Construcció d'una biga de formigó 
Exemple d'un projecte tecnològic elaborat per la Laia Médico, alumna de 3r d'ESO
      ÍNDEX
  1. Introducció
  2. Justificació
  3. Materials i eines emprades
  4. Descripció del procés d'elaboració
  5. Dibuixos o plànols
  6. Pressupost
  7. Avaluació Final

1. Introducció
Els alumnes de 3r d'ESO de l'IES Gabriel Ferrater, estàvem estudiant el crèdit 5 de tecnologia, que s'anomena l'habitatge.
A l'acabar el aquest crèdit vam realitzar un projecte tecnològic; aquest consistia a fer dues bigues i saber la seva resistència. Això comportava fer l'encofrat, el morter i l'armadura per tal d'aconseguir formigó armat.
Quan les vam acabar les vam deixar assecar i al cap d'uns dies, al treure-les de l'encofrat, vam comprovar el grau de resistència que tenien. Aquest procés consistia a penjar de les bigues un cabás i ananr avocant-hi aigua fins que es trenqués.
 

2. Justificació
Realitzaem aquest projecte tecnològic per diferents raons:

3. Materials i eines emprades
 
N
Element Descripció Quantitat
1
Fil d'acer  No galvanitzat i diàmetre 2mm
1,8 m
2
Llistons  Barres d'aglomerat plastificat de 60x3cm
4
3 Peces quadrades  D'aglomerat plastificat de 3x3cm
4
4
Plataforma  D'aglomerat plastificat de 60x3cm
1
5
Cargols De fusta i cap estrella
16
6
Angles  De llautó i 90º
8
7
Ciment Pòrland
500 g
8
Sorra Per fer morter
1500 g

Eines utilitzats:


4. Descripció del procés d'elaboració
 
 
 

Vam agafar les dues peces quadrades i vam fer tres forats en forma de triangle, amb el trepant
Vam posar els llistons amb les peces quadrades i vam marcar amb els angles on hi havia d'anar els forats
Vam fer els forats als llistons i a la planxa i vam posar les cargols. Aquest procés el vam repetir per fer l'altre motlle.
Al motlle, en el que hi ha els forats a les peces quadrades, hi vam introduir fil d'acer amb tres triangles d'aquest material, per a que donés consistència, que el fil no es quedés en una sola part.
En la imatge es veu la triangulació que es fa per a que els fils no s'ajuntin en inserir-hi el morter. Se'n van posar tres
Quan vam acabar l'encofrat, vam fer el morter
Després de ser pastat, el vam avocar al motlle.
Vam deixar que s'assequés
Quan estava sec, vam desencofrar les biques i vam fer la prova de resistència de cadascuna. Per fer això vam posar un cabàs penjant a la biga i anàvem avocantaigua fins que es trenquessin.
Els resultats van ser els esperats, la biga de formigó armat va aguantar més que la que no tenia armadura metàl·lica i a més no s'acabava de trencar del tot ja que el filferro la subjectava. 
Els valors dels pesos van ser:
                                                        - biga sense armadura: 5 kg
                                                        - biga amb armadura: 11.5 kg

Temps utilitzat: cinc hores.

5. Dibuixos o plànols

6. Pressupost
 

N
Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
1
Fil d'acer de 2mm de diàmetre
1,8 m
10
18
2
Llistons d'aglomerat palstificat de 60x3cm
4
78
312
3 Peces quadrades d'aglomerat plastificat de 3x3cm
4
6
24
4
Plataforma de 60x3cm
1
468
468
5
Cargols
16
7
112
6
Angles de 90º
8
50
400
7
Ciment
500 g
20
10
8
Sorra
1500 g
6
9
Base imposable
1353
IVA 16%
216
TOTAL PRESSUPOST
1569

7. Avaluació final

Aquest procés tecnològic realitzat pels alumnes de 3r d'ESO de l'Institut Gabriel Ferrater ha respost a la necessitat.
Amb aquest projecte hem après a pastar, a utilitzar de manera correcta les eines, a fer un projecte tecnològic, a ferl'encofrat o motlle de bigues i a saber construir bigues i bigues de formigó armat.