TREBALL COOPERATIU


1.- Què és el treball cooperatiu.

2.- Per què utilitzem el treball cooperatiu com a eina metodològica.

3.- Quins objectius volem aconseguir.

4.- Els grups a l'aprenentatge cooperatiu.

5.- Com ens organitzem.

6.- Bibliografia.


1.-Què és l'aprenentatge cooperatiu.

Per respondre a aquesta pregunta començarem dient el que no és el treball cooperatiu, per acabar fent una descripció positiva.

El treball cooperatiu no és col·locar els alumnes en grup i dir-los que treballin junts sense estructurar les tasques que se'ls assignin perquè facin un veritable treball en equip. Tampoc no és col·locar els alumnes en grup perquè treballin junts però fer una avaluació exclusivament individual, sense avaluar ni valorar els resultats comuns.

El treball cooperatiu és una eina d'aprenentatge en la qual els alumnes s'organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d'aconseguir metes i objectius comuns.

2.- Per què treballem de forma cooperativa.

El motiu que em va moure a buscar altres alternatives a l'ensenyament tradicional va ser la constatació del fet que hi ha alumnes que tenen la tendència a copiar quan no entenen una activitat o un concepte i d'altres que mecànicament tapen el que estan fent perquè altres no copien. Ambdues actituds ens semblen poc edificants. Fora més educatiu que si un alumne no entengués com fer alguna activitat, tingués la confiança per preguntar a qualsevol company o companya del grup i aquest o aquesta la generositat de explicar-li-ho.

La cooperació, el treballar junts, la discussió en grup i el conflicte cognitiu que es produeix quan s'introdueixen punts de mira diferents, permeten l'alumne aprendre coses noves, rectificar, consolidar o reformar aprenentatges assolits.

I totes aquestes interaccions ajuden els nens i nenes a establir relacions solidàries, respectar les diferents perspectives i desenvolupar habilitats socials.

3.- Quins objectius volem aconseguir.

Els objectius que volem aconseguir fent que els alumnes facin servir el treball cooperatiu són els següents.

 • Establir relacions solidàries entre els alumnes
 • Incrementar el rendiment de tots els alumnes.
 • Aconseguir un nivell superior de raonament dels alumnes.
 • Augmentar la cohesió del grup
 • Desenvolupar les habilitats socials dels alumnes.
 • Respectar els diferents punts de vista.

4.- Els grups a l'aprenentatge cooperatiu.

Els grups a l'aprenentatge cooperatiu han de ser d'entre 3 i 5 membres i, preferiblement, heterogenis. Per ser efectius haurien de durar com a mínim un trimestre, per donar temps als membres a establir els lligams i la confiança necessaris per poder funcionar com a grup cooperatiu. I haurien de complir, seguint el model de Johnson i Johnson (1997), cinc condicions imprescindibles perquè funcionessin:

 • Interdependència positiva. La interdependència positiva es dóna quan tots els membres d'un grup persegueixen el mateix objectiu, de manera que l'èxit o el fracàs d'un membre del grup, suposa l'èxit o el fracàs de tot el grup.
 • Interacció cara a cara. Els membres del grup han de parlar entre ells, consensuar solucions, ajudar-se mutualment...
 • Responsabilitat individual i de grup. El grup persegueix un objectiu que ha d'assolir i cada membre ha de responsabilitzar-se de la seva part del treball i de contribuir, amb èxi,t a aconseguir els objectius comuns.
 • Desenvolupament d'habilitats socials. A més a més dels continguts els grups han de aprendre a resoldre conflictes, prendre decisions, crear confiança, consensuar i arribar a acords...
 • Avaluació del treball en grup. El grup ha d'avaluar com està treballant, quins aspectes han de millorar, quins aspectes positius preesnten..., per tal de millorar els seu rendiment.

Com ens organitzem.

L'experiència treballant durant alguns cursos amb tècniques de treball cooperatiu ens demostra que els alumnes manifesten dificultats i tenen poca predisposició a fer tasques en grup. És per això que les primers feines estaran encaminades a que els alumnes vegin per ells mateixos la importància del treball cooperatiu. A l'àrea d'anglès hi ha activitats que són molt adients per fer veure al nen o la nena, que la feina si es fa de forma cooperativa es pot acabar abans que si es fa individualment. Són petites activitats (mots encreuats, sopes de lletres, exercicis de relacionar..), però que demostren als alumnes que treballant junts, ajudant-se esl uns als altres s'acaba abans i és més divertit treballar.
Quan han pres consciència de la potencialitat del treball cooperatiu, es pot passar a la realització de petits projectes. A sota teniu algun enllaços a alguns dels projectes que hem realitzat.

L'esquema general que seguim a l'hora de realitzar els projectes és el següent:

 1. Visionem alguns dels projectes o treballs que han realitzat d'altres alumnes. El fet de veure companys i companyes seus i seves parlant en anglès, fent teatre en anglès, cantant en anglès..., a Internet motiva els alumnes i els incita a voler participar ells també en projectes semblants.
 2. A continuació escullen el tipus de treball que volen fer.
 3. Es fan els grups, seguin pautes de formació de grups pròpies del treball cooperatiu.
 4. Es reuneixin els grups i decideixin l'obra, el diàleg o l'activitat que portaran a terme.
 5. Es reparteixin els rols o les diferents tasque a fer.
 6. Assajan eldiàleg, l'obra de teatre, la cançó o fan la activitat que han escogit.
 7. Es fa un assaig general.
 8. Es grava i es penja el treball a la pàgina web.
 9. S'utilitza com a material didàctic i com element motivador.

Les possibilitats d'ús de les TIC a l'aula són inesgotables. És un bon mitjà perquè els nens i les nenes es gravin actuant en anglès, s'escoltin a ells mateixos i als seu companys i companyes i puguin identificar i corregir els possibles errors, i perquè comparteixin les seves produccions amb la seva família i amics si hi ha la possibilitat de penjar-los a Internet. Les TIC ens ajuden en definitiva a fer de la llengua un element de comunicació significatiu i motivador.

 

 

Bibliografia:

Johnson, D.W.; Johson, R.T.; i Holubec, E.J.: El aprendizaje cooperativo en el aula: Paidos.

Pujolàs, P.: Aprendre junts alumnes diferents. Eumo.

Fabra, M.L.: Técniques de grupo para la cooperación. Ceac.

Ovejero, A.:El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional. PPU.

Díez de Ulzurrun, A. i Massegosa A.: La dinàmica de grup en l'acció tutorial. GRAÓ.

Arniz, P.: Qui és qui. Les relacions humanes al grup classe. GRAÓ.

Arnaiz, P.; Gil, N.; de las Heras, M. i Navarro, E.: Eines per a l'acció tutoria. Ceac.

Inici