Piràmide de població
Dibuixa la piràmide de població de la teva localitat amb el full de càlcul Excel


1. Anem al web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Territori;  Bases de dades de municipis;  Municipis;  el teu municipi ...;  Estructura de la població;  Població segons sexe,  edat i estat civil; Població segons sexe i edat; 
Població segons sexe i edat, any a any · Blanes · Ripoll

2. Omplim una taula amb el full de càlcul Excel. A partir de les dades que hem trobat a Idescat, farem una taula on anotarem el nombre d'homes i de dones que hi ha a cada grup d'edat. A partir de la taula, el programa informàtic ens generarà una gràfica.

3. Dibuixem la gràfica: barra apilada, etc ...

4. Al teu quadern:

  Explica els principals passos que has seguit per a dibuixar la piràmide de població amb el programa Excel.

  Enganxa la piràmide que has aconseguit dibuixar amb l'Excel, situant els teus familiars a l'esglaó corresponent. Si la meva mare ara té ... anys, el 31 de desembre de 2001, tenia ... anys i formava part del grup d'edat ...

  Interpreta la piràmide: natalitat, població infantil, població adulta, tercera edat, homes i dones, mortalitat, moviments migratoris, quins són els grups més nombrosos, persones centenàries ...

~


El Web de les Ciències Socials