Plantegem el treball als alumnes


El treball consisteix en entrevistar una o més persones per tal d’obtenir informació relacionada amb temes de geografia humana i econòmica de caràcter local; el contingut del treball ha de ser inèdit, obtingut bàsicament de fonts orals. No val a copiar de llibres, revistes, diaris, webs o altres publicacions.

Sí que hauràs d’utilitzar el llibre de text per a buscar vocabulari i documentar-te sobre el tema abans de plantejar quines preguntes faràs al teu entrevistat o en quins capítols dividiràs el teu treball. 

Lliura el treball enquadernat o en un fastener. És molt recomanable fer-lo amb ordinador, lliurant el contingut (text i imatges) en un disquet o en un CD-ROM. El treball ha de tenir portada, índex i pàgines numerades. 

Procura dividir el contingut del treball en capítols o apartats. Amb un capítol inicial: introducció o presentació del tema estudiat, fonts d’informació utilitzades... I un capítol final: conclusions, complicacions i dificultats, valoració, què he après, que m’ha semblat aquest treball.

A més de text, és molt recomanable que hi afegiu documents (originals o còpies): fotografies, plànols, mapes, taules numériques, gràfiques i documents escanejats o fotocopiats, com ara nòmines o contractes.

Cita l’origen de les fotos, dels mapes i dels plànols. Exemples: Font: fotografia de l’autor ( o sigui, de l’alumne) o Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Fes un breu comentari a sota, és a dir, un peu de foto.

Procura intercalar fotos, plànols i mapes dins dels capítols de text. Per a barrejar text i imatges: Word, format d’imatge, disseny, quadrat, esquerra.

Si estudies una empresa, ho pots fer des del punt de vista de l'empresari i/o des del punt de vista dels treballadors i treballadores. Els qüestionaris han de ser "oberts": a més de les teves preguntes, deixa parlar lliurement als entrevistats.

Els textos de les entrevistes es poden posar al final, com a apèndix. El treball, pròpiament dit, pot consistir en un resum personal de les entrevistes fetes, amb reflexions personals, etc.


Dues webs per a buscar ortofotos i mapes topogràfics locals:

Hipermapa. Atles electrònic de Catalunya
Catalunya full a full, ICC: Institut Cartogràfic de Catalunya
 

Exemples de temes:

Estudi d’una explotació agrícola al municipi de ...
Estudi d’una explotació ramadera al municipi de ...
Estudi d’una explotació forestal al municipi de ...
El creixement urbanístic i demogràfic al municipi de ... als darrers cinc anys.
Estudi de la urbanització de Can ... al municipi de ...
La nova immigració ( Magreb, Àfrica subsahariana, Europa Oriental, Amèrica Llatina, Àsia ) al municipi de ...
Els treballadors immigrants al municipi de ...
Estudi del polígon industrial de Can ... al municipi de ...
Estudi d’una empresa del sector secundari al municipi de ... 
Estudi d’una empresa del sector terciari al municipi de ...
La crisi de l'empresa ... explicada per un treballador acomiadat
Els treballadors de l’empresa ... del municipi de ...
El pas de l’AVE o TGV pel municipi de ...
El mercat setmanal de ...
Etc.

Alguns temes, més detallats:

AVE: terrenys afectats (bosc, conreus, camins, urbanitzacions, nucli urbà, etc), propietaris expropiats, indemnitzacions, problemes o impactes medioambientals, contaminació acústica, impacte visual, quina amplada de terreny ocuparà l’AVE, qui guanyarà i qui sortirà perdent, etc.; plànols del municipi amb el recorregut de l’AVE i les zones expropiades ... ; possibles entrevistes: persones expropiades, regidor d’urbanisme o d'obres públiques, directius o enginyers de les empreses constructores, encarregats i treballadors de les obres, advocats que defensen o assessoren els expropiats, ecologistes, etc. Etc.

Creixement urbanístic i demogràfic al municipi de ... al llarg dels 5 o 10 darrers anys. Primeres i segones residències. Nuclis històrics o antics, cases adossades, cases unifamiliars aïllades, cases de pagès, urbanitzacions disperses, polígons industrials, etc. Relacions entre els habitants de tota la vida i els nouvinguts. Procedència dels nous residents: àrea metropolitana de Barcelona, la nova immigració (magribins, subsaharians, asiàtics, Europa Oriental, llatinoamericans ...). Pagesos, treballadors assalariats, botiguers, empresaris. A qui li interessa aquest creixement  i qui n’està en contra. Problemes socials generats per aquest creixement. El preu del terreny, el preu de les cases, hipoteques. Etc.

Estudi d’una empresa: qui posa el capital, propietaris o empresaris, accionistes, directius; empresa familiar, societat anònima, empresa filial d’una multinacional, etc.?; matèries primeres, proveïdors, instal•lacions, maquinària, fonts d’energia, quins productes finals s’obtenen i on es destinen (compradors ...). Organigrama de l’empresa: directius, tècnics, administratius, encarregats, operaris, peons ...; categories diverses; treballadors i treballadores, edat i gènere dels treballadors, antiguitat, lloc de residència, sistema de transport; salaris, vacances, jornada laboral; problemes laborals, reivindicacions o demandes, sindicats, representants dels treballadors, vagues, conflictes. Etc.

Etc.

Andreu Guiu i Puyol
Professor de Ciències Socials