Llegeix aquest text:

LA COMUNICACIÓ ESPECIALITZADA
1 La ciència tracta d'explicar la realitat i es proposa comprendre alguna cosa sobre un fet determinat. És una
2 operació científica explicar la llei de la gravitació o interpretar els processos històrics. La tècnica tracta d'actuar
3 sobre la realitat, aplicant les conclusions a què arriba la ciència. El seu propòsit és modificar la realitat. Són ope-
4

racions tècniques muntar un rellotge o desenvolupar un programa d'ordinador.

 
llei de la gravetat rellotge
5 Els llenguatges d'especialitat
6 Els llenguatges d'especialitat són el conjunt d'usos lingüístics propis de la comunicació cientIficotècnica: els
7 especialistes d'una determinada disciplina parlen amb un vocabulari i unes expressions que els són pròpies. Es
8 caracteritzen pels elements següents:
9
 • La funció lingüística bàsica que s'empra és la informativa o referencial
10
 • Els emissors són sempre especialistes que han rebut formació específica (en medicina, arquitectura, etc.)

11

 

 • Els receptors, en canvi, poden ser altres especialistes (comunicació científica), aprenents d'un tema (ense-
12
nyament) o el públic en general (divulgació científica, amb un vocabulari menys precís però més clar i
13
vehiculada a través dels mitjans d'ampli abast (premsa, ràdio, televisió, CD-rom, vídeos, Internet, etc)
14
 • El canal usat pot ser oral o escrit, però predomina l'escrit.
15
 • El to i estil acostuma a ser formal , tant si és tracta d'un ús oral (una conferència) com escrit (l'article).
16
 • La temàtica sempre és especialitzada i requereix uns coneixements específics.
17
 • Els models textuals utilitzats varien segons els propòsits i les situacions: textos narratius, descriptius,
18

argumentatius i sobretot explicatius.

19 Diferències entre llenguatges d'especialitat i llengua estàndard
20 La llengua comuna o estàndard transmet un coneixement del món adquirit per l'experiència, però no té un ús inequívoc.
21 Els llenguatges d'especialitat, en canvi, mostren tres grans tendències que els permeten distingir-se de l'estàndard:
22

-Tendència a la universalitat, sigui quin sigui el marc espacial o temporal. La comunicació científicotècnica in-

23

ternacional és molt activa (congressos,revistes, traduccions, mobilitat d'especialistes, etc.). En la llengua, això

24

es manifesta per l'abundància de manlleus (quark,cash-flow, walkman) o internacionalismes (microscopi, mi-

25

croscopio,microscope)

26

-Tendència a l'objectivitat,rebutjant la informació parcial o connotativa. Hi manquen els recursos

27

expressius o retòrics, l'humor i els sentits figurats, i el jo se substitueix per formes impersonals.

28

-Tendència a la precisió, a la correspondència estricta entre formes i significats. Inclouen moltes definicions

29

de conceptes i freqüents classificacions i taxonomies dels objectes analitzats. També poden contenitr altres

30

codis artificials o formals, com els símbols de la lògica i el càlcul, els llenguatges informàtics, les fórmules, etc.

31

així com recursos visuals: taules, il.lustracions, fotografies, etc.

 
32 La terminologia
33 La terminologia és el conjunt d'unitats lèxiques o termes que constitueixen el vocabulari propi d'un llenguatge d'especialitat
34 (per exemple , la terminologia de la química, del dret, de la paleontologia, etc.) . Els termes es caracteritzen
35 per la precisió, l'objectivitat i la universalitat. Són precisos perquè no poden substituir-se per altres termes, ja que això
36 provocaria confusió (no es pot usar un mot com cosa, per exemple). Són objectius per evitar recursos de la llengua comuna
37 tals com el diminutiu (no podem usar un terme com neuroneta, p.ex.). I són internacionals, perquè empren lèxic provinent
38 de manlleus (com quark) o internacionalismes (com biologia)
39 Els nous descobriments i teories causen inevitablement l'aparició de nous termes, o canvis de significat, o el desús perquè
40 queden obsolets els objectes, idees a les quals donaven nom: abans es considerava l'àtom la partícula mínima de la matèria,
41 fins que ha aparegut el quark.
42 La formació dels termes dels llenguatges d'especialitat pot partir d'una paraula de la llengua comunica que adquireix un nou
43 significat (el ratolí de l'ordinador), o de mots llatins per a les nomenclatures (Laurus nobilis per al llorer) o de sigles
44 originals que han acabat convertint-se en una paraula simple (SIDA). Heus aquí altres exemples:
 
MECANISMES DE FORMACIÓ DE TERMES
Procés de formació
Llengua comuna
Terminologia
Derivació per prefixació
despintar
hipogàstric
Deriació per sufixació
capseta
paleomagnetisme
Composició
eixugamans
faringoscòpia
Sintagmació
mocador de farcell
àcid acètic
Manlleus
futbol
quark

 

quark

 

Ara respon aquestes preguntes:

1. Aquest text és expositiu? Digues tres característiques que permeten definir-lo així, pel que fa al tema.

2. Quines marques de superfície (formals, d'estructura externa, etc.) et permeten corroborar la idea que és un text expositiu? Per exemple: l'aparició de títol i subtítols.

3. Quines d'aquestes tipologies textuals trobes presents en aquest text i, en cas afirmatiu, en quines línies apareixen?:

 • La definició
 • La narració
 • La predicció
 • L'argumentació
 • La descripció
 • L'exemplificació
 • La conversa
 • La classificació

 

4. Quins elements lingüístics o terminològics t'indiquen que l'emissor és un especialista? Cita'n cinc, com a mí