àmbits
trets lingüístics
CATALÀ OCCIDENTAL
CATALÀ ORIENTAL
Nord-Occidental
Valencià
Central
Rossellonès
Balear
Alguerès
FONÈTI-CA DE VOCALS
Vocalisme tònic amb set vocals (a, i, u, e/o obertes i tancades)

NO

(no té obertes-tancades)

NO

(Té la neutra tònica)

Vocalisme àton amb tres vocals (neutra, i/u)

NO

(afegeix e/o tancades)

NO

(afegeix e/o tancades)

(afegint [o] en algun cas)

NO

(no tenen neutra i fan [a] )

Canvis de vocals

La e inicial sona a: astel

Algunes e àtones es tanquen en i: ginoll

La a final àtona sona e oberta: terre

La o inicial es diftonga: auliva

La e àtona inicial + s/n es pronuncia a: antendre

Les e/o són més obertes que als altres dialectes

La e àtona inicial + s/n es pronuncia a: antendre

O àtona passa a u: c[u]lom

O tancada passa a u: Canigú

e àtona passa a i davant palatal: Russillú

O àtona sona o (excepte a Menorcai Eivissa)

O àtona passa a u: c[u]lom
Canvis d'accentuació
Verbs en -re, mantenen accent clàssic: creïa, caïa (Imp. Ind.)
Mots esdrúixols esdevenen plans: musica
Diftongs

QUA-GUA fa CO-GO

aigo

QUA-GUA fa CO-GO

aigo

ai apareix sense evolucionar (maití)
Elisions de vocals

La neutra cau davant r: rim (raïm)

i cau també en els finals en -ia: famili

La neutra cau també en els finals en -ia: famili
FONÈTI-CA DE CONSO-NANTS
Iodització ( LL es pronuncia I)
(però a pocs llocs)

(i de vegades desapareix la i : fulla-fuia-fua

Diferència entre b oclusiva i v labiodental
NO
NO
Pronúncia de les -r finals
NO

NO

(amb excepcions:mar, cor...)

Es reforcen amb -t: ort, purt

NO
NO als pol.lisílabs però es reforça als monosíl.labs (ort)
Metàtesi de la r
         
La r sovint canvia de lloc: drinte 'dintre',
Emmudiment de sons oclusius finals: camp, alt, tomb
NO (sonen sempre)
NO (sonen sempre )
NO (sonen sempre )
Pronúncia de la i del dígraf ix: "caixa"
NO

Desapareix la x en posició final: pei,

Elisió de la -d- epentètica
NO
SÍ. venre, tinre
-D- intervocàlica
Desapareix: cremà
-S- intervocàlica
cau: camia (camisa)
Assimilacions consonàntiques
SÍ: dissatte
Dígrafs LL-NY
         
Esdevenen L i N respectivament:an (any), bel (bell)
Grup TL
batle, espatla
 
D i L intervocàliques
Passen a -r-: cara (cada)
R+ consonant
Passa a l: gelmà
X-G inicial , intervocàlica o darrera consonant

S'africa

txicot, pudjar,

MORFO-LOGIA
Plural dels noms
Mantenen -n- etimològica: hòmens, jòvens
perden la n: homes, joves
perden -n- etimològica: destís, raós
Mantenen -n- etimològica: hòmens, jòvens
Gènere del nom
Canvia:el pols, el sang, la fred
Articles
Lo,Los,La,Les
El,La,Els,Les

El,La,Els,Les

(salat a la zona de la Costa Brava)

El, Lo conviuen
Es,Sa,Ets, Ses, So, Sos (però El,La en certs casos)
Lo,Los,La,Les
Articles personals
No s'usen
No s'usen
En/El, La
En/El, La
En i Na
No s'usen
Demostratius
Aquest,aquell
Este,Eixe,Aquell
Aquest, aquell
Possessius
Meua, teua, seua
Meua,Teua,Seua
Meva, teva..

Llur, llures

La teu (femení)

meu/mia, tou/tua,sou/sua,

nostro/a, vostro/a, d'ell/a

Numerals
Uit, dèsset,diuit, dèneu, vuitanta

Afrancesats:

quatrevints (80)

Pronoms febles
formes plenes. me, te, sefavant verb
formes reforçades davant verb: em pentinaré
Davant infinitiu: te dir
formes plenes: mos han duit
Combinacions pronoms febles
CI+CD:li'l preste , lila, li'ls, li'n
CI+CD : te la deixo
CD+CI:la te prest
Present Indicatiu

jo canto [o]

o bé cante

jo cante

(2a i 3a conj. sense desinència : jo perd, jo dorm

jo canto [u]
jo canti

Jo cant

i desinències antigues en 1a i 2a plurals: cantam, cantau

jo cant
Imperfet Indicatiu

Cau la -v- / -i-: treballae fee

1a conj: cantaia, cantaies

verbs acabats en -re fan formescom creïa, ria (reia)
jo cantava, jo tenia
desinència en -i: jo baixavi
Conjugats amb -v- feva, teniva, dieva
Pretèrit perfet
perifràstic
Simple
perifràstic
Subjuntius
-ara-era- ira: cantara, volguera, servira
cantés, volgués, servís
Desinències antigues:cantàs, cantassis
Verb SER
Usat com a auxiliar: sun arribat

1.p.s.Present Ind. : som .

Usat com a auxiliar: som anat

Increment incoatiu
-ix: partix
-ix: partix
-eix: parteix
Altres formes verbals
Molts participis en -it i molts infinitius plans (cúller)
Arcaiques: duim,fuit,deim
Frases interrogatives
participi davant verb: fet l'has?
Frases negatives
Només amb PAS: Veig pas ningú
LÈXIC
Lèxic propi
apegar, corder, entrepusar, espill, moixó, melic,selló
a poqueta nit, colp, creïlla, llauraor, llavar, roí, safanòria,vesprà

sorra, escombra, nen,noi, llombrígol

mels de la cara (pòmuls), nugues (nous), oliu (olivera), pallago (noi)
doblers, horabaixa, al.lot/a, moix, capell, nin/a
Influència d'altres llengües
arabismes, mossarabismes i castellanismes
occitanismes i gal.licismes, castellanismes
anglicismes al menorquí, arabismes a la toponímia
sardismes, italianismes, castellanismes
Arcaismes
ca, cercar, eixir, oir, quelcom
froment, gonella, lllong
Diminutius
xicoteta, Vicentet