

a) Primer escrivim el nombre de l'element més electronegatiu (X, el de la dreta) amb la terminació -ur.

 

b) A continuació escrivim el nom de l'element menys electronegatiu (M, el de l’esquerra)

Si M nomes té una valència, escrivim de i el nom de l’element

 

 

EXEMPLES:

NaCI: clorur de sodi     

CaF2 : fluorur de calci

NaCI: clorur de sodi     

Al2S3 : sulfur d’alumini

Cd I2 : iodur de cadmi

 

Si l'element menys electronegatiu (M, el de l’esquerra) té diverses valències i, per tant, pot formar diverses compostos, aquests s'anomenen d'alguna de les maneres següents.

 

 

1) Nomenclatura sistemàtica

Es llegeixen els subíndexs mitjancant prefixos numerals (mono-, di-, tri-, tetra-, penta-...) que precedeixen el nom dels elements.

 

1     mono-       (El prefix mono- només s'usa si la seva omissió pot provocar alguna ambigüitat)

2     di-                   3          tri-                   4          tetra-      

5     penta-            6          hexa-             7          hepta- 

 

EXEMPLES:

CuF : monofluorur de coure

Ni2Se3 : triselenur de diniquel

SF6 : hexafluorur de sofre

 

 

 

 

2) Nomenclatura Stock

S'indica el nombre d'oxidació de l'element menys electronegatiu (M, el de l’esquerra) amb xifres romanes entre parèntesis, al final de la fórmula.

 

EXEMPLES:

CuF : fluorur de coure (I)

Ni2Se3 : selenur de niquel (III)

SF6 : fluorur de sofre (VI)

 

3) Nomenclatura clàssica

 

a) Primer escrivim el nombre de l'element més electronegatiu (X, el de la dreta) amb la terminació -ur.

 

b) A continuació escrivim el nom de l'element menys electronegatiu (M, el de l’esquerra)

Atenció no escrivim  de

Per especificar amb quina valencia actua l’element menys electronegatiu (M, el de l’esquerra) s'anomenará d’acord amb les terminacions:

 

 

1 valència

2 valències

3 valències

4 valències

hipo-          -ós

 

 

1a

1a

                  -ós

 

1a

2a

2a

                   -ic

1a

2a

3a

3a

per-             -ic

 

 

 

4a

 

 

EXEMPLES:

CuF : fluorur cuprós

Ni2Se3 : selenur niquèlic

NaCl: Clorur sòdic

 

 

 

 

 

 

Hidràcids

 

Fixeu en aquests compostos binaris: HCl, HF, H2S. Ja els hem estudiat. Observeu que l’hidrogen està a l’esquerra perquè és l’element menys electronegatiu.

 

Quan l’hidrogen forma compostos binaris amb.

-       EIs halògens del grup 17 (F, Cl, Br i I)

-       Els calcògens del grup 16 (S, Se i Te)

 

Formen un grup important de compostos  que es caracteritzen pel fet de ser àcids en dissolució aquosa. En aquest cas diem que són hidràcids en lloc de clorurs, o sulfurs, o floururs.

 

S'anomenen amb la paraula àcid seguida de l'arrel de l'element acabat en -hídric.

 

EXEMPLES: (observeu els subíndex (g) i (aq)

 

El HCl(g) és un gas anomenat clorur d'hidrogen tal com ja hem estudiat.

En dissolució aquosa el HCl(aq) s’anomena àcid clorhídric

 

El HF(g) és un gas anomenat fluorur d'hidrogen.

En dissolució aquosa el HF(aq) s’anomena àcid fluorhídric

 

El H2S(g) és un gas anomenat sulfur d'hidrogen.

En dissolució aquosa el H2S (aq) s’anomena àcid sulfhídric

 

 

 

 

 

Altres combinacion binàries de l’hidrogen

 

Fixeu en aquests compostos binaris: CH4, NH3, BH3. Ja els hem estudiat. Observeu que l’hidrogen està a la dreta perquè és l’element més electronegatiu.

 

Quan l’hidrogen forma compostos binaris amb.

-       EIs nitrogenoides del grup 15 (N, P, As i Sb)

-       Els carbonoides del grup 14 (C, Si)

 

Formen un grup de compostos  pels quals la IUPAC accepta també els seus noms comuns i que cal aprendre

 

 

Fórmula

Nom comúú

Nom sistemàtic

NH3

Amoníac

Trihidrur de nitrogen

PH3

Fosfina

Trihidrur de fòsfor

AsH3

Arsina

Trihidrur d'arsènic

SbH3

Estibina

Trihidrur d'antimoni

CH4

Metà

Metà

SiH4

Silà

Tetrahidrur de silici

 

 

Cal destacar el NH3 (amoníac) I el CH4 (Metà) com a subtàncies molt habituals per a l’estudiant de química. 

 

 

 

 

 

 

 

Cianurs

Son compostos formats per l'ió cianur, CN -, i un élément poc electronegatiu.

 Es consideren similars als compostos que hem estudiat, com els clorurs o fluorurs i es formulen i s'anomenen de la mateixa manera.

 

EXEMPLES:

 AgCN: cianur d'argent

Fe(CN)2: dicianur de ferro, cianur de ferro (II) o cianur ferrós

HCN (g): cianur d'hidrogen

HCN (aq): àcid cianhídric

 

Nota:

L’ió cianur, CN -, observeu que està format per un carboni C i un nitrogen N i té una càrrega negativa