LA ESSA SORDA I LA ESSA SONORA

Cuina Casolana de Santa Pau

Fesols de Santa Pau i fideus a la cassola

Fetge amb ceba

Patates de pastor

1. Fixa't en les paraules que tenen el so d'essa en el text anterior i contesta la pregunta:

  • Quines són les dues úniques paraules que tenen el so d'essa sonora?

El so d'essa sonora es pot representar amb les grafies següents:

S
Z
A principi de mot
-------
zero, zona, zoo

Enmig de mot: entre vocals

casa, pesar, cosa
trapezi, amazona
Emmig de mot: entre consonant i vocal
endinsar, enfonsar
guitza, pinzell
 

El so d'essa sorda es pot representar amb les grafies següents:

S
SS
C
Ç
(SC, X)
A principi davant A, O, U
savi, sord surt
-------
-------
(ça, ço)
-------

A principi davant E, I

sencer sivella
-------
cel cistella
-------
-------
Emmig de mot: entre vocals
antisocial entresòl
massa passar gossos
peces races antisocial
endreçar braç
piscina taxi
Enmig de mot entre consonant i vocal
dansa pansa
-------
enciam sencer
cançó
-------
Enmig de mot entre vocal i consonant
pista
-------
-------
-------
-------
A final de mot
ros, tros gossos
-------
-------
lluç
-------

2. Busca en aquesta escena deu elements que tenen el so d'essa sorda i sis que tenen el so d'essa sonora en el seu nom.

 

Classifica els noms dels elements del dibuix en un quadre com aquest:
 
essa sonora
s
z

 

 

 
 
essa sorda
s
ss
ç
c