GUIA DEL MESTRE

Aquesta web neix amb la intenció de presentar en format web els continguts bàsics de coneixement de la comarca del Baix Penedès. Va dirigida principalment, als alumnes de Cicle Mitjà de Primària que estudien l'entorn a l'àrea de Coneixement de medi Social I Cultural.

Està elaborada reescrivint, organitzant, resumint, ampliant i adaptant les fitxes de treball de comarca, que vam fer fa anys el Grup de Ciències Socials. Presenta les avantatges de possibilitar l'adaptació de dades, treballar amb més i millors imatges i fotos, utilitzar el color, fer el treball més amè i, en fi, acostar als alumnes a les noves tecnologies.

Al CRP es poden trobar tots els materials anteriors: llibres, mapes, fitxes de treball, diapositives,...Les escoles de la comarca disposeu de totes aquestes eines al centre, menys les diapositives que estan en servei de préstec.

UTILITZACIÓ

Cada mestre les pot utilitzar com cregui convenient. Us en suggeriré unes que crec que poden anar bé:

a) Com a suport del treball de classe. Quan s'hagi acabat de treballar a classe i en paper un apartat (geografia física, geografia humana, economia, història o cultura) es pot portar als alumnes a l'aula d'informàtica i presentar-los la web, indicant-los que repassin l'apartat treballat. Deixar que naveguin per aprendre com és i s'hi vagin familiaritzant. Després se'ls pot presentar un qüestionari que han de respondre navegant pel lloc adequat i en un document Word que poden tenir obert al mateix temps. Si voleu pot servir d'avaluació.

Com a exemple de qüestionari de l'apartat de geografia física, podria ser:

-Escriu el nom i digues quants metres té i en quina serralada es troba la muntanya més alta de la comarca.

-De quin color són les flors de les plantes:

estepa
malva
ravenissa
rosella

-En quins lloc pots trobar cadascuna de les plantes anteriors?

-Quants quilòmetres quadrats té? I els quilòmetres de costa, quants són?

-Anomena un mamífer, un ocell, un insecte, un rèptil i un amfibi que es trobi en estat natural al Baix Penedès.

-Quin és el vent que més bufa a la comarca? D'on prové?

-Quants litres de pluja van caure al Vendrell al llarg de l'any 2000? Hi ha algun més que es destaqui molt dels altres? Saps que va passar aquest mes?

-Quines són les tres comarques que formen el Gran Penedès? I les seves capitals?

-De quina època prehistòrica són les terres que formen el nostre litoral?

-Escriu els noms de tres torrents o rieres que van a parar a la Riera de la Bisbal.

b) Com a llibre de treball. En aquest cas la web pot ser el lloc d'on els alumnes obtinguin la informació per tal de realitzar les fitxes de treball corresponents al treball de comarca, del que s'ha parlat anteriorment. Es pot imprimir la part del text que es necessiti, es pot ampliar amb les webs que s'hi enllacen,...

c) Com a eina de reforç un cop estudiada la comarca. Constitueix un element lúdic i entretingut que es pot completar, en aquest cas i en els anteriors, amb el treball de clic que es troba referenciat i enllaçat a la pàgina d'inici. Aquest clic també pot utilitzar-se com avaluació.

OBJECTIUS

Procediments
Fets i conceptes
Actituds, valors i normes

 

-Familiaritzar-se en l'ús de les noves tecnologies.

-Extreure informació de pàgines web, navegant pels llocs adequats.

-Visualitzar i analitzar diferents mapes de la comarca.

-Identificar la silueta pròpia de Catalunya i de la comarca.

-Interpretar mapes físics i situar-hi els elements principals.

-Situar accions històriques en la línia del temps.

-Seleccionar la font d'informació adequada per tal d'obenir la informació sol·licitada.

-Consultar plànols, mapes i documents escrits per obtenir informació.

-Aportar documents o mateials que puguin ajudar a treballar un tema.

 

-Conèixer les principals característiques físiques de la comarca.

-Reconèixer els municipis de la comarca i les seves característiques principals.

-Analitzar l'evolució de la població.

-Identificar els elements de cultura popular.

-Reconèixer les principals produccions artesanes i industrials i l'evolució al llarg del temps.

-Conèixer els edificis i museus més destacats d la comarca.

-Identificar els escuts dels municipis.

-Conèixer els personatges més importants i les seves característiques.

-Identificar els fets històrics més rellevants de la comarca.

-Desenvolupar estratègies personals per sortir al pas dels problemes quotidians.

-Comportar-se correctament en espais d'ús comunitari, com és l'aula d'informàtica.

-Respectar el compliment d les normes establertes a l'aula.

-Mantenir actituds de solidaritat amb els companys quan es fan treballs en grup.

-Valorar el món del treball, ja que tots són dignes si estan ben fets.

-Reconèixer-se com a membre d'una comunitat, valorar-la i estimar-la.

-Copsar el valor del patrimoni històric-artístic i respectar-lo.

-Apreciar els monuments i museus de l'entorn.

-Mostrar interès per la recerca d'informacions.

CONTINGUTS

Procediments Fets i conceptes Actituds, valors i normes

-Ús de les noves tecnologies

-Extracció i selecció d'informació d'Internet.

-Introducció als mapes físics i polítics.

-Identificació de nocions temporals: passat, present i futur.

-Processament de la informació i extracció de conclusions.

-Expressió dels reultats de la recerca en documents adequats.

-Elements que componen el sistema natural i humà.de l'entorn de la comarca.

-El treball com a activitat econòmica. Principals activitats econòmiques de l'entorn.

-Els mitjans de comunicació.

-La cultura i les festes populars.

-Trets bàsics de la història comarcal.

-Personatges importants.

-Respecte i defensa dels elements naturals i culturals de l'entorn.

-Respecte i defensa de les normes de convivència.

-Consciència d l'existència d'obligacions personals envers els altres.

-Identificació amb les diverses col·lectivitats a les quals es pertany.

-Interès pe obtenir informacions precises.