L'ENERGIA EN LES NOSTRES VIDES
 

L'ENERGIA I ELS SEUS EFECTES

L'energia permet realitzar un treball i produir canvis.

Els aliments i els cossos en moviment tenen energia.

 

FORMES D'ENERGIA

 • Energia química: És la que contenen totes les substàncies. Els aliments i la benzina contenen energia química.
 • Energia cinètica (de moviment): És la que tenen tots els cossos en moviment. Com més de pressa va un cos, més energia cinètica té.
 • Energia lluminosa: És la que proporciona la llum.
 • Energia tèrmica (calorífica): És la que proporciona calor.
 • Energia sonora: És la que dóna el so.
 • Energia elèctrica: És l'energia del corrent elèctric.

 

LES FONTS D'ENERGIA
 

LES FONTS D'ENERGIA I EL SEU ÚS

Les fonts d'energia són aquelles substàncies o cossos que proporcionen energia.

L'energia que proporciona una font d'energia es pot transformar en una altra forma d'energia.

 

TIPUS DE FONTS D'ENERGIA

Les fonts d'energia renovables són inesgotables. Aquestes fonts es poden utilitzar sempre.

 • El Sol: proporciona energia lluminosa i energia tèrmica.
 • El vent: proporciona energia cinètica. S'utilitza en els molins eòlics per produir electricitat.
 • L'aigua en moviment: en els salts dels rius proporciona energia cinètica, que s'utilitza a les centrals hidràuliques per produir electricitat.

Les fonts d'energia no renovables són limitades. Amb el temps, aquestes fonts poden desaparèixer.

 • El carbó, el petroli i el gas natural: tenen energia química, la qual es pot transformar en energia tèrmica o elèctrica.
 • Els minerals radioactius (l'urani...): tenen energia nuclear, la qual es pot transformar en energia elèctrica.
TIPUS DE CENTRALS ELÈCTRIQUES
CENTRALS
 
CENTRALS
 
CENTRALS
HIDRÀULIQUES
TÈRMIQUES
EÒLIQUES

Amb la força de l'aigua d'una presa es fan girar les paletes del generador, que produeix l'electricitat.

S'utilitza carbó, petroli o gas per bullir aigua. El vapor en moviment fa girar les paletes del generador.

El vent fa girar les aspes d'un molí, les quals fan girar el generador.
CENTRALS
CENTRALS
SOLARS
NUCLEARS
Amb la llum del sol es fa bullir aigua, i el vapor que es forma fa girar les paletes del generador.
Amb l'energia nuclear es fa bullir aigua, i el vapor fa girar les paletes del generador.