UP Galileo- Gi-ei-el-ai-el-i-ou

Aquesta Unitat de programació està dissenyada per a ésser treballada durant el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria . Conté continguts de l'àrea de Llengua Anglesa i també treballa conceptes de Coneixment del Medi Natural.
Està pensada per a presentar els aspectes relacionats amb l'experiència Galileo i la recollida de dades de la Sonda Espacial.
Té una durada de 12 h., aproximadament, depenen de l'èmfasi que es doni a la pràctica de les activitats.
Pel que fa referència a l'avaluació, està totalment integrada dins del procés d'ensenyament-aprenentatge , suggereixo una graella per a l'avalució formativa.

Seqüència d'activitats d'ensenyament-aprenentatge.
1- Exercici 1 . A partir d'aquest treball es detecta el vocabulari que es coneix en relació al tema. Es una activitat d'avaluació inicial. També es pot aprofitar per a explicitar a l'alumnat tot allò que treballarem al llarg de la unitat.
2- En parelles es fa l'exercici 2. Després es posen en comú les respostes, però no es dóna la solució.
3- Lectura del "Space Exploration" de forma conjunta i aclarint el vocabulari.
4- Treball en parelles per emplenar la graella.
5- Revisió de l'exercici 2 . Segons la informació donada al text.
6- Observació i enumeració de la utilització de les majuscles . Es deixa un temps per a l'observació individual i després es fa una llista a la pissarra per tot el grup. És interessant que quedi clar en quins casos es diferencia de la Llengua Catalana.
7- Individualment, es fa l'exercici 4 i després es revisa tot el grup-classe.
8- Pair-work per repassar "Spelling". Un membre de la parella trindrà el full A, annex 1 i l'altre el full B.. Cal anomenar les diferents parts de l'spacecraft mitjançant el deletreig. No pretenem que memoritzin el vocabulari sinó que practiquin "spelling" i coneixin les parts . Poden buscar el significat al diccionari i es pot fer aquest treball en parelles.
9- Coneixement del nom dels planetes . A partir d'un listening.
10- Comentari en llengua Catalana sobre l'"Spacecraft" , qué farà, quines dades recull, ...etc.
11- Lliurament del full de l'òrbitra seguida per la nau i la sonda i pràctica de la data . També es pot aprofitar per a la pràctica del Past i Future tense.
Es pot treballar l'estructura:
Where was the Space Probe .......? Where is it going to be on .....?
Aprofitar l'avinentesa per a explicar el nom de tots els experiments que es portaran a terme en l'experiència Galileo.
12- Acabament de la pràctica de la data i les preposicions que s'utilitzen.
13- Coneixement de les diferents maniobres d'un Space-shuttle i la diferència entre aquesta i una astronau no tripulada.
14- Trobada de les diferències entre les dues vacances a l'espai.
15- Planejament d'unes vacances a l'espai seguint la pauta de l'exercici anterior, utilitzant el màxim de paraules sobre el tema treballat.
Aquesta activitat servirà d'avaluciò sumativa.
Bibliografia:
Algunes activitats han estat extretes de :
Teamwork - Heinemann-
Project work- Oxford University Press.
English Club 1- Heinemann.