La Forma Musical

De Adelaida Ibañez


1. La música té forma

    True

    False

2. La forma de la música és

    visual

    auditiva

    totes dues

3. El musicograma ens permet seguir visualment l'obra musical i entendre-la millor

    True

    False

4. La forma primaria consta de dues parts diferents

    True

    False

5. La representació grafica de la forma primaria és

    

6. La forma binaria es representa graficament ..

    ABA

    AAA

    AB

    ABACA

7. Utilitzem la numeracio romanana I,II,IV.. per representar graficament la forma de la musica

    True

    False

8. La forma es representa graficament ABACA

9. El musicograma de la forma ternaria es

    AABB

    ABCDE

    ABA

    ABACA

10. En la forma lliure no hi ha forma

    True

    False