GUIA DELS ALUMNES

 

  1. INFORMACIÓ PRÀCTICA

Idioma: Alemany

Grup: 219B

Aula: 306

Horari: Dimarts i dijous de 19 a 21 hores

Adreça electrònica de la professora: agracia7@xtec.cat

Hora de visita: dilluns de 16 a 17

Web de la professora: www.xtec.cat/~agracia7

Web de l’EOI: www.xtec.cat/eoitarragona

 

  1. BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

Llibre de text: Schritte International A2/1 i A2/2 (Editorial Hueber)

Lectures obligatòries: Das Gold der alten Dame de Felix & Theo (Editorial Langenscheidt) i Das Idealpaar de Leonhard Thoma (Editorial Hueber)

 

  1. BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

Grundstufen-Grammatik de Monika Reimann ((Editorial Hueber)

Daf Übungsgrammatik für Anfänger de Renate Luscher (Editorial Verlag für Deutsch)

 

  1. PROGRAMACIÓ

 

TEMPORITZACIÓ TRIMESTRAL

UNITAT DIDÀCTICA

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1r TRIMESTRE (SETEMBRE - DESEMBRE)

1. Conèixer-se

1.- Descriure fets del passat recent                           

2.- Expressar motius per a diferents estats d’ànim    

3.- Donar excuses                                                      

4.- Parlar sobre vincles familiars

5.- Descriure fets 

6.- Descriure diferents formes de vida                         

2. A casa

1.- Descriure la posició estàtica de les coses                     

2.- Donar instruccions de caràcter local                              

3.- Parlar sobre els veïns

4.- Entendre comunicacions escrites

5.- Escriure comunicacions de caràcter quotidià                           

3. Bon profit!

1.- Parlar sobre hàbits alimentàries                                                     

2.- Mantenir una conversa al restaurant                                              

3.- Expressar els gustos i disgustos en el tema menjar  

4.- Convidar algú a menjar o prendre alguna cosa                  

5.- Descriure fets                     

6.- Comparar costums en torn al tema del menja

4. El món laboral

1.- Donar consells                                                                         

2.- Expressar condicions                   

3.- Seguir una conversa de telèfon de caràcter laboral

4.- Entendre comunicacions telefòniques a la feina

  


 

TEMPORITZACIÓ TRIMESTRAL

UNITAT DIDÀCTICA

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 

2n TRIMESTRE (GENER- MARÇ)

5. Esport i condició física

1.- Saber donar consells, recomanacions referents a la

2.- Demanar informació                                                                                    

3.- Expressar opinions pròpies salut                          4.- Expressar els interessos propis i demanar pels dels altres

5.-Expressar sentiments                                                                        

 

6. Formació i carrera professional

1.- Saber conversar sobre formació acadèmica                                                                          

2.- Saber parlar sobre el sistema escolar  i sobre records  vinculats amb  l’etapa escolar  

3.- Descriure fets  del passat               

4.-Expressar i demanar  opinions

 

7. El cap de setmana

1.- Expressar contraposicions                                         

2.- Formular desitjos                                          

3.- Proposar                           

4.- Parlar sobre activitats de cap de setmana i sobre un programa d‘actes

 

8. De compres

1.- Descriure objectes                                                    

2.- Comparar quelcom                                                    

3.- Parlar sobre despeses privades                                                      4.- Saber presentar un  objecte

 

 

 

 

 

3r TRIMESTRE (ABRIL- MAIG)

9. Comunicació

1.- Descriure productes                           

2.- Entendre notícies senzilles                                             

3.- Descriure processos                           

 

10. Diners

1.- Informar-se en un banc                           

2.- Informar-se sobre diferents maneres de pagament                                             

3.- Parlar sobre diferents serveis

4.- Entendre notícies de diari

 

11. Etapes de la vida

1.- Parlar sobre experiències passades de la vida d’un mateix                           

2.- Expressar desitjos                                        

3.- Proposar coses

4.- Donar consells                           

 

 

 

 

  1.  CALENDARI DE TASQUES D’AVALUACIÓ FORMATIVA

 

A)    Tasques d’avaluació formativa

 

Durant el curs el professorat prendrà dades de la progressió de l’alumnat
respecte al seu aprenentatge. A partir d’aquestes dades, el professorat
elaborarà un informe que lliurarà a l’alumnat (aprox. al gener) per
orientar-lo en el seu progrés. El professorat dedicarà les seves hores de
visita tant a consultes com a tutories en els casos en què el professorat ho
cregui convenient.

Es faran diferents tipus de tasques de les cinc destreses (EE, EO, CE, CO) i d’Ús de la llengua que s’avaluaran per poder seguir el procés d’aprenentatge dels alumnes. Entre d’altres, a finals de cada unitat els alumnes faran un tests autocorregible i una producció textual on posaran en pràctica els continguts apresos en la unitat.
Aquest curs és un curs presencial i, per tant, aquestes actuacions
requereixen que l’alumnat hi assisteixi regularment (Per fer un seguiment
del procés d’aprenentatge és necessària una assistència mínima del 60% de
les hores lectives).

 

B)     Tasques del llibre de lectura obligatori

-         Das Gold der alten Dame: fins a principis de febrer (3 activitats: una abans de començar la lectura, una abans de Nadal i una un cop finalitzada)

-         7 històries de Das Idealpaar: de finals de febrer a principis de maig (3 activitats: una abans de començar la lectura, una després de Setmana Santa i una un cop finalitzada)

 

C)    Simulació d’exàmens

A l’abril es farà una prova d’EO per practicar l’examen del juny.

 

 

  1.  AVALUACIÓ FINAL

 

PROVA ESCRITA

DURACIÓ

 

CARACTERÍSTIQUES

 

PONDERACIÓ

Comprensió oral

  25-30m

3 textos de duració i tipologia diferents. Preguntes d’opció múltiple, d’omplir els buits i de veritat-fals.

20%

Comprensió escrita

  30-40m

3 textos de duració i tipologia diferents. Preguntes d’opció múltiple, d’omplir els buits i de veritat-fals.

20%

Expressió escrita

..45m

1 redacció entre 2 opcions (email o descripció)

20%

Ús de la llengua

  30m

1 o 2 textos amb buits, 15 ítems amb opció múltiple, ordenació de frases

20%

PROVA ORAL

 

 

 

 

Expressió i interacció oral

25 m.

  1. Descripció de 2 fotos
  2. Diàleg amb rols
  3. Reaccions ràpides a situacions
  4. Preguntes del professor.

20%

 

          Per aprovar, és necessari presentar-se a totes cinc parts i treure una nota final de 65% o superior.