PROJECTE  D’ESTUDI SOBRE ELS DINOSAURES

ESCOLA MIQUEL BLEACH – BARCELONA

SEGON CURS DE PRIMÀRIA

TUTOR: ANTON PRIM

CURS 2009-2010              

http://www.xtec.cat/ceip-miquel-bleach

http://www.xtec.cat/~aprim

                                                                              

Index:

1.- Prova inicial.

2.- Com sabem que van existir?

3.- Qui estudia els dinosaures? Els paleontòlegs.

4.- On vivien ?

5.- Com eren ?

6.- Primera classificació : Herbívors – Carnívors.

7.- Els Carnívors.

8.- Els Herbívors.

9.- Relaciona textos i nom del dinosaure.

10.- Com es reprodueixen ?

11.- Les cries de dinosaures.                                                                             12.- Classificació segons la pelvis.

13.- Com van extingir-se ?                                                                                14.- Problemes.

15.- Rèptils marins del temps dels dinosaures.                                             16.- Rèptils voladors del temps dels dinosaures.

17.- Altres animals dels temps del temps dels dinosaures.                       18.- Com dibuixar un dinosaure ? un tiranosaure.

19.- Una carota de triceratops.                                                                       20.- Uns fòssils.

21.- Aprenem a dibuixar un dinosaure.                                                        22.- Extres.

23.- Control sobre els dinosaures.                                                                   24.- Annex: Dades sobre dinosaures, I PROGRAMACIÓ.

 

 

1.- Prova inicial

 

Full model                                                                                                                          Full alumne

 

 

 

 

2.- Com sabem que van existir?

 

Full model                                                                                                                          Full alumne

 

 

 

 

3.- Qui estudia els dinosaures? Els paleontòlegs.

 

Full model                                                                                                                          Full alumne

 

 

 

 

4.- On vivien ?

 

Full model                                                                                                                          Full alumne

 

 

 

 

5.- Com eren ?

 

Full model                                                                                                                          Full alumne

 

 

 

 

6.- Primera classificació : Herbívors – Carnívors.

 

Full model                                                                                                                          Full alumne

 

 

 

 

7.- Els Carnívors.

 

Full model                                                                                                                          Full alumne

 

 

 

 

8.- Els Herbívors.

 

Full model                                                                                                                          Full alumne

 

 

 

9.- Relaciona textos i nom del dinosaure.

 

Full model                                                                                                                          Full alumne

 

 

 

 

10.- Com es reprodueixen ?

 

Full model                                                                                                                          Full alumne 

 

 

 

11.- Les cries de dinosaures.   

 

Full model                                                                                                                          Full alumne 

 

 

 

12.- Classificació segons la pelvis.

 

Full model                                                                                                                          Full alumne 

 

 

 

13.- Com van extingir-se ?      

 

Full model                                                                                                                          Full alumne 

 

 

 

 

14.- Problemes.

 

Full model                                                                                                                          Full alumne 

 

 

 

15.- Rèptils marins del temps dels dinosaures.

 

Full model                                                                                                                          Full alumne 

 

 

 

16.- Rèptils voladors del temps dels dinosaures.

 

Full model                                                                                                                          Full alumne 

 

 

 

 

17.- Altres animals dels temps del temps dels dinosaures.

 

Full model                                                                                                                          Full alumne 

 

 

 

18.- Com dibuixar un dinosaure ? un tiranosaure.

 

Full model                                                                                                                          Full alumne 

 

 

 

 

19.- Una carota de triceratops.         

 

Full model                                                                                                                          Full alumne 

 

 

 

 

20.- Uns fòssils.

 

Full model                                                                                                                          Full alumne 

 

 

 

 

21.- Aprenem a dibuixar  dinosaures. Estegosaure i  Anquilosaure.

 

Full model                                                                                                                          Full alumne 

 

 

 

 

Dibuix amb aquarel·les i retolador.

 

                           

 

Full model                                                                                                                          Full alumne 

 

 

 

 

 

Dibuix amb ceres i aiguada.

 

                               

 

 

22.- Extres.

 

 

 

 

22.- Extres.

 

 

 

 

23.- Control sobre els dinosaures.

 

Fulls  model                                                                                                                       

 

 

 

23.- Control sobre els dinosaures.

 

Fulls  alumne

                 

 

 

24 . 1.- Annex: Dades sobre dinosaures.

 

 

 

 

24 . 2.- Annex: Dades sobre dinosaures.

 

   

 

 

 

24 .3 .- Annex: Dades sobre dinosaures.

 

 

 

 

 

24 .4 .- Annex: Dades sobre dinosaures.

 

    

 

 

 

24 .5 .- Annex: Dades sobre dinosaures.

 

 

 

 

CEIP  MIQUEL  BLEACH           Tutor : Anton Prim Prim                                                                                                                      Cicle:    Inicial                       Nivell: 1

ÀREES:  Llengua/Coneixement del medi

 

UNITAT:  Els Dinosaures

 

TEMPORALITZACIÓ:  30 sessions

 

COMPETÈNCIA

ÀREA/INTERDISCIPLINAR

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Procediments/Actituds

 

Conceptes

Llengua

C. Medi

Matemàtiques

E. Artística

 

 

-Conèixer el nom dels dinosaures.

-Conèixer característiques dels dinosaures (herbívors, carnívors,etc..).

-Fer llistes dels noms dels dinosaures.

-Reconèixer els dinosaures per les seves característiques, anatomia, alimentació,etc.

-Identificar l’ època dels dinosaures com un temps remot.

-Reconèixer la terra com l’espai canviant on van viure els dinosaures.

-Escriure noms relacionats amb el mon dels dinosaures, significat dels noms dels dinosaures ,els  fòssils,altres animals que vivien en aquell temps, etc.

-Identificar imatges dels dinosaures i altres animals.

-Diferenciar tipus de dinosaures, per la seva pelvis, per la seva alimentació, etc..

-Conèixer el nom dels estris que fan servir els paleontòlegs.

-Exercitar la lectura de frases referents al treball, en enunciats escrits al paper.

-Aprendre a dibuixar dinosaures..

-Conèixer parts de la anatomia d’un dinosaure.

-Imaginar-se el mon vegetal que existia al temps dels dinosaures i com canviava.

-Conèixer la reproducció dels dinosaures.

-Anomenar algun rèptil volador i marí del temps dels dinosaures.

-Anomenar animals que van sobreviure al temps dels dinosaures, i viuen avui dia.

-Entendre enunciats de problemes que proposen una multiplicació.

-Entendre que el clima és un fenomen que implica canvi.

-Fomentar la descripció, narració i exposició de temes relacionats amb el projecte.

-Ampliar el vocabulari i tenir una bona entonació. 

-Comprensió de  textos.

-Intentar escoltar amb atenció. 

-Saber fer un llistat a partir d’un text general.

-Facilitar la lectura.

-Resoldre  problemes matemàtic sobre dinosaures.

-Memoritzar noms i escriure’ls.

-Intentar millorar la producció escrita.

-Acceptació de escriptura natural.

-Estimular la producció escrita.

-Llegir en veu alta textos.

-Utilitzar mitjans audiovisuals per fomentar la expressió oral.

-Coneixement de la biblioteca de centre per adquirir autonomia per a la utilització dels seus recursos.

-Saber utilitzar diverses fonts d’informació.

-Localitzar, en documents o materials (fotografies, revistes, llibres, etc) les informacions demanades.

-Saber formular preguntes respecte a la informació recollida.

-Establir relacions entre les dades recollides.

-Intentar entendre la cronologia dels fets estudiats.

-Anomenar els dinosaures estudiats.

-Escriure els noms dels dinosaures. Fer un àlbum.

-Descriure els dinosaures: forma, mida,anatomia, reproducció.

-Descriure la forma d’alimentació dels dinosaures.

-.Fer una llista de animals relacionats amb els dinosaures.

-Conèixer  la història de la terra.

-Fer una carota de dinosaure.

-Saber que el registre fòssil ens dona a conèixer el que va passar.

-Conèixer què és un Paleontòleg i que fa servir.

-Dibuixar dinosaures.

-Dinosaure.

-Ovípar.

-Herbívor.

-Carnívor.

-Fòssil.

-Paleontòleg.

-Passat.(viure al passat)

-Anatomia general dels rèptils.

-Plantes amb flors i sense flors.

-Braquiosaurus.”Rèptil braç”

-Styracosaurus.”Rèptil amb punxes”

-Ankylosaurus.”Rèptil afusat”

-Brachylophosaurus.”Rèptil de cresta curta.”

-Stegosaurus.”Rèptil amb teulada”

-Diplodocus.”Doble biga”

-Parasaurolophus.”Rèptil amb cresta”

-Triceratops.”Cara amb tres banyes”

-Deinonychus.”Urpa terrible”.

-Allosaurus.”Rèptil estrany”

-Tyranosaurus.”Rèptil tira·”

-Spinosaurus.”Rèptil amb espines”

-Velociraptor.”Lladre veloç”

-Postosuchus.”Cocodril de post”

-Pterosaures.”Rèptil amb ales”

-Dimorphodon.”Dents de dues formes”

-Pteranodon.”Alat sense dents”

-Nyctosaurus.”Rèptil nocturn”

-Plesiosaurus.”Proper als rèptils”

-Ictiosaurus.”Peix rèptil”

-Kronosaurus.”Rèptil del temps”

-Elasmosaurus.”Rèptil de plaques”

-Ammonit.”Corn d’ammon

-Hesperornis.”Au del oest”

-Repenomamus.”Rèptil mamífer”

-Pelvis de rèptil. Saurisquis.

-Pelvis d’ocell. Ornitisquis.

-Concepte d’extinció.

METODOLOGIA

ACTIVITATS D’APRENENTATGE I AVALUACIÓ. MATERIALS

ACTIVITATS DE REFORÇ/AMPLIACIÓ

Com a estratègia organitzativa per atendre la diversitat i amb l’objectiu de potenciar l’assoliment de les competències bàsiques per part de tot l’alumnat, el  temps curricular és assignat a l’àrea de llengua catalana , a l’àrea de coneixement del medi (la resta de sessions) ,i a l’àrea de educació artística sis sessions), i a l’àrea de matemàtiques (una sessió). Treballant  en la integració dels continguts de quatre  àrees del currículum: l’àrea de llengua i la de coneixement del medi,com a principals i la d’educació artística –com a suport– en l’apartat d’observació de imatges i en la producció del dibuix, i la de matemàtiques  com a complement de les altres activitats. Les activitats es faran en grup de forma general i amb recolzament individual les relacionades amb la escriptura.

La producció final serà recollida en un dossier o projecte individual per a cada alumne.

-Dibuixar dinosaures....

-Fitxes de treball.

-Visionar “Caminando entre dinosaurios”..

-Materials necessaris per elaborar una carota de dinosaure.

-Llibres de consulta, Làmines.

-.Muntar esquelets de tres dinosaures diferents.

-Pintures, ceres, estrelles de purpurina, aquarel·les.

-.Fer un motlle de guix del cap d’un dinosaure.

-Activitats Jclic “els dinosaures” per al cicle inicial.

-Audiovisual  sobre els dinosaures.

-Fer una carota d’un  dinosaure.

 

-Sobre les fitxes de treball expressió escrita.

-Consulta de llibres de la biblioteca sobre dinosaures, revistes reporter DOC.

-Visió del PowerP sobre els dinosaures elaborat a classe..

-Activitat Jclic sobre els dinosaures de aprim@xtec.cat. I les altres dels racó del Clic.

- Xerrada (llegint amb veu alta) dels alumnes sobre els dinosaures, reforçada amb un PowerPoint.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA

-La participació en les activitats d’expressió.

-El coneixement del vocabulari introduït a les activitats.

-La aportació escrita i la seva ortografia.

-La presentació dels escrits.

-Les estructures morfològiques i sintàctiques.

-La consulta adequada de les fonts d’informació.

-La capacitat d’expressar la informació obtinguda.

-La memorització de fets i noms.

-La fidelitat als detalls en la reproducció de les imatges.

-El domini de les tècniques.

-La sensibilitat que mostra la obra dibuixada.

-La cura en acabar les feines.

-A partir dels resultats obtinguts cal fer un procés de reflexió i valorar les activitats fetes.

-Establir noves propostes o continuar amb les ja fetes.

-El projecte es desenvolupa al llarg del segon trimestre del curs 2009-10.