CEIP  MIQUEL  BLEACH           Tutor : Anton Prim Prim                                                                                                                      Cicle:    Inicial                       Nivell: 1

AREA:  Coneixement del medi

 

UNITAT:  El sistema solar

 

TEMPORALITZACIÓ:  25 sessions

 

COMPETÈNCIA

ÀREA/INTERDISCIPLINAR

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Procediments/Actituds

 

Conceptes

Llengua

C. Medi

Matemàtiques

E. Artística

Llengua estrangera

(Anglès)

 

 

-Conèixer el nom dels planetes.

-Conèixer característiques dels planetes (anells, llunes,etc).

-Fer llistes dels noms dels planetes.

-Reconèixer els planetes per la forma i color i grandària .

-Identificar l’univers, com el lloc on som.

-Reconèixer la galàxia “via làctia”,com el lloc on hi ha el sistema solar .

-Escriure noms relacionats amb l’espai (cometa, lluna, astronauta, meteorit, telescopi, asteroide, coet, crater ,atmosfera, nucli, etc).

-Identificar fotografies dels planetes.

-Diferenciar les fases de la lluna.

-Conèixer el nom de la estrella del nostre sistema solar.

-Exercitar la lectura de frases referents al treball, en enunciats escrits al paper.

-Comptar els satèl·lits de cada planeta, d’ entre una llista de satèl·lits de tots els planetes. Màxim fins a vint.

-Conèixer vocabulari en anglès de elements referents a l’espai.

-Fomentar la descripció, narració i exposició de temes relacionats amb el projecte.

-Ampliar el vocabulari i tenir una bona entonació. 

-Comprensió de  textos.

-Intentar escoltar amb atenció. 

-Saber fer un llistat a partir d’un text general.

-Facilitar la lectura.

-Elaborar llistes.

-Memoritzar noms i escriure’ls.

-Intentar millorar la producció escrita.

-Acceptació de escriptura natural.

-Estimular la producció escrita.

-Llegir en veu alta textos.

-Utilitzar mitjans audiovisuals per fomentar la expressió oral.

-Coneixement de la biblioteca de centre per adquirir autonomia per a la utilització dels seus recursos.

-Saber utilitzar diverses fonts d’informació.

-Localitzar, en documents o materials (fotografies, revistes, llibres, etc) les informacions demanades.

-Saber formular preguntes respecte a la informació recollida.

-Establir relacions entre les dades recollides.

-Intentar entendre la cronologia dels fets estudiats.

-Anomenar els planetes del sistema solar.

-Escriure els noms dels planetes.

-Descriure el sistema solar: parts, elements..

-Descriure les fases de la lluna.

-.Fer una llista de objectes i elements relacionats amb l’espai.

-Conèixer  la història de la exploració de l’espai.

-Descriure i repetir els noms dels satèl·lits més importants.

-Reconèixer les diferents  grandàries dels planetes del sistema solar.

 

 

-Planeta.

-Satèl·lit ,Lluna.

-Univers.

-Galàxia.

-Composició del sistema solar.

-Tipus  de planetes.

-Vocabulari anglès,  sun ,moon, rocket, earth, stars, alien..

-Coet ,enlairament.

-Elements de la exploració de l’espai.

-Característiques dels planetes.

-Rotació terra, lluna, sol.

-Fases de la lluna.

 

METODOLOGIA

ACTIVITATS D’APRENENTATGE I AVALUACIÓ. MATERIALS

ACTIVITATS DE REFORÇ/AMPLIACIÓ

Com a estratègia organitzativa per atendre la diversitat i amb l’objectiu de potenciar l’assoliment de les competències bàsiques per part de tot l’alumnat, el  temps curricular és assignat a l’àrea de llengua catalana , a l’àrea de coneixement del medi (la resta de sessions) ,i a l’àrea de educació artística sis sessions), i a l’àrea de llengua estrangera (dues sessions), i a l’àrea de matemàtiques (una sessió). Treballant  en la integració dels continguts de cinc  àrees del currículum: l’àrea de llengua i la de coneixement del medi,com a principals i la d’educació artística –com a suport– en l’apartat d’observació de imatges i en la producció del dibuix, i la de matemàtiques i llengua estrangera com a complement de les altres activitats. Les activitats es faran en grup de forma general i amb recolzament individual les relacionades amb la escriptura.

La producció final serà recollida en un dossier o projecte individual per a cada alumne.

-Dibuixar planetes, satèl·lits....

-Fitxes de treball.

-Visionar Tintin: Objectiu la lluna..

-Materials necessaris per elaborar una carota de extraterrestre.

-Llibres de consulta.

-Làmines.

-Pintures, ceres, estrelles de purpurina.

-Aquarel·les.

-Activitats Jclic “el sistema solar” per al cicle inicial.

-Audiovisual  sobre el sistema solar

-Fer una carota d’un extraterrestre.

 

-Sobre les fitxes de treball expressió escrita.

-Consulta de llibres de la biblioteca sobre l’espai, revistes reporter DOC.

-Visió del PowerP sobre l’espai i els planetes elaborat a classe..

-Activitat Jclic sobre el sistema solar de aprim@xtec.cat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA

-La participació en les activitats d’expressió.

-El coneixement del vocabulari introduït a les activitats.

-La aportació escrita i la seva ortografia.

-La presentació dels escrits.

-Les estructures morfològiques i sintàctiques.

-La consulta adequada de les fonts d’informació.

-La capacitat d’expressar la informació obtinguda.

-La memorització de fets i noms.

-La fidelitat als detalls en la reproducció de les imatges.

-El domini de les tècniques.

-La sensibilitat que mostra la obra dibuixada.

-La cura en acabar les feines.

-A partir dels resultats obtinguts cal fer un procés de reflexió i valorar les activitats fetes.

-Establir noves propostes o continuar amb les ja fetes.

-El projecte es desenvolupa al llarg del segon trimestre del curs 2008-09.

 

 

 

Index:

1.- Dibuixos coneixements inicials.

2.- L’espai al còmic.

3.- La Galàxia.

4.- Noms i característiques dels planetes.

5.- El sistema solar.

6.- Astronautes.

7.- La lluna.

8.- Satèl·lits.

9.- Matemàtiques a l’espai.

10.- Doble entrada.

11.-Orientació espacial.

12.- Disfressa i carota.

13.-Anglès.

14.-Plàstica.

 

 

 

 

 

Dibuixos inicials:

 

 

 

 

 

 

 

 

-L’espai al còmic

Fitxa de l’alumne                                                                                                Fitxa model

 

 

 

 

 

 

-La Galàxia

 

 

 

 

 

-Noms i caracteristíques dels planetes.

 

Fitxa de l’alumne                                                                                                Fitxa model

 

Fitxa de l’alumne                                                                                                Fitxa model

 

 Fitxa de l’alumne                                                                                                      Fitxa model

 

Fitxa de l’alumne                                                                                                Fitxa model

 

 

 

 

 

 

 

 

-El sistema solar

 

 

 

 

-Astronautes

 

Fitxa de l’alumne                                                                                                Fitxa model

 

Fitxa de l’alumne                                                                                                Fitxa model

 

 

 

 

 

 

 

 

-La Lluna

Fitxa de l’alumne                                                                                                Fitxa model

Fitxa de l’alumne                                                                                                Fitxa model

 

 

 

 

 

 

 

 

-Satèl·lits

 

 

 

 

-Matemàtiques a l’espai

 

Fitxa de l’alumne                                                                                                Fitxa model

Fitxa de l’alumne                                                                                                Fitxa model

 

 

 

 

 

 

 

 

-Doble entrada

Fitxa de l’alumne                                                                                                Fitxa model

 

 

 

 

 

 

 

-Orientació espacial

Fitxa de l’alumne                                                                                                Fitxa model

 

 

 

 

 

 

-Disfressa i carota

 

 

 

 

 

-Anglès

Fitxa model

           

 

 

 

-Plàstica