“Els Dracs de Catalunya” Projecte interdisciplinari

Autor: Anton Prim

Segon curs de Primària

Escola Miquel Bleach

Curs 2007-08

 

 

 

 

 

1.- Títol i justificació de la unitat o projecte

 

    Els dracs de Catalunya

 

    Amb motiu de la setmana cultural de l’escola i de l' elaboració de la revista de l’escola, les dues activitats  amb el mateix tema dels dracs,vaig decidir aprofundir en el tema . Els alumnes de segon tindran una feina que començarà quan hauran de recollir informació per conèixer els dracs de Catalunya , els de llegenda i els que surten al carrer. Relacionats amb ells cercar informació sobre  la resta de bestiari i els dracs d’altres països i altres cultures. Hauran de dibuixar-los i pintar-los. Elaboraran fitxes amb dades particulars dels dracs per la revista de l’escola. Realitzaran un petit drac amb volum per presentar a l' exposició de la setmana cultural. I completaran la resta d’informació amb material escrit que inclouran en un projecte de classe.

 

 

 

 

2.- Durada i distribució al llarg del cicle

 

Es farà a segon curs del cicle inicial i al llarg del segon trimestre.

Quinze sessions per el treball del projecte de classe i les sessions que corresponguin per el treball a classe  de la revista “Diverdracs 2008”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees o àmbits que es treballen

 

Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Llengua catalana

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.

Competència d’aprendre a aprendre

 

 

Competència d’autonomia i iniciativa personal

Coneixement del medi. El medi social i cultural

Competència social i ciutadana

Matemàtiques

Competència matemàtica

Llengua estrangera

Competència comunicativa

Educació artística

Competència artística i cultural

 

 

 

 

 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

 

La competència de conversar, escoltar i expressar-se oralment i per escrit es desenvoluparà en el tractament de l' informació aportada per els alumnes i per l’escola (llibres,documents,internet i material audiovisual elaborat a partir de l' informació recollida).

Es manifestarà en el treball de classe i les converses en grup.

 

La competència escrita es fomentarà mitjançant la lectura de textos, l' interpretació d’ informació i la producció de textos. La producció escrita abastarà rodolins, descripcions , elaboració de històries, reproducció de llistes,etc.

Un treball paral·lel a aquest és l' elaboració de les pàgines de la revista que corresponen al grup de segon. Aquí es treballa una mostra de dracs de Catalunya,amb dibuixos i rodolins dels alumnes.

 

Un afegit particular i important al treball de lectura i escriptura és el treball a classe de la revista de l’escola “Diverdracs 2008” , una revista on cada grup hi aporta un treball obert que el lector ha d’acabar d' elaborar o resoldre (sopa de lletres, endevinalles, qüestions diverses, etc)

 

Competència social i ciutadana

 

La competència de comprendre la realitat social en què es viu, partint del barri. Els dracs del barri. Els dracs de la ciutat, el bestiari relacionat. El correfoc i les festes majors. La llegenda de sant Jordi.

Visitar els dracs més propers. Els dracs de Catalunya, mitjançant els dibuixos (elaborats per els alumnes ) de vuit dracs de vuit ciutats catalanes, anomenar i situar sobre un mapa de Catalunya les ciutats  dites.

 La tradició i la relació amb els orígens de las llegendes sobre  dracs. Els dracs d’altres països. Els dracs d’ Àsia.

Tots aquests continguts es treballaran amb un complement de suport escrit que s’inclourà al projecte de treball de la classe.

 

Competència matemàtica

 

Per afavorir l’assoliment d’aquesta competència caldrà que l’alumne enumeri una llista i interpreti la informació per resoldre problemes quantitatius.

Els alumnes disposaran d’una llista del bestiari del Barcelonès on hauran de: enumerar-la, saber quants elements són de Barcelona , i quants elements no són de Barcelona.

 

Competència comunicativa (Llengua estrangera)

 

Afavorir la competència comunicativa en llengua anglesa a partir del treball sobre anatomia del drac. “Fantastic Amazing Anatomy” . Treballar el vocabulari bàsic de les parts anatòmiques d’un drac.

Afavorir l' expressió i augmentar el vocabulari.

 

Competència artística i cultural

 

Aquesta competència com a complements de la comunicativa serà desenvolupada a fons emprant tècniques diverses.

Realitzar els dibuixos per reforçar els textos i també com element important per el seu component descriptiu.

Emprarem aquarel·les per acolorir els dracs, retoladors i ceres. Es farà un drac amb paper i volum per a la exposició de la setmana cultural.

Els alumnes disposaran de material per acolorir i expressar-se, i material obert on hauran de dibuixar tant amb model com sense model.

 

 

 

 

 

Competència d’aprendre a aprendre

 

L' elaboració dels treballs per al projecte de treball de la classe serà  individual tan els textos com els dibuixos.

El treball per a la revista es realitzarà en grup.

Això si hi haurà una valoració en grup dels treballs elaborats i es farà una  decisió conjunta de quins dibuixos aniran a la revista.

La elaboració dels rodolins es farà en grup.

 

 

 

Competència d’autonomia i iniciativa personal

 

Els alumnes es faran responsables d’acabar les treballs i de portar informació.

Així mateix acceptaran revisar el seu treball per completar-lo.

 

4.- Objectius d’aprenentatge

 

 

-Expressar-se oralment sobre els dracs del projecte.

-Descriure amb encert les característiques del bestiari.

-Respectar l’aportació dels altres.

-Saber resoldre les activitats per pròpia iniciativa.

-Tenir un major coneixement del barri  i el seu entorn.

-Dibuixar amb diferents tècniques  i fomentar la creativitat.

-Saber interpretar una llista.

-Interpretar un text i treure conclusions.

-Escriure històries sobre els elements del projecte.

-Conèixer els mapes i saber situar-hi ciutats.

-Respectar i conèixer les tradicions de la ciutat i la seva relació amb les tradicions d’altres cultures.

-Respectar la diversitat amb els coneixement de diverses tradicions.

-Cercar informació de diverses fonts.

 

5.- Continguts

 

Llengua Catalana i Literatura

 

Dimensió comunicativa

 

Parlar i conversar

 

-Fomentar la descripció, narració i exposició de temes relacionats amb el projecte.

-Ampliar el vocabulari i tenir una bona entonació.

 

Escoltar i comprendre

 

-Comprensió de relats i textos.

-Intentar escoltar amb atenció.

 

Llegir i comprendre

 

-Fomentar la estratègia lectora, fer preguntes sobre el text, identificar la idea principal, veure les parts del text.

-Saber fer un llistat a partir d’un text general.

-Facilitar la lectura silenciosa.

-Veure textos de diferents tipus i comprendre’ls.

 

 

Escriure

 

-Elaborar textos a partir d’un imatge.

-Participar en la redacció en grup de rodolins.

-Escriure textos d’imaginació.

-Elaborar llistes.

-Memoritzar noms i escriure’ls.

 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

 

-Intentar millorar la producció escrita, introduir la norma ortogràfica.

-Acceptació de escriptura natural.

-Repetir i recordar normes ortogràfiques bàsiques, hi ha/hi havia, vaig/va/vam, “acabament en -ava”, plurals, ll-j,etc.

-Estimular la producció escrita.

 

Dimensió literària

 

-Llegir en veu alta textos.

-Utilitzar mitjans audiovisuals per fomentar la expressió oral.

-Memoritzar rodolins.

-Coneixement de la biblioteca de centre per adquirir autonomia per a la utilització dels seus recursos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societat i ciutadania

 

 

Obtenció d’informació

 

-Saber utilitzar diverses fonts d’informació.

-Localitzar, en documents o materials (fotografies, revistes, llibres, etc) les informacions demanades.

-La cultura que defineix les festes i la tradició a Catalunya.

 

Processament de la informació

 

-Saber formular preguntes respecte a la informació recollida.

-Establir relacions entre les dades recollides.

-Comentar l’art i la creació cultural.

-Descriure el lleure i les organitzacions culturals.

 

Expressió de la informació

 

-Intentar entendre la cronologia dels fets estudiats.

 

 

 Matemàtiques

 

Relacions i comparacions

 

-Classificar i ordenar resultats d’una experiència o recull de dades.

-Comprovar si el resultat és la solució de l’operació.

 

Utilització de tècniques i instruments

 

-Efectuar la operació de suma i resta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llengua estrangera

 

Dimensió comunicativa

 

Parlar i conversar

 

-Utilització de lèxic i estructures de la llengua.

 

Escoltar i comprendre

 

-Reconèixer i utilitzar nou vocabulari.

 

Educació Artística

 

Explorar i percebre

 

Visual i plàstica

 

-Observar i reproduir imatges.

-Utilització de tècniques: dibuix, pintura, encolats, tècniques mixtes.

-Possibilitar la expressió a partir de les tècniques plàstiques.

-Lectura d’imatges.

-Descripció realista de les imatges observades.

 

 

6. Criteris d’avaluació.

Generals a totes les àrees

 

-La participació en les activitats d’expressió.

-El coneixement del vocabulari introduït a les activitats.

-La aportació escrita i la seva ortografia.

-La presentació dels escrits.

-Les estructures morfològiques i sintàctiques.

-La resolució dels problemes matemàtics.

-La ordenació correcte de la llista.

-La consulta adequada de les fonts d’informació.

-La capacitat d’expressar la informació obtinguda.

-La memorització de fets i noms.

-La fidelitat als detalls en la reproducció de les imatges.

-El domini de les tècniques.

-La sensibilitat que mostra la obra dibuixada.

-La cura en acabar les feines.

 

 

 

 

7. Metodologia (estratègies, situacions i activitats d’aprenentatge i d’avaluació)

 

Organització - tipologia de les activitats

 

Com a estratègia organitzativa per atendre la diversitat i amb l’objectiu de potenciar l’assoliment de les competències bàsiques per part de tot l’alumnat, el  temps curricular és assignat a l’àrea de llengua catalana , a l’àrea de coneixement del medi i a l’àrea de educació artística. Treballant  en la integració dels continguts de tres  àrees del currículum: l’àrea de llengua i la de coneixement del medi,com a principals i la d’educació artística –com a suport– en l’apartat d’observació de imatges i en la producció del dibuix. La integració de les dues activitats del àrea de matemàtiques i l’àrea de llengua estrangera es farà en dues sessions que corresponguin a aquestes àrees.

Les activitats es faran en grup de forma general i amb recolzament individual les relacionades amb la escriptura.

La producció final serà recollida en un dossier o projecte individual per a cada alumne.

 

Materials

 

-Fitxes de treball.

-Libres de la biblioteca.

-Ordinadors de l’aula d’informàtica.

-Material de la agrupació del bestiari festiu i popular de Catalunya.

-La revista de l’escola Miquel Bleach 2008.

-El material procedent de la trobada de dracs de Catalunya 2005 de La Bisbal d’Empordà.

Desenvolupament de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge i d’avaluació

 

-Cal tenir presents els criteris d’avaluació en els desenvolupament de les activitats d’aprenentatge.

 

8. Reflexió sobre la pràctica

-A partir dels resultats obtinguts cal fer un procés de reflexió i valorar les activitats fetes.

-Establir noves propostes o continuar amb les ja fetes.

-El projecte es desenvolupa al llarg del segon trimestre del curs 2007-08.

 

 

 

 

Annex 1

 

Fitxes del projecte

 

1.-Tapa model

1.-Tapa final

 

 

 

 

 

 

-Full informatiu

 

 

 

 

 

-Full model drac de Sants

 

 

-Full alumne drac de Sants

 

 

 

 

 

 

 

 

-Full informatiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Full de treball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Full de treball

 

 

-Full de l’alumne

 

 

-Full de treball

 

 

 

-Full de l’alumne

 

-Full de treball

 

 

-Full de l’alumne

 

 

 

 

-Full de treball

 

-Full de l’alumne

 

 

 

 

-Full de l’activitat de la revista de l’escola

 

 

 

 

 

 

 

 

-Full de l’alumne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Full de treball

 

 

-Full de l’alumne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Full de treball

-Full de l’alumne

 

 

 

 

-Full de l’alumne

 

 

 

 

 

 

 

 

-Full de l’alumne

 

 

 

-Full de treball

 

 

-Full de l’alumne

 

 

 

-Full de treball

-Full de l’alumne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Full de l’alumne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Full de treball

 

 

-Full de l’alumne

 

 

 

-Full de l’alumne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Full de treball

 

-Full de l’alumne

 

 

 

-Full de treball

-Full de l’alumne

 

 

 

-Full de l’alumne

-Full de l’alumne

 

 

 

 

-Drac per a l’exposició de la setmana cultural